İletişim Lisans Programı

AB ve Medya(COM423)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM423 AB ve Medya 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Dilruba ÇATALBAŞ dcatalbas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Avrupa Birliği’nin kültür ve medya politikalarını; tarihsel bir perspektifle, sosyal, kültürel ve ekonomi-politik dinamikleriyle birlikte tartışmak; bu politikaların Türkiye’deki iletişim/medya politika ve düzenlemelerine etkilerini eleştirel bir biçimde analiz etmektir.
İçerik Bkz. Konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- 20. yüzyılda küreselleşme, ulus-devlet ilişkisi etrafındaki tartışmaları değerlendirebilir,
- Avrupa’nın entegrasyonu süreci, AB’nin bugünkü yapısı ve kurumlarını tanır
- Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve güncel durumu hakkında bilgi sahibi olur,
- Avrupa’nın entegrasyonu sürecinin iletişim ve medya alanındaki etki ve sonuçlarını tartışabilir,
- AB’nin görsel-işitsel ve medya politikalarını ve bu politikaların hukuki ve finansal enstrümanlarını açıklar,
- Türkiye’de medya sahipliği, anadilde yayıncılık, telif hakları vb. alanlarda gerçekleştirilen uygulama ve düzenlemelerin AB’ye uyum süreciyle ilgisini kurar,
- Türkiye’de basın, radyo-televizyon, sinema, müzik, telekomünikasyon ve internet sektörlerinde yaşanan değişimleri AB’ye uyum süreci bağlamında yorumlar.
Öğretim Yöntemleri Konferans, tartışma, sunum, yazılı anlatım
Kaynaklar AB ve Türkiye’de Bilgi Toplumu Politikaları, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/4/Dokuman/2009_AB-TRBilgiToplumuPolitikalari.pdf
Gülay HIZ, AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİ POLİTİKASI: GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ BİLGİ POLİTİKALARININ AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE IŞIK TUTMASI http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak05/u05-24.pdf
Bahar BERBEROĞLU, YAŞAM BOYU ÖĞRENME İLE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ KONUMU http://dergipark.ulakbim.gov.tr/beyder/article/view/5000098750/5000092039
Ayşen Akkor Gül, Avrupa Birliği’nde Medya Okuryazarlığı: Düzenleme ve Çalışmalarda Gözlemlenen Eğilimler, http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867607.pdf
AYŞE ASKER, Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde (1999-2005) Türkiye’nin Değişen İletişim Politikaları, http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423901846.pdf
Mehmet Devrim AYDIN, eAVRUPA+ VE TÜRKİYE: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİNE UYUM, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/309109
Aydın Düzgit, Senem, “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Postyapısalcı Yaklaşım: Almanya Örneğinde Dış Politika ve Söylem Analizi”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 29 (Bahar 2011), s. 49-70.
Arzu KİHTİR (2006), AVRUPA BİRLİĞİ GÖRSEL İŞİTSEL POLİTİKASI BAĞLAMINDA AB MEDYA HUKUKUNUN TEMEL ÇERÇEVESİ, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuifd/article/view/1019012318/1019011554
Arslan, Savaş, Volkan Aytar, Defne Karaosmanoğlu, Süheyla Kırca Schroeder (2009) (der) Avrupa'da medya, kültür ve kimlik, İstanbul: Bahçeşehir Üniv. Yayınları.
Asker, Ayşe (2010) Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde (1999-2005) Türkiye’nin Değişen İletişim Politikaları, Global Media Journal, Fall, pp.1-16.
Çakır, Vedat (2007) Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye’de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk İletişim, 5:1, 198-209.
Çakır, Vedat ve Gülnar, Birol (2008) Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Televizyon Yayıncılığına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 18,ss.207-223.
Esra Arsan (2008) Avrupa Birliği ve Gazetecilik, Ütopya Yayınevi, Ankara.
Gökmen Karadağ (2006) AB’nin Medyası, Medyanın AB’si, Güncel Yayıncılık, İstanbul.
Kutay, P. ve Özçeri, A. (2006). Avrupa Birliği’nde Medya Hukuku ve Uygulamaları. İstanbul: Televizyon Yayıncıları Derneği.
Mine Gencel Bek (der.) (2003) Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları, Ümit Yayıncılık, Ankara.
Mine Gencel Bek, Deirdre Kevin (der.) (2005) Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları: Pazarın Düzenlenmesi, Erişim ve Çeşitlilik, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin genel çerçevesinin çizilmesi
2 Küreselleşme, ulus devlet ve AB’nin gelişimi
3 AB’nin gelişimi ve Türkiye – AB ilişkileri
4 Türkiye–AB katılım müzakereleri ve güncel ilerleme raporları
5 AB’nin kültürel ve sosyal entegrasyonu
6 AB kültür politikaları ve programlarının yürütülmesi
7 AB görsel-işitsel medya politikaları ve yasal zemini
8 Ara Sınav
9 AB telekomünikasyon ve bilgi/enformasyon toplumu politikaları
10 AB’nin sinema politikası, Eurimages ve Türk sineması
11 Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü ve AB ile uyum
12 Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığı ve AB ile uyum
13 Türkiye’de bilgi/enformasyon toplumu politikaları ve AB ile uyum
14 AB gazeteciliği
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top