İletişim Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler(COM307)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM307 Uluslararası İlişkiler 5 2 0 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY sserdaroglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere bir yandan uluslararası ilişkiler disiplinini tarihsel gelişimini, temel kavramlarını ve analiz yöntemlerini tanıtırken diğer yandan da güncel küresel siyaset konularını nasıl izleyeceklerini ve hangi açılardan çözümleyebileceklerini göstermektir.
İçerik Bkz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;

1) Uluslararası ilişkileri hem bilimsel bir disiplin olarak hem de olgular açısından kavrayabilir.
2) Uluslararası ilişkiler disiplinin temel kavramsal altyapısını ve çözümleme yöntemlerinin özelliklerini öğrenir.
3) Küresel siyaset sorunlarını sadece olayların anlatımı olarak değerlendirmez, analitik bir çerçevede yorumlama becerisi kazanır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Carlsnaes Walter, Thomas Risse et Beth A. Simmons, Handbook of International Relations, Thousand Oaks, Calif., SAGE Publications, 2010

DEVIN Guillaume, Sociologie des relations internationales, Paris, La Découverte, 2009

JACKSON Robert and George SORENSEN, Introduction to international relations, New York, Oxford University Press, 1999

LECLER Romain, Sociologie de la mondialisation, Paris, La Découverte, 2013

MACLEOD Alex, Evelyne Dufault, F. Guillaume Dufour... [et al.], Relations internationales : Théories et concepts, Outremont (Québec), Athéna, 2008

ROCHE Jean-Jacques, Théorie des relations internationales, 7e édition, Paris, Montchrestien, Cléfs Politique, 2008

ROCHE Jean-Jacques, Relations Internationales, 4e édition, Paris, LGDJ, 2009

SMOUTS Marie-Claude, Dario BATTISTELLA, Pascal VENNESSON, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2006

SÖNMEZOĞLU Faruk (Ed. ), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, İstanbul, Der Yayınları, 2017

SÖNMEZOĞLU Faruk, Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul, Der Yayınları, 2006

SUR Serge, Relations internationales, 5e édition, Paris, Montchrestien, 2009

VIOTTI, Paul R. ; Mark V. Kauppi, (Traduit par Ayşe Özbay Erozan), Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014


Périodiques :

Le courrier international (Réveil Courrier international, Application disponible sur Google Play-App Store)
Politique étrangère - de l’IFRI (Institut français des relations internationales)
La revue internationale et stratégique - de l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques)
Questions internationales – de la Documentation française
Le Monde Diplomatique
Radio France Internationale (RFI ) (Application disponible sur Google Play-App Store)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Neden uluslararası ilişkileri bilmek ve çözümlemek gerekir?
2 Uluslararası ilişkiler disiplinin tarihçesi ve gelişimi
3 Uluslararası ilişkilerin analiz yöntemleri ve tartışmalar
4 Uluslararası ilişkiler kuramlarına genel bir bakış
5 Uluslararası ilişkilerde yöntem olarak analiz düzeyi sorunu
6 Uluslararası ilişkilerin aktör düzeyinde analizi 1: Devlet ve egemenlik
7 Ara sınav
8 Uluslararası ilişkilerin aktör düzeyinde analizi 2: Dış politikayı belirleyen faktörler ve dış politika araçları
9 Uluslararası ilişkilerin aktör düzeyinde analizi 3: Uluslararası örgütler
10 Uluslararası ilişkilerin aktör düzeyinde analizi 4: Devlet dışı aktörler
11 Uluslararası ilişkilerin sistem düzeyinde analizi 1: Kavramsal çerçeve
12 Uluslararası ilişkilerin sistem düzeyinde analizi 2: İki kutupluluk ve Soğuk Savaş dönemi
13 Uluslararası ilişkilerin sistem düzeyinde analizi 3: Küreselleşme tartışmaları, tek kutupluluk, çok kutupluluk, kutupsuzluk
14 Uluslararası ilişkilerin sistem düzeyinde analizi 4: Bölgesel sistemler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 40
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top