İletişim Lisans Programı

Basın Tarihi(JOU301)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU301 Basın Tarihi 5 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLSÜN GÜVENLİ gguvenli@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı farklı dönemlere damgasını vurmuş gazete ve
gazetecilerden, mesleki koşullardan, yasal düzenlemelerden yola
çıkarak Osmanlıdan çok partili döneme kadar Türk basınının doğuşu
ve gelişimini toplumsal, siyasi ve kültürel ortamla ilişki içinde
işlemek, günümüz gazeteciliğinin, kültür ve düşün dünyasının
temellerini açıklamaya yardımcı olmaktır.
İçerik 1. Hafta: Basının ortaya çıktığı toplumsal, siyasi ve kültürel
koşullar. 2. Hafta: Osmanlı modernleşmesi.
3. Hafta: Basının doğuşu. İlk Türkçe ve Türkçe dışı gazeteler
4. Hafta: Tanzimat dönemi. Fikir hareketlerinin, yeni
kavramların ve bilimsel bilginin yaygınlaşmasında basının
rolü.
5. Hafta: Sultan II. Abdülhamit dönemi. Basının ekonomik
ve teknolojik gelişimi, gazetecilik mesleğinin oluşumu.
6. Hafta: II. Meşrutiyet. Siyasal kutuplaşmada basın.
7. Hafta: Kurtuluş Savaşı döneminde basının kamuoyu
oluşturma işlevi.
8. Hafta:ARA SINAV
9. Hafta: Cumhuriyet rejiminin inşa sürecinde basının rolü.
10. Hafta: Tek Parti dönemi ve II. Dünya Savaşında basın
11. Hafta: Çok partili dönemde basının iktidar ve siyasal
partilerle ilişkisi.
12. Hafta: Çok partili dönemde basının sermaye gruplarıyla
ilişkisi.
13. Hafta: Yasal düzenlemeler
14. Hafta: Genel değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- Türk Basın tarihine damga vurmuş gazete ve gazetecilerin
isimlerini, gelişmeleri, olayları anımsar ve söyler.
- Basın tarihi ile ilgili olay ve olguların nedenlerini, günümüz
gazeteciliğine etkilerini açıklar.
- Basın tarihi ile ilgili olay ve olguları tarihsel dönemin
koşulları içinde yorumlar.
- Türk basın tarihiyle ilgili olay ve gelişmeleri dünya basın
tarihiyle karşılaştırır.
- Türk basınının tarihsel süreç içinde toplum üzerindeki etkisini
yorumlar
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Alemdar K., Türkiye’de Çağdaş haberleşmenin tarihsel
kökenleri, Ankara: AİTİK, 1981.
- Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim
yayınları, 10 cilt, ilgili başlıklar.
- Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul: Kültür
Bakanlığı ve Tarih Vakfı ortakyayını, 1994, 8 cilt, ilgili
başlıklar.
- Girgin A., Türk Basın tarihinde yerel gazetecilik, İstanbul:
İnkılap, 2001
- İnuğur N, Türk Basınında İz Bırakanlar, İstanbul: Der, 1999.
- İnuğur N., Basın ve Yayın Tarihi, İstanbu: Der yay. 1993.
- Koloğlu O., Basınımızda resim ve fotoğrafın başlaması,
İstanbul: Engin, 1992.
- Koloğlu O., Omanlı’da son tartışmalar, İstanbul: Doğan,
2008.
- Koloğlu O., Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de basın,
İstanbul: İletişim, 1992.
- Koloğlu O., Reklamcılığımızın ilk yüzyılı, 1840-1940,
İstanbl, Reklamcılar der., 1999.
- Koloğlu O., Takvimi Vekayi: Türk Basınında 150 yıl 1831-
1981, Ankara: ÇGD, 1996.
- Koloğlu O.,Havas-Reuter’den Anadolu Ajasına, Ankara:
ÇGD, 1994.
- Koloğlu O.,Kemalist Anadolu Basını, Ankara: ÇGD, 1995.
- Presse turque et presse de Turquie, sous la dir. De Nathalie
Clayer, İstanbul: İsis, 1992.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 29 29
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top