İletişim Lisans Programı

Basın Tarihi(JOU301)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU301 Basın Tarihi 5 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLSÜN GÜVENLİ gguvenli@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı farklı dönemlere damgasını vurmuş gazete ve
gazetecilerden, mesleki koşullardan, yasal düzenlemelerden yola
çıkarak Osmanlıdan çok partili döneme kadar Türk basınının doğuşu
ve gelişimini toplumsal, siyasi ve kültürel ortamla ilişki içinde
işlemek, günümüz gazeteciliğinin, kültür ve düşün dünyasının
temellerini açıklamaya yardımcı olmaktır.
İçerik 1. Hafta: Basının ortaya çıktığı toplumsal, siyasi ve kültürel
koşullar. 2. Hafta: Osmanlı modernleşmesi.
3. Hafta: Basının doğuşu. İlk Türkçe ve Türkçe dışı gazeteler
4. Hafta: Tanzimat dönemi. Fikir hareketlerinin, yeni
kavramların ve bilimsel bilginin yaygınlaşmasında basının
rolü.
5. Hafta: Sultan II. Abdülhamit dönemi. Basının ekonomik
ve teknolojik gelişimi, gazetecilik mesleğinin oluşumu.
6. Hafta: II. Meşrutiyet. Siyasal kutuplaşmada basın.
7. Hafta: Kurtuluş Savaşı döneminde basının kamuoyu
oluşturma işlevi.
8. Hafta:ARA SINAV
9. Hafta: Cumhuriyet rejiminin inşa sürecinde basının rolü.
10. Hafta: Tek Parti dönemi ve II. Dünya Savaşında basın
11. Hafta: Çok partili dönemde basının iktidar ve siyasal
partilerle ilişkisi.
12. Hafta: Çok partili dönemde basının sermaye gruplarıyla
ilişkisi.
13. Hafta: Yasal düzenlemeler
14. Hafta: Genel değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- Türk Basın tarihine damga vurmuş gazete ve gazetecilerin
isimlerini, gelişmeleri, olayları anımsar ve söyler.
- Basın tarihi ile ilgili olay ve olguların nedenlerini, günümüz
gazeteciliğine etkilerini açıklar.
- Basın tarihi ile ilgili olay ve olguları tarihsel dönemin
koşulları içinde yorumlar.
- Türk basın tarihiyle ilgili olay ve gelişmeleri dünya basın
tarihiyle karşılaştırır.
- Türk basınının tarihsel süreç içinde toplum üzerindeki etkisini
yorumlar
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar Alemdar K., Türkiye’de Çağdaş haberleşmenin tarihsel
kökenleri, Ankara: AİTİK, 1981.
- Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim
yayınları, 10 cilt, ilgili başlıklar.
- Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul: Kültür
Bakanlığı ve Tarih Vakfı ortakyayını, 1994, 8 cilt, ilgili
başlıklar.
- Girgin A., Türk Basın tarihinde yerel gazetecilik, İstanbul:
İnkılap, 2001
- İnuğur N, Türk Basınında İz Bırakanlar, İstanbul: Der, 1999.
- İnuğur N., Basın ve Yayın Tarihi, İstanbu: Der yay. 1993.
- Koloğlu O., Basınımızda resim ve fotoğrafın başlaması,
İstanbul: Engin, 1992.
- Koloğlu O., Omanlı’da son tartışmalar, İstanbul: Doğan,
2008.
- Koloğlu O., Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de basın,
İstanbul: İletişim, 1992.
- Koloğlu O., Reklamcılığımızın ilk yüzyılı, 1840-1940,
İstanbl, Reklamcılar der., 1999.
- Koloğlu O., Takvimi Vekayi: Türk Basınında 150 yıl 1831-
1981, Ankara: ÇGD, 1996.
- Koloğlu O.,Havas-Reuter’den Anadolu Ajasına, Ankara:
ÇGD, 1994.
- Koloğlu O.,Kemalist Anadolu Basını, Ankara: ÇGD, 1995.
- Presse turque et presse de Turquie, sous la dir. De Nathalie
Clayer, İstanbul: İsis, 1992.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Basının ortaya çıktığı toplumsal, siyasi ve kültürel
2 Osmanlı modernleşmesi.
3 İlk Türkçe ve Türkçe dışı gazeteler
4 Fikir hareketlerinin, yeni kavramların ve bilimsel bilginin yaygınlaşmasında basının rolü.
5 II. Abdülhamit dönemi. Basının ekonomik ve teknolojik gelişimi, gazetecilik mesleğinin oluşumu.
6 II. Meşrutiyet. Siyasal kutuplaşmada basın.
7 Kurtuluş Savaşı döneminde basının kamuoyu oluşturma işlevi.
8 ARA SINAV
9 Cumhuriyet rejiminin inşa sürecinde basının rolü.
10 Tek Parti dönemi ve II. Dünya Savaşında basın
11 Çok partili dönemde basının iktidar ve siyasal partilerle ilişkisi.
12 Çok partili dönemde basının sermaye gruplarıyla ilişkisi.
13 Yasal düzenlemeler
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 109
Toplam İş Yükü / 25 4,36
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top