İletişim Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği(COM343)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM343 İş Sağlığı ve Güvenliği 5 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Adem ALTAY (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı, Fen edebiyat Fakültesi öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmeleri, fakülte içerisinde oluşabilecek kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için katılımlarının sağlanması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgilendirilmesi ve sonuç olarak fakültede öğrencilerin katılımının sağlanarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır.
İçerik İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kuralları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturulması, Temel Hak ve Yükümlülükler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşverenlerin Yükümlülükleri, Çalışanların Yükümlülükleri, Çalışanların Katılımı ve Bilgilendirilmesi, Acil Durum Yönetimi, Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi, Ergonomi, Ekranlı Araçlarla Taşıma, Psikososyal Risk Etmenleri, Fiziksel Risk Etmenleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Eğitim-Öğretimde İş Sağlığı ve Güvenliği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal hak ve sorumluluklarını öğrenir.
6331 sayılı İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görev ve sorumluluklarını, İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışmalarını bilir ve risk değerlendirmesinin önemimi kavrar.
Güvenli davranış ve alışkanlıkllar oluşturarak İş Güvenliği Kültürünün oluşturulmasında aktif rol oynar.
Herhangi bir kaza veya acil durum anında yapması ve yapmaması gerekenleri bilir.
Fakültede karşılaşılabilecek tehlikeleri fark edebilir ve bu tehlikeleri yok edecek ya da kontrol altında tutacak önlemleri alabilme becerisine sahip olur.
Fakültede uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uyum sağlar, farkındalık oluşur.
Fakültede daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortam oluşturulabilmesi gerekli bilgiye sahip olur. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Ders Anlatımı, Soru Cevap, Tartışma
Kaynaklar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ana Metni ve Yönetmelikler
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Ders Notları
Özkiliç, Ö. (2005). İş Sağliği ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. TİSK Yayınları, Ankara.
Telman, N., Önen, L., & Özgeldi, M. (2015). Psikolojide iş sağlığı-iş güvenliği. Nobel.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kuralları, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye ve Dünyadaki Tarihsel Gelişimi.
3 Çağdaş İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri
4 İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
5 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipleri
6 Sağlıklı ve Güvenli Yaşam, İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşam Boyu Öğrenme
7 İş Sağlığı ve Güvenliğine Bütünsel Yaklaşım
8 İş Sağlığı ve Güvenliğinin İşletme Yönetimindeki Yeri, İşyerinde Risk Önleme Kültürü
9 Güvenlik Kültürünün Önemi ve Günlük Yaşamdaki Yeri, Güvenlik Kültürünün Oluşturulması ve Devamının Sağlanması, Anayasa Kanun
10 Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Yönerge Kavramları
11 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
12 İşverenlerin Yükümlülükleri, Çalışanların Yükümlülükleri, İş Güvenliği Hizmetlerinde Temel Kavramlar
13 İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
14 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 99
Toplam İş Yükü / 25 3,96
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top