İletişim Lisans Programı

İletişim Kuramları(COM205)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM205 İletişim Kuramları 3 2 2 2 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Merih ZILLIOĞLU mzillioglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı iletişim ve medya alanında lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere ilgili temel yaklaşım ve kuramları aktararak, bunların ışığında alanlarındaki konu ve sorunları kavrama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazandırmak ve daha ileri düzeydeki okuma ve araştırmalar için yön belirlemede ve kaynak arayışında yardımcı olmaktır.
İçerik 1. Hafta: Giriş: Modern Toplum ve Kitle İletişimi
2. Hafta: İletişim Kuramlarının Öncüleri ve Chicago Okulu
3. Hafta: Modern İletişim Olguları Olarak Reklam
Propaganda ve Etki-Tepki Modeli ve Laswell
4. Hafta: Sibernetik ve Enformasyon Kuramı
5. Hafta: Fonksiyonalizm ve Medya
6. Hafta: Kullanışlar ve Doyumlar
7. Hafta: Vize
8. Hafta: Tarihsel ve Teknolojik Yaklaşım: İnnis
9. Hafta: Teknolojik Deterninizm: McLuhan
10. Hafta: Eleştirel Frankfurt Okulu: Araçsal Akıl ve
Öznelliğin Yokoluşu
11. Hafta: Frankfurt Okulu: Kültür ve Kitle İletişimi 12. Hafta: Ekonomi Politik Yaklaşım
13. Hafta: Semioloji ve Kültürel Çalışmalar
14. Hafta: Genel Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
? İletişim, özellikle kitle iletişimi ile ilgili temel eleştirel ve
liberal yaklaşım ve kuramları ve bunların tarihsel toplumsal temellerini söyler, bunlara bağlı olarak geliştirilen kavramları tanımlayabilir.
? Bu yaklaşım ve kuramları karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını açıklayabilir. Kuramlar için yapılan başlıca eleştirileri sayabilir.
? Gündelik yaşamda izlediği, dinlediği, okuduğu kitle iletişim iletilerini ve bunlara verilen tepkileri bu bilgiler ışığında gözlemleyebilir, sorgulayabilir ve eleştirebilir.
? Derste edindiği bilgilerden ve bilgi kaynaklarından gelecekte yapacağı araştırma, proje çalışması gibi etkinliklerde kuramsal temel ve çerçeve belirlemek için en azından yönlendirici kaynak olarak yararlanabilir.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar Ana kaynak olarak Paul Attalah, Théories de la Communication (Sens, sujets, savoirs) ve Paul Attalah, Théories de la Communication (Histoire, contexte, pouvoir), Université de Québec, 1997 ve öğretim üyesinin derste ek olarak aldırdığı ders notları.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Modern Toplum ve Kitle İletişimi
2 İletişim Kuramlarının Öncüleri ve Chicago Okulu
3 Modern İletişim Olguları Olarak Reklam
4 Propaganda ve Etki-Tepki Modeli ve Laswell
5 Sibernetik ve Enformasyon Kuramı
6 Fonksiyonalizm ve Medya
7 Kullanışlar ve Doyumlar
8 Tarihsel ve Teknolojik Yaklaşım: İnnis
9 Teknolojik Deterninizm: McLuhan
10 Eleştirel Frankfurt Okulu: Araçsal Akıl ve Öznelliğin Yokoluşu
11 Frankfurt Okulu: Kültür ve Kitle İletişimi 12. Hafta: Ekonomi Politik Yaklaşım
12 Semioloji
13 Kültürel Çalışmalar
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 122
Toplam İş Yükü / 25 4,88
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top