İletişim Lisans Programı

İletişim Kuramları(COM205)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM205 İletişim Kuramları 3 2 2 2 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Merih ZILLIOĞLU mzillioglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı iletişim ve medya alanında lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere ilgili temel yaklaşım ve kuramları aktararak, bunların ışığında alanlarındaki konu ve sorunları kavrama ve eleştirme bilgi ve becerisi kazandırmak ve daha ileri düzeydeki okuma ve araştırmalar için yön belirlemede ve kaynak arayışında yardımcı olmaktır.
İçerik 1. Hafta: Giriş: Modern Toplum ve Kitle İletişimi
2. Hafta: İletişim Kuramlarının Öncüleri ve Chicago Okulu
3. Hafta: Modern İletişim Olguları Olarak Reklam
Propaganda ve Etki-Tepki Modeli ve Laswell
4. Hafta: Sibernetik ve Enformasyon Kuramı
5. Hafta: Fonksiyonalizm ve Medya
6. Hafta: Kullanışlar ve Doyumlar
7. Hafta: Vize
8. Hafta: Tarihsel ve Teknolojik Yaklaşım: İnnis
9. Hafta: Teknolojik Deterninizm: McLuhan
10. Hafta: Eleştirel Frankfurt Okulu: Araçsal Akıl ve
Öznelliğin Yokoluşu
11. Hafta: Frankfurt Okulu: Kültür ve Kitle İletişimi 12. Hafta: Ekonomi Politik Yaklaşım
13. Hafta: Semioloji ve Kültürel Çalışmalar
14. Hafta: Genel Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
? İletişim, özellikle kitle iletişimi ile ilgili temel eleştirel ve
liberal yaklaşım ve kuramları ve bunların tarihsel toplumsal temellerini söyler, bunlara bağlı olarak geliştirilen kavramları tanımlayabilir.
? Bu yaklaşım ve kuramları karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını açıklayabilir. Kuramlar için yapılan başlıca eleştirileri sayabilir.
? Gündelik yaşamda izlediği, dinlediği, okuduğu kitle iletişim iletilerini ve bunlara verilen tepkileri bu bilgiler ışığında gözlemleyebilir, sorgulayabilir ve eleştirebilir.
? Derste edindiği bilgilerden ve bilgi kaynaklarından gelecekte yapacağı araştırma, proje çalışması gibi etkinliklerde kuramsal temel ve çerçeve belirlemek için en azından yönlendirici kaynak olarak yararlanabilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Ana kaynak olarak Paul Attalah, Théories de la Communication (Sens, sujets, savoirs) ve Paul Attalah, Théories de la Communication (Histoire, contexte, pouvoir), Université de Québec, 1997 ve öğretim üyesinin derste ek olarak aldırdığı ders notları.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top