Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler Tarihi(RI-611)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-611 Uluslararası İlişkiler Tarihi 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep ARIKANLI zarikanli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İçinde yaşadığımız çağı (Yakın Çağ) başlatan Fransız devriminden Soğuk Savaş'ın bitimine kadar geçen süreyi kapsayan bu ders, günümüz dünya politikasının tarihsel temellerini ortaya koymayı ve çağımızın temel dinamiklerini tarihsel bir perspektiften anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
İçerik 1789-1991 arası dönemi kapsayan bu ders, sadece devlet oluşum ve inşa süreçlerine değil, günümüz uluslararası siyasetinin bileşenlerinin oluşum sürecine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası hukukun temel prensiplerinin belirlenme sürecinden, uluslararası ekonominin gelişim seyrine kadar genişleyen bir yelpazede bir içeriğe sahiptir. Bununla birlikte, temel aktör olarak Devlet'e odaklanan ders, toplumsal hareketleri de Devlet oluşum/ inşa süreçleri ve devlet-toplum ilişkilerini düzenleyen ilkeler çerçevesinde ele almaktadır. Bu doğrultuda ders, sözü edilen süreçteki savaşları, dönüm noktası sayılan olayları, barış antlaşmalarını, siyasi, ekonomik ve toplumsal krizleri bütünlüklü bir çerçevede ele almaktadır. Avrupa coğrafyasından başlayan dersin kapsadığı alan, 1860'lardan itibaren Uzak Doğu'yu da kapsayacak şekilde genişlemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler:
- (Siyaset Bilimi/ Uluslararası İlşkiler disiplinlerinden gelmeyenler) Uluslararası İlişkiler alanında birikim edinirler ve hem disiplinin, hem de uluslararası ilişkilerin tarihsel arka planına dair bilgi edinirler;
- (Siyaset Bilimi/ Uluslararası İlşkiler disiplinlerinden gelenler) Alan bilgilerini pekiştirir ve derinleştirirler;
- Uluslararası ilişkilerin tarihsel temellerini öğrenirler;
- Uluslararası hukukun ve devletler arası ilişkilerin temel prensiplerini öğrenerek, uluslararası siyaset etiği edinirler;
- Derste sunulan kavramsal altyapıyla analiz becerisi edinirler.
Öğretim Yöntemleri Ders, öğretim üyesinin anlatımı ve verdiği okumalara dayanmakla birlikte, günümüz Uluslararası İlişkiler eğitimindeki temel trendleri de dikkate alan bir yöntemle işlenmektedir. Buna göre, makaleler, kitaplar dışında uluslararası antlaşmalar, bildirgeler, vb. uluslararası ilişkilerin/ hukukun kurucu metinlerinin yanı sıra, belgesellerden tarih, coğrafya ve strateji bilgilerinin harmanlandığı video oyunları (örn: Sparta: War of Empires, League of Legends), üç boyutlu satranç gibi oyunlar da öğretim metoduna yedirilmiş olup, bu haliyle ders karma ve dinamik bir yöntem izlemektedir.
Kaynaklar AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer I. Le Pouvoir Souverain et la Vie Nue. Çeviren: Marilène Raiola, Paris : Éditions du Seuil, 1995, 216 s.
---------------------------- État d’Exception. Homo Sacer, II-1, traduit par Joel Gayraud, Paris : Éditions du Seuil, 2003, 151 s.
BENJAMIN, Walter, Pasajlar, Çeviren: Ahmet Cemal, İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2002, 4. Baskı, 277 s.
BEST, Antony ve diğerleri. (ed.), 20. Yüzyılın Uluslararası İlişkiler Tarihi, Çeviren : Taciser Ulaş Belge, Ankara : Siyasal Kitabevi, Eylül 2012, 615 s.
BRAUDEL, Fernand, Grammaire des Civilisations, Paris : Champs/ Flammarion, 1993, 625 s.
CARR, Edward Hallet, Tarih Nedir, Çeviren: Misket Gizem Gürtük, İstanbul: İletişim Yayınları, 2018, 21. Baskı, 255 s.
------------------------------- The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939. An Introduction to the Study of International Relations, New York : Palgrave, 2001, cviii+ 233 s.
FROMKIN, David, A Peace to End All Peace. The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East, New York : Avon Books, 1990, 635 s.
HOBSBAWM, Eric J., Devrim Çağı, 1789-1848, Çeviren: Bahadır Sina Şener, Ankara: Dost Kitabevi, 6. Baskı, 375 s.
--------------------- İmparatorluklar Çağı, 1875-1914, traduit par Vedat Ulvi Aslan, Ankara: Dost Kitabevi, 6. Baskı, 428 s.
---------------------- Aşırılıklar Çağı. Kısa 20. Yüzyıl, traduit par Yavuz Aldoğan, İstanbul: Everest Yayınları, 2006, 10. Baskı, 788 s.
--------------------- İlkel Asiler. 19. ve 20. Yüzyıllarda Toplumsal Hareketin Arkaik Biçimleri Üzerine İncelemeler, traduit par Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul : 2012, 267 s.
İBN HALDUN, Mukaddime 1-2, İstanbul : Dergâh Yayınları, 2005, 4. Baskı.
MANN, Micheal, İktidarın Tarihi I: Başlangıcından 1760’a Kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları, Çeviren: Emre Kolay, Olcay Sevimli, Soner Torlak, Esin Saraçoğlu, Ankara: Phoenix, 2013, 616 s.
------------------------- İktidarın Tarihi II: Sınıfların ve Ulus-Devletlerin Yükselişi, 1760-1914, Çeviren: Ali Rıza Gürgen; Gülben Şaş; Elçin Deniz Efe; Hüseyin Ali Sözen; Soner Torlak; Bilgesu Savcı; Mehmet Sait Türk, Ankara: Phoenix, Aralık 2012, 848 s.
----------------------- İktidarın Tarihi III: Küresel İmparatorluklar ve Devrim, 1890-1945, Çeviren: Ali Rıza Günden Özgür Balkılıç, Ankara: Phoenix, Nisan 2017, 606 s.
---------------------- The Sources of Social Power, Vol. 4: Globalizations, 1945-2011, Los Angeles: The University of California Press, Şubat 2013, 496 s.
MOORE, Barrington, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri. Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü, Çeviren: Şirin Tekeli ve Alâeddin Şenel, Ankara : İmge Kitabevi, Şubat 2003, 707 s.
NİZAMÜ’L-MÜLK, Siyasetnâme, Çeviren: Mehmet Taha Ayar, İstanbul : Türkiye İş Bankası Yayınları, Kasım 2012, 4. Baskı, 365 s.
SANDER, Oral, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, Ankara : İmge Kitabevi, Ocak 2015, 25. Baskı, 423 s.
------------------ Siyasi Tarih, 1918-1994, Ankara : İmge Kitabevi, Mart 2015, 22. Baskı , 605 s.
SCHMITT, Carl, Le Nomos de la Terre dans le Droit des Gens du Jus Publicum Europeaum, Çeviren: Lilyane Deroche-Gurcel, Paris : Presses Universitaires de France, Ocak 2001, 363 s.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı ve Giriş
2 Dünyayı Değiştiren Devrim: 1789 Fransız Devrimi
3 Fransız Devrimi'nden Viyana Düzeni'ne, 1789-1815
4 Devrimler Çağı, 1815-1848
5 Viyana Düzeni Yıkılırken, 1848-1856
6 Dünya Değişiyor, 1860-1890
7 İmparatorluklar Çağı, 1890-1914
8 Bilinen Dünyanın Sonu: Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, 1914-1945
9 VİZE
10 Soğuk Savaş-1, Temel Doktrinler ve savaşın kurumsallaşması, 1945-1960
11 Krizler, Savaşlar: Kore Savaşı, U-2 Krizi ve Küba Krizi (Ekim Füzeleri)
12 Ortadoğu'dan Doğu'ya Soğuk Savaş: Afganistan İç Savaşı, İran-Irak Savaşı ve Vietnam Savaşı
13 Gorbaçov'dan Winds of Change'e
14 Berlin Duvarı'nın Yıkılması ve S.S.C.B.'nin Dağılması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 8 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 7 15
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitimi derinleştirmiş olabilmeli; X
2 Uluslararası İlişkiler disiplininin gerektirdiği siyaset bilimi ve felsefesi, tarih, hukuk, iktisat, sosyoloji temeline hâkimiyetinden hareketle çok yönlü analiz kapasitesini geliştirmiş olabilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
6 Galatasaray Üniversitesi’nin, Avrupa ile kurumsal ilişkileri ışığında, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olabilmeli; X
7 Akademik ve/ veya uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda etkin bir yer alacak bilgi ve beceriye sahip olabilmeli; X
8 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip etmekle kalmayıp, bu yayınlara katkıda bulunabilecek akademik ve dil (Fransızca, İngilizce, Türkçe) yetisine ve donanımına sahip olabilmeli; X
9 Araştırmacı yönü gelişmiş olmalı; bu amaç doğrultusunda edindiği bilgi ve becerileri, niteliksel ve niceliksel çalışmalarda etkin biçimde kullanabilecek seviyede olmalı; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 7 8 56
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top