Siyaset Bilimi Lisans Programı

Popülizmi Yeniden Düşünmek(SP427)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP427 Popülizmi Yeniden Düşünmek 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Cemil YILDIZCAN cemilyildizcan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, farklı bakış açıları ve analitik araçlar geliştiren çeşitli kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanarak, özellikle temsili demokrasilerin ve parti sistemlerinin dönüşümüne vurgu yapacak şekilde çağdaş toplumlarda popülist uygulamaların ve dönüşümlerin derinlemesine eleştirel bir incelemesini yapmayı amaçlamaktadır.
İçerik Bu ders, popülizmin çok anlamlı bir olgu olarak analizini önermektedir. Popülizm genellikle sosyal bilim çalışmalarında bir ideolojiyi, bir stratejiyi, bir üslubu, bir politik biçimi ya da bir söylem türünü tanımlamak için farklı anlamlarda kullanılır. Ayrıca, günümüz siyasal aktörleri ve her kategoriden medya tarafından sıkça ve ezbere kullanılması kavram karmaşasını arttıran bir etmen olarak karşımıza çıkar. Bu kavramın aşırı kullanımı, çağdaş dünyadaki sosyo-politik dönüşümleri anlamak açısından engel teşkil eden kavramsal bir belirsizliğe neden olmaktadır.
Bu belirsizlikten ve olası hatalardan kaçınmak için, bu derste, çağdaş siyasal sistemlerde “popülist dönüşümler” olarak adlandırdığımız olgunun kökenine ve sonuçlarına odaklanarak, popülizmle ilgili tartışmaların ana hatlarını mümkün olduğunca tanımlamaya çalışacağız.
Dersin giriş bölümünde önereceğimiz “popülizm” terimini tanımlama çabasının ardından, popülizm ile temsili demokrasi arasındaki ilişkiyi sorgulamamızı sağlayacak olan klasik ve yeni yaklaşımları tanıtacağız. Bu bağlamda, özellikle popülist oluşumların ana akım siyasi partiler açısından ortaya çıkardıkları güçlüklerden hareketle, katılım ve temsil mekanizmalarının dönüşümü üzerine bir tartışma açacağız. Son olarak, popülist retoriğe bir cevap oluşturan oy verme alışkanlıkları ve siyasal katılım mekanizmalarındaki dönüşümleri inceleyeceğiz.
Dersin içeriği vaka çözümlemeleri ve misafir uzmanların katılımıyla zenginleştirilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi takip eden ve başarıyla tamamlayan öğrenci;

1) popülizm kavramını tanımlar,
2) popülizmin farklı yönlerini inceleyen farklı kuramları ayırt eder,
3) popülist fenomeni analiz etmek için yararlı araçları kullanır,
4) popülizmin ortaya çıkış koşullarını ve popülizm ile temsili demokrasi arasındaki ilişkileri kavrar,
5) çağdaş siyasal sistemlerin dönüşümünü analiz eder,
6) iktidar ilişkilerinin mantığını siyasal temsil yapısı aracılığıyla anlar,
7) popülist partileri ideolojilerine ve örgütlerine göre analiz eder ve sınıflandırır,
8) popülizmin kavramsal analizini çağdaş dünyadan örnek olaylara karşılaştırmalı bir bakış açısıyla uygular,
9) popülist oluşumların geleneksel partiler ve temsili demokrasi üzerindeki etkilerini farklı bağlamlarda incelemer ve değerlendirir,
10) popülizmin hükümetteki başarısını veya başarısızlığını analiz eder ve eleştirel olarak değerlendirir,
11) popülist liderlik ve retoriğin özelliklerini tanımlar ve açıklar.
Öğretim Yöntemleri Ders, öğretim üyelerinin kuramsal sunumları ile haftalık okumalar üzerine tartışmaları birleştiren bir yöntem izleyecektir. Bu unsurların her ikisi de öğrencilerin derse sürekli katılımını ve önerilen metinlerin düzenli olarak okunmasını gerektirir. Okunacak metinler ve dersle ilgili sorumlulukların dağılımı (metin çözümleme, sunumlar, tartışmaların düzenlenmesi) her hafta sınıfta verilecektir.
Kaynaklar Abts, Koen et Rummens, Stefan, « Populism versus Democracy », Political Studies, vol. 55, 2007, pp. 405-424.

Acemoglu, Daron, Georgy Egorov et Konstantin Sonin, « A political theory of populism », The Quarterly Journal of Economics, 128(2), 2013, pp. 771-805.

Albertazzi, Daniele et McDonnell, Duncan, « Introduction : The Sceptre and the Spectre », Twenty-First Century Populism, The Spectre of Western European Democracy, New York : Palgrave Macmillan, 2008, pp. 1-15.

Alston, Philip, The Populist Challenge to Human Rights. Journal of Human Rights Practice, 9(1), 2017, pp. 1-15.

Aslanidis, Paris, « Is populism an ideology ? A refutation and a new perspective », Political Studies, 64(1S), 2016, pp. 88-104.

Bale, Tim., Van Kessel, Stijn., & Taggart, Paul, "Thrown around with abandon? Popular understandings of populism as conveyed by the print media: A UK case study," Acta Politica, 46(2), 2011, pp. 111-131.

Betz, Hans-Georg, "Exclusionary Populism in Austria, Italy, and Switzerland", International Journal, 56(3), pp. 393-420.

Canovan, Margaret, Populism, London : Junctions Books, 1982.

Canovan, Margeret, « Trust the People ! Populism and the Two Faces of Democracy », Political Studies, XLVII, 1999, pp. 2-16.

Canovan, Margaret, « Taking Politics to the People : Populism as the Ideology of Democracy », in Y. Mény and Y. Surel (Eds), Democracies and the Populist Challenge, New York : Palgrave, 2002, pp. 25-44.

Collier, Ruth Berins & Collier, David, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Analysis in Latin America, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2002.

Donovan, Todd et Jeffrey A. Karp, « Popular support for direct democracy », Party politics, 12 (5), 2006, pp. 671-688.

Dornbusch, Rudiger, & Edwards, Sebastian, "Macroeconomic populism", Journal of Development Economics, 32(2), 1990, pp. 247-277.

Hall, Stuart, « Le populisme autoritaire : réponse à Jessop et al. », in Stuart Hall (ed), Le populisme autoritaire, Paris : Editions Amsterdam, pp. 157-173.

Jagers, Jan et Stefaan Walgrave, « Populism as political communication style : An empirical study of political parties' discourse in Belgium », European Journal of Political Research, 46(3), 2007, pp. 319-345.

Jessop, Bob, et al., « Le populisme autoritaire. Les deux nations et le thatchérisme », in Stuart Hall (Ed.), Le populisme autoritaire, Paris : Editions Amsterdam, pp. 101-156.

Ionescu, Ghita et Gellner, Ernest, Populism : Its meanings and national characteristics, London : Weidenfeld and Nicolson, 1970.

Jansen, Robert S. « Populist mobilization : A new theoretical approach to populism », Sociological Theory, 29(2), 2011, pp. 75-96.

Katz, Richard S. et Mair, Peter, « Changing Models of Party Organization and Party Democracy : The Emergence of the Cartel Party », Party Politics, vol. 1, no. 5, 1995 (disponible aussi en français).

Katz, Richard S. et Mair, Peter, « The Cartel Party Thesis. A Restatement », Perspectives on Politics, vol. 7, no. 4, 2009, pp. 753-766

Laclau, Ernesto, La Raison Populiste, Paris : Editions du Seuil, 2008.

Mair, Peter, « Populist Democracy vs. Party Democracy », in Y. Mény and Y. Surel (Eds), Democracies and the Populist Challenge, New York : Palgrave, 2002, pp. 81-98.

Mastropaolo, Alfio, « Politics against Democracy : Party Withdrawal and Populist Breakthrough », in D. Albertazzi et D. McDonnell (Eds) Twenty-First Century Populism, The Spectre of Western European Democracy, New York : Palgrave Macmillan, 2008, pp. 30-48.

Moffitt, Benjamin, et Simon Tormey, « Rethinking populism : Politics, mediatisation and political style », Political Studies, 62(2), 2014, pp. 381-397.

Mudde, Cas, « The populist zeitgeist », Government and opposition, 39(4), 2004, pp. 541-563.

Mudde, Cas, Rovira Kaltwasser, Cristobal, Exclusionary vs. inclusionary populism: Comparing contemporary Europe and Latin America, Government and Opposition, 48(2), 2013, pp. 147-174.

Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C., "Populism and (liberal) democracy: a framework for analysis", In Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (eds.), Populism in Europe and the Americas: Threat or corrective for democracy?, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012, pp. 1-26.

Méni, Yves ; Surel, Yves « The Constitutive Ambiguity of Populism », in Y. Mény and Y. Surel (Eds), Democracies and the Populist Challenge, New York : Palgrave, 2002

Pasquino, Gianfranco, « Populism and Democracy » in D. Albertazzi et D. McDonnell (Eds), Twenty-First Century Populism, The Spectre of Western European Democracy, New York : Palgrave Macmillan, 2008, pp. 15-29.

Pratt, John, Penal populism, Abingdon, Oxon: Routledge, 2007.

Rodrik, Dani, Populism and the Economics of Globalisation. NBER Working Paper No. 23559, Cambridge MA: National Bureau of Economic Research, 2017.

Rosanvallon, Pierre, Counter-democracy : Politics in an Age of Distrust, Cambridge : Cambridge University Press, 2008, pp. 249-318.

Rydgren, Jens, "Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the emergence of a new party family", European Journal of Political Research, 44(3), 2005, pp. 413-437.

Salas, Denis, La Volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », 2010.

Soare, Sorina, & Stambazzi, Moreno, "Y-at-il quelque chose de pourri dans la démocratie contemporaine? La vision des populismes contemporains (France et Italie)", Studia Politica: Romanian Political Science Review, 17(4), 2017, pp. 575-608.

Taggart, Paul, « Populism and Representative Politics in Contemporary Europe », Journal of Political Ideologies, vol. 9, no. 3, 2004, pp. 269-288.

Taggart, Paul, « New populist parties in Western Europe », West European Politics, 18(1)1995, pp. 34-51.

Taguieff, Pierre-André, « Le populisme et la science politique : du mirage conceptuel aux vrais problèmes », Vingtième siècle. Revue d’histoire, no. 56, 1997, pp. 4-33.

Ucen, Peter, « Parties, populism, and anti-establishment politics in East Central Europe », SAIS Review of International Affairs, 27(1), 2007, pp. 49-62.

Arditi, Benjamin, Politics on the Edges of Liberalism : Difference, Populism, Revolution, Agitation, Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007.

Bora Tanıl et Erdoğan, Necmi, « ‘Biz, Anadolu’nun Bağrı Yanık Çocukları’. Muhafazakâr Popu¨lizm », in Ahmet Çiğdem (Ed.), Modern Tu¨rkiye’de Siyasî Du¨su¨nce -Muhafazakârlık, vol. 5, İstanbul : İletişim Yayınları, 2003, pp.632- 645.

Canovan, Margaret « Two Strategies for the Study of Populism », Political Studies, vol. 30, no. 4, 1982, pp. 544-552.

Canovan, Margaret, « Populism for political theorists ? », Journal of Political Ideologies, 9(3), October 2004, pp. 241-252.

Dix, Robert H., « Populism : Authoritarian and Democratic », Latin American Research Review, vol. 20, no. 2, 1985, pp. 29-52.

Hall, Stuart, et al., Policing the Crisis : Mugging, the State, and Law and Order, New York : Palgrave MacMillan, 2002.

Laclau, Ernesto, Politics and Ideology in Marxist Theory : Capitalism, Fascism, Populism, London : NLB, 1977.

Mény, Yves, et Yves Surel, Par le peuple, pour le peuple : le populisme et les démocraties, Paris : Fayard, 2000.

Rooduijn, Matthijs, Sarah L. De Lange, et Wouter Van der Brug, « A populist Zeitgeist ? Programmatic contagion by populist parties in Western Europe », Party Politics 20(4), 2014, pp. 563-575.

Weyland, K., "Clarifying a contested concept: Populism in the study of Latin American politics", Comparative Politics, 34(1), 2001, pp. 1-22.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: dersin tanıtımı ve sorunsalın belirlenmesi. Siyaset biliminde popülizmin incelenmesinde yöntemsel sorunlar
2 Popülizm nedir? Popülizmin genel özellikleri
3 Popülizmin temel kuram ve tartışmalarına kısa bir bakış. Popülizm literatürünün eleştirel incelemesi
4 Popülizm ve demokrasi: Patoloji mi, semptom mu, yoksa yeni bir siyaset biçimi mi?
5 Devlet-parti-toplum ilişkilerinin dönüşümü. 1989-sonrası dönemde partilerin “kartelleşmesi”
6 Sistem karşıtı partilerin yükselişi. “Popülist parti” mümkün mü?
7 Ara sınav
8 Toplumsal-siyasal çatışma/bölümlelerin dönüşümü. Popülizm “solcu” mu, yoksa “sağcı” mı?
9 Avrupa’da popülizmin yükselişi: Antoine Vitkine belgeseli (Roche Roche Production, Arte France): “Populisme, l’Europe en danger”
10 Yeni otoriter “demokrasiler”. Otoriter popülizm(ler)
11 Vaka incelemeleri
12 Vaka incelemeleri
13 Siyasal katılımın yeni dinamikleri. “Popülist” oy “popüler kesimlerin oyu” mu?
14 Halka seslenişin büyüsü: “Popülist” siyasal söylemin anatomisi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top