Siyaset Bilimi Lisans Programı

Devlet Kuramları(SP301)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP301 Devlet Kuramları 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Birol CAYMAZ birolhoca.caymaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilere tarihsel sosyoloji perspektifinden modern devletin oluşumunu anlatmaktır. Bu çerçevede batı Avrupa ve Osmanlı örnekleri karşılaştırmalı bir biçimde ele alınacaktır. Modern devletin ulus devlete dönüşmesi, milliyetçiliğin ve vatandaşlığın incelenmesi dersin ikinci bölümünü oluşturmaktadır.
İçerik Giriş bölümünde devlet konusunda Marx, Weber ve Durkheim’ın düşünceleri inceleniyor. Daha sonra sosyo-tarihsel bir bakış açısı benimsenerek modern devletin doğuşu ve gelişimi ele alınıyor. Son olarak devletin modernleşme sürecinde geçirdiği dönüşümlerle birlikte ulusçuluk ve vatandaşlık kavramları derinlemesine inceleniyor.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Devlet üzerine farklı teorik yaklaşımları öğrenmek,
2- Öğrenilen kuramsal araçları Türkiye’de devlet konusunda kullanabilmek.
3- Modern devletin ortaya çıkışının ve gelişiminin tarihsel sosyoloji perspektifinden öğrenilmesi.
4- Devletin dönüşümü konusunda süreklilik ve kopuş açıklamalarının anlaşılması.
5- Devlet millet ve milliyetçilik arasındaki müphem ilişkinin ve vatandaşlığın Avrupa ve Türkiye bağlamında kuruluşunun anlaşılması.
Öğretim Yöntemleri Dersin büyük bir bölümü sınıfta öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin derse aktif katılımı özendirilmektedir.
Kaynaklar ELIAS Norbert- La dynamique de l’Occident. Paris, Calmann-Lévy, 1996
POGGI Gianfranko- Modern devletin gelişimi. Bilgi üniv. Yay., 2009
POGGI Gianfranko- Devlet. Doğası, gelişimi ve geleceği. Bilgi üniv. Yay., 2009
GELLNER Ernest- Nation et nationalisme. Payot 1989.
SMITH Anthony D.- Millî Kimlik. İletişim yay., 2004
YILDIZ Ahmet- Ne mutlu Türküm diyebilene. Türk ulusal kimliğinin etno-kültürel sınırları. İstanbul, İletişim, 2001.
MARSHALL, T.H., BOTTOMORE Tom- Yurttaşlık ve toplumsal sınıflar. İstanbul Bilgi üniv., 2006.
CAYMAZ Birol- Türkiye'de Vatandaşlık. Resmi ideoloji ve yansımaları. İstanbul Bilgi Üniversitesi yay., 2007.
CAYMAZ Birol- “Citinzenship education in Turkey”, pp. 195-226, in: NOHL Arnd-Michael- Education in Turkey. New York, Waxmann, 2008.
ÇAĞATAY Soner- « Kim Türk kim vatandaş ? erken cumhuriyet dönemi vatandaşlık rejimi üzerine bir çalışma », Toplum ve Bilim, Güz, no : 98, ss.166-185
YEĞEN Mesut- « Yurttaşlık ve Türklük », Toplum ve Bilim, yaz, no : 93, ss. 200-217
KAZANCIGİL Ali- « Théories de l’Etat et analyse de l’Etat moderne Turc », Peuples Méditerranéens 27-28, avril-septembre 1984, pp. 63-81
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtılması ve organizasyonu. Ders tanıtım belgesinin dağıtılması ve kaynakların genel tanıtımı.
2 Marx’ta devlet kavramı.
3 Durkheim ve Weber’de devlet kavramı.
4 Modern devletin doğuşu
5 Feodal yapı ve dönüşümü. (Batı Avrupa ve Osmanlı örnekleri)
6 Askeri, mali ve eğitim alanlarında tekelleşme.
7 Ara sınav
8 Ulus devlet, ulusçuluk ve vatandaşlık.
9 Ulus ve ulusçuluk teorileri
10 Ulusal kimlik ve vatandaşlık
11 Modern vatandaşlığın sosyo-tarihsel çözümlemesi
12 Vatandaşlıkta sekülerlik ve laiklik çerçevesinde Amerikan ve Fransız modelleri.
13 Vatandaşlık ve ulusal asimilasyon
14 Türkiye’de milli eğitim ve vatandaşlık.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 106
Toplam İş Yükü / 25 4,24
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top