Siyaset Bilimi Lisans Programı

Siyasal Tarih II(SP241)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP241 Siyasal Tarih II 3 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hüseyin Özgür ADADAĞ oadadag@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı 1914-1945 yılları arasında Avrupa başta olmak üzere dünya siyasal tarihini incelemektir. Söz konusu dönem toplumsal, iktisadi ve siyasal süreçler dikkate alınarak incelenecektir. İki dünya savaşının çıkma sebepleri, ne gibi sonuçları olduğu dersin açıklamaya çalışacağı temel meselelerdir.
İçerik İlk aşamada 19. yüzyıl sonunda sanayileşme ve sömürgeleşme süreçleri ile birlikte oluşan yapıdan hareketle 1. Dünya Savaşı öncesinde ülkeler arasındaki kamplaşma incelendikten sonra, savaşın başlama sebepleri ve savaş sonrası yapılan anlaşmalar üzerinde durulacak.
Rus devriminin anlatımından sonra Avrupa’nın 1920’li ve 1930’lu yıllardaki iktisadi, toplumsal ve siyasal durumu incelenecektir. Bu incelemdeden hareketle Avrupa’da totaliter rejimlerin yükselişi, 2. Dünya Savaşına yol açan süreçler ve bu savaşın sonuçları analiz edilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları İki dünya savaşının başlama sebeplerini anlamak.
Ülkeler arasındaki güç ilişkilerini ve çıkar çatışmalarının sebepleri üzerine düşünmek.
Ekonomik süreç ile siyasal olaylar arasında ilişki kurmak.
Dünya ülkeleri araındaki güç dengelerinin değişimini anlamak.
İki dünya savaşı arası totaliter rejimlerin yükselişini anlamak.
Totaliter rejimler arasındaki farklılıkları ve ortak noktaları açıklamak.
1917 Rus devrimini dünya tarihi içinde konumlandırarak anlamak.
Öğretim Yöntemleri Ders ağırlıklı olarak belirlenmiş konuların öğretim üyesi tarafından anlatımına dayanacaktır. İncelenilen konuya bağlantılı olarak harita ve kısa bilgilendirme notları dağıtılacak ve onlar üzerine tartışılacaktır.
Bunlara ek olarak öğrencilerin incelenilen dönemle ilgili yazılmış bir edebiyat çalışmasından hareketle belirli bir konu üzerine (İspanya iç savaşı, toplama kampları vs.) yazılı bir araştırma yapması gerekmektedir. Bu çalışmalar daha sonra derste değerlendirilecektir.
Kaynaklar Frédéric Attal, Laure Léveillé, Muriel Montéro, Le Monde occidental : 1914-1945, Paris : Armand Colin, 2000
Serge Berstein, Pierre Milza, Histoire du XXe siècle: 1900-1945, la fin du "monde européen", Hatier, 1996
J. P. Brunet, M. Launay, D’une guerre mondiale à l’autre. 1914-1945, Paris, Hachette, 1993.
Bernard Bruneteau, Les totalitarismes, Paris, Armand Colin, 1999
B. Droz, A. Rowley, Histoire générale du XXe siècle. Première partie : jusqu’en 1949. I. Déclins européens, Editions du Seuil, 1986.
Jean Guiffan, Histoire de l’Europe au XXe siecle: de 1918 à 1945 (de la fin de la Grande guerre à l’écroulement du nazisme), Editions Complexe, 1995
Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl / 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, (Türkçesi : Y. Alogan) Sarmal yayınları, 1996.
Pierre Milza, De Versailles à Berlin: 1919-1945, Paris, Armand Colin, 1997 (1979)
Marc Nouschi, Petit atlas historique du XXe siècle, 2e éd., Paris : Armand Colin, 2000
René Rémond, Introduction à l’histoire de notre temps : 3. le XXe siècle de 1914 à nos jours, Paris : Editions du Seuil, 1989
Oral Sander, Siyasi Tarih: 1918-1994, Ankara, İmge kitabevi, 1994.
Ralph Schor, Crises et dictatures dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, 1919-1939, Paris, Nathan, 1993.
Immanuel Wallerstein, “Sosyal Bilim ve Komünist Ara Fasıl, ya da Çağdaş Tarihe Dair Yorumlar”, Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Metis yayınları, 2003, sf.15-27.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı 20. yüzyıl başında dünya (1)
2 20. yüzyıl başında dünya (2) -1. DS öncesi büyük güçler -emperyalizmlerin çıkar çatışmasları
3 1. Dünya savaşı -Savaşın sebepleri -Savaşın başlaması ve süreci
4 Savaşın sonuçları -Barış antlaşmaları -Tartışmalı barış
5 Bolşevik devrimi ve SSCB -Ekim devrimine gelen süreç -Devrim ve yeni yapı
6 1920’ler Avrupası: Liberal demokrasilerin kırılganlığı -Weimar Almanyası -Fransa ve Büyük Britanya -Yeni güç ABD
7 Vize sınavı
8 İki Dünya savaşı arası totaliter rejimler (1) -Faşizm ve İtalya
9 İki Dünya savaşı arası totaliter rejimler (2) –nazizm ve Almanya -diğer totaliter rejimler
10 Vize sınavının değerlendirmesi 1930’lu yıllar: Savaş öncesi genel durum
11 30’lu yıllardaki krizler (1)
12 30’lu yıllardaki krizler (2)
13 2. Dünya savaşı -Savaşın başlaması ve süreci
14 Savaşın sonuçları -Nuremberg -iki kutuplu dünya Genel değerlendirme ve sonuç
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 1 12
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü / 25 4,96
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top