Siyaset Bilimi Lisans Programı

Sosyolojiye Giriş(SP121)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP121 Sosyolojiye Giriş 1 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hakan YÜCEL hakanyucel1970@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri sosyoloji disipliniyle tanıştırmayı ve toplumsal olayları yorumlayabilmeleri ve sosyal bilimlerde araştırma yapabilmelerini, başka bir deyişle toplumun bilimsel açıdan incelemelerini öğretmeyi hedeflemektedir. Ders sosyolojinin ve sosyal bilimlerin temel kuramlarının öğretilmesiyle bu bilimsel inceleme için gerekli donanımı sağlamayı hedeflemektedir. Diğer bir deyişle modernliğin sosyolojisini öğretmek hedeflenmektedir.
İçerik Dersin ilk seanslar özellikle sosyoloji disipliniyle olan ilişkilerini öne çıkararak, sosyal bilimlerin gelişiminin incelenmesine ayrılmıştır. İkinci aşamada sosyolojinin bir sosyal bilim disiplini olarak doğuşu konusu, bu disiplinin, toplumun incelenmesi için değişik yaklaşımlar ve kuramları oluşturan kurucularının metinleri tartışılacaktır. Bu bağlamda, özellikle sosyolojinin kurucuları olan Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber’in kuramaları üzerinde durulacaktır. Yine modernliğin sosyolojisi çerçevesinde modern kentin oluşturduğu toplumsal koşullar Georg Simmel ve Şikago Okulu kuramcılarının metinleriyle, etkileşimcilik ve kentsel ekoloji yaklaşımları çerçevesinde incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi izleyen öğrencilerin şu konularda donanım kazanmaları hedeflenmektedir :

1) Sosyal bilimlerin temel kavramlarını açıklayabilmek.
2) Toplumsal olguları tanımlamak
3) İnsanların doğrudan ya da kurumlar, toplumsal kurallar, sanat… vasıtasıyla dolaylı olarak kurdukları ilişkileri anlamak.
4) Toplumsal olayları incelemek.
5) Toplumsal değişim ile sosyal gruplar arasındaki bağlantıları kurabilmek.
Öğretim Yöntemleri Ders, konu anlatımları ve her hafta verilen metinlerin tartışılmasını içermektedir. Bu iki unsur öğrencilerin devamını ve metinleri okumalarını zorunlu kılmaktadır. Her hafta okunup tartışılacak metinler bir hafta öncesinden verilecektir.
Öğrencilerin her hafta, zorunlu okumalar hakkında çalışma yapıp bunun sunarak derse katkı sunmaları beklenmektedir.
Kaynaklar BERGER Peter, Invitation à la sociologie, Editions la Découverte, 2006.
BRICHET Max, Introduction à la sociologie, Ellipes Edition, 2007.
CABIN Philippe & DORTIER Jean-François, La Sociologie, Sciences Humaines Editions, 2000
DEMEULENAERE Pierre, Histoire de la théorie sociologique, Hachette Livre, 1997.
DEVINAT Annie, Les grands courants de la pensée sociologique par les textes, t.1, Hachette, 1999
DEVINAT Annie, Les grands courants de la pensée sociologique par les textes, tome II, Hachette,
DORTIER Jean-François, Les Sciences Humaines, Sciences Humaines Editions, 2009
DORTIER Jean-François, Une histoire des sciences humaines, Sciences Humaines Editions, 2005
GIDDENS Anthony, Sociology, 6e edition, Polity Pres, 2009.
LOBRICHON Guy, MESURE Sylvie, SAVIDAN Patrick (sous la dir.), Dictionnaire des sciences humaines, PUF, 2006.
MOLENAT Xavier, La Sociologie, Sciences Humaines Editions, 2009
COLLIOT-THELENE Catherine, La sociologie de Max Weber, Eds. La Découverte, Paris, 2006
DURAND Jean-Pierre, La sociologie de Marx, Editions la Découverte, 1995
STEINER Philippe, La sociologie de Durkheim, Eds. La Découverte, 2005
VANDENBERGHE Frédéric, La sociologie de Georg Simmel, Editions la Découverte, 2001
MARTUCELLI Danilo, Sociologie de la modernité: l’itineraire du XXe siècle, Gallimard, 1999
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilim, insan bilimleri, sosyal bilimler
2 Tarih disiplinin, sosyal bilim disiplini olarak gelişimi
3 Antropoloji disiplininin gelişimi
4 Sosyal Bilimler üzerine tartışma
5 Auguste Comte’un sosyolojisi
6 Alexis de Tocqueville’in sosyolojisi
7 Karl Marx’ın sosyolojisi
8 Arasınav
9 Emile Durkheim’ın sosyolojisi
10 Max Weber’in sosyolojisi
11 Georg Simmel’in sosyolojisi
12 Chicago Okulu (1)
13 Chicago Okulu (2)
14 Modernliğin sosyolojisi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 2 12 24
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 122
Toplam İş Yükü / 25 4,88
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top