İktisat Lisans Programı

Teknoloji ve Yenilik İktisadı(ECON469)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON469 Teknoloji ve Yenilik İktisadı 7 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Saadet İYİDOĞAN siyidogan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, teknoloji ve yenilik iktisadının temel teori ve kavramlarının incelenmesini amaçlamaktadır. Yenilik iktisadı konularının mikroekonomik ve makroekonomik çerçevede incelenmesinin ardından yenilik politikaları ele alınmaktadır.
İçerik 1 Giriş.
2 Yenilik faaliyetleri ve risk ve belirsizlik
3 Firma büyüklüğü ve yenilik
4 Yeniliğin finansmanı
5 Piyasa yapısı ve yenilik
6 Yeni büyüme teorileri ve yenilik
7 Uluslararası dış ticaret ve yenilik
8 Istihdam ve yenilik
9 Yenilik alanında devlet müdahalesi
10 Ulusal, bölgesel, sektörel inovasyon sistemleri
11 Yenilikçi firmalara destek politikaları
12 Patent sistemi ve inovasyon
13 Türkiye’nin ulusal inovasyon sistemi
14 Genel değerlendirme ve sonuç
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Guellec, D., (1999), Economie de l’innovation. La Découverte

Freeman, C. ve Soete, S., (2003), Yenilik İktisadı, (çeviren E. Türkcan,)TÜBİTAK Yayınları/Akademik Dizi 2.

Pavitt, K., (1984), « Patterns of technical chnage : towards a taxonomy and a theory », Research Policy, vol. 11, no.1, pp. 33-51.

Boyer, R., (1997), Les systemes d’innovation à l’ere de la globalisation », Paris, Economica.

Nelson, R., (1996) The Sources of Economic Growth, Cambridge, MA, Harvard University Press.

R. Nelson, S.G. Winter, (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press Cambridge Mass.
Teubal, Morris (1996), “R&D and tehnology policy in NICs as learning processes”, World Development, Vol. 24, No.3, s.449-460.
Lundvall, Bengt-Ake (1992), National Systemes of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London.
Malerba, Franco (2002), “Sectoral Systems of İnnovation and Production, Research Policy, No..31, p.247-264.
Metcalfe, J.Stanley (1994), “Evolutionary Economics and Technology Policy”, Economic Journal, No. 194, s. 931-944.
Nelson, Richard R. (1993), National innovation systems: A comparative analysis, Oxford University Press, New York.
Nelson, Richard R. (1994), The coevolution of technology, industry structure, and supporting institutions”, Industrial and Corporate Change, Vol. 3, No.1, s.47-63.
Perez, Carlotta (2001), “Technological change and opportunities for development as a moving target”, CEPAL Review, No.75, December, s.109-130.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top