Hukuk Lisans Programı

Türk Anayasa Hukuku(HUK112)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK112 Türk Anayasa Hukuku 2 5 0 0 5 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) NECMİ YÜZBAŞIOĞLU nyuzbasioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk ve Fransız anayasal düzenlerinin ana hatlarıyla irdelenmesi
İçerik Türk Anayasa Hukuku
Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku
Dersin Öğrenme Çıktıları - 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku

- 1958 Fransa Anayasasına göre Beşinci Cumhuriyetin Anayasa Hukuku
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve uygulama çalışmaları
Kaynaklar Yavuz ATAR, Türk Anayasa Hukuku, Mimoza, 5. Bası, Konya, 2009.

Süheyl BATUM, 99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Anayasa, XII Levha, İstanbul, 2009.

Naz ÇAVUŞOĞLU, Anayasa Notları, Beta, 1997.

Cem EROĞUL, Anatüzeye Giriş, 10. Bası, İmaj, Ankara, 2009.

Zafer GÖREN, Anayasa Hukuku, Seçkin, Ankara, 2006.

Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin, Bursa, 2010.

A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, 16. Bası, Ankara, 2008.

İbrahim Ö. KABOĞLU, Anayasa Hukuku Dersleri, Legal, 4. Baskı, İstanbul, 2009.

B. Emrah ODER-O. Korkut KANADOĞLU, Uygulamalı Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 2008.

Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin, 11. Baskı, Ankara, 2010.

Attila ÖZER, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, 2. Bası, Ankara, 2005.

Yavuz SABUNCU, Anayasaya Giriş, İmaj, 13. Bası, Ankara, 2007.

Mümtaz SOYSAL, Yüz Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek, 11. Baskı, İstanbul, 1997.

Bülent TANÖR- Necmi YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 2010.

Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, Beta, 13. Bası, İstanbul, 2009.

Bülent YAVUZ-Hasan TUNÇ-Faruk BİLİR, Türk Anayasa Hukuku, Asil, Ankara, 2009.


ARDANT (P.), Institutions politiques et Droit constitutionnel, LGDJ (Coll. Manuels), dernière ed.

BURDEAU (G.), HAMON (F.), TROPER (M.), Droit constitutionnel et Institutions politiques, LGDJ, dernière ed.

CHAGNOLLAUD (D.), Droit constitutionnel contemporain, t. 2, A. Colin.

CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel et science politique, A. Colin.

COHENDET (M.-A.), Droit constitutionnel, Montchrestien, dernière ed.

DUHAMEL (O.), Droit constitutionnel et politique, Seuil, dernière ed.

FAVOREU (L.) et alii, Droit constitutionnel, Dalloz (coll. Précis), dernière ed.

GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien (coll. Domat), dernière ed.

LAVROFF (D.-G.), Le droit constitutionnel de la Vème République, Dalloz (précis), dernière ed.

QUERMONNE (J.-L.) et CHAGNOLLAUD (D.), Le gouvernement de la France sous la Vème République, Fayard, dernière ed.

ROUSSEAU (D) et VİALA (A), Droit constitutionnel, Montchrestien, dernière ed.

ROUSSEAU (D), La République se meurt, vive la démocratie, O. Jacob, 2007.

VIALLE (P.) et alii, Droit constitutionnel et institutions politiques, L’Hermès, dernière ed.

ZOLLER (E.), Droit constitutionnel, P.U.F. (coll. Droit fondamental), dernière ed.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1982 Anayasasının Yapım Süreci - Beşinci Cumhuriyetin Doğuşu
2 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri - Cumhurbaşkanının Seçimi
3 Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Demokratik Devlet, Atatürk Milliyetçiliği - Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
4 Cumhuriyetin Nitelikleri: Laiklik, Sosyal Devlet - Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu
5 Cumhuriyetin Nitelikleri: Hukuk Devleti - Hükümetin Kuruluşu
6 Olağan Dönem Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi - Hükümetin Görev ve Yetkileri
7 Olağanüstü Dönem Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi - Hükümetin Siyasi Sorumluluğu ve Bakanların Cezai Sorumluluğu
8 vize
9 Yasama: TBMM’nin Kuruluşu, Üyelerinin Hukuki Statüsü - Yasamanın Kuruluşu
10 Yasama: TBMM’nin Çalışma Düzeni, Görev ve Yetkileri - Yasamanın Düzenleme Alanı
11 Yürütme: Cumhurbaşkanı - Kanun Yapma Süreci
12 Yürütme: Bakanlar Kurulu - Anayasa Konseyi
13 Yargı: Yargının Kuruluşu, Temel İlkeleri - Anayasa yargısında öndenetim
14 Yargı: Anayasa Yargısı - Anayasa yargısında itiraz yolu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Anayasa yargısı tarihi
2 Anayasa yargısı işlevi
3 Anayasa Mahkemesi üye yapısı - görevleri
4 İptal davası
5 İtiraz yolu
6 İptal davası ve itiraz yolu
7 Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
8 vize
9 vize sorusunun çözümlenmesi
10 Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
11 Anayasa Mahkemesi karar çeşitleri
12 Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi
13 Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi
14 Bireysel başvuru yolu
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top