Siyaset Bilimi Lisans Programı

Kamu Yönetimine Giriş(SP244)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP244 Kamu Yönetimine Giriş 4 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Cemil YILDIZCAN cemilyildizcan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kamu yönetiminin temel prensipleri ve meselelerini tanıtmayı ve öğrencileri Türk idari sisteminin teşkilat ve işleyişi hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik Ders iki temel bölümden oluşmaktadır : Daha kavramsal düzeyde konuya yaklaşan birinci bölümde kamu yönetiminin devlet yapısı içerisindeki yeri ve işlevini tartışarak alanın temel kavramları incelenecek ve daha çok Türk kamu yönetimi örneği etrafında şekillenen ikinci bölümde ise Türkiye örneğinin özgünlükleri ve gelişimi kadar dünyadaki önemli güncel tartışmalara odaklanılacak.
Kamu yönetimine giriş niteliğindeki bu ders Fransız, Anglo-sakson ve Türk literatürlerinin klasik ve yakın tarihli çalışmalarının sentezine dayanan üç dilli bir kaynakçadan yararlanıyor.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler, siyaset biliminin kavram ve araçlarından yararlanarak kamu yönetiminin yeri ve işleyişini ilişkisel, sosyopolitik ya da örgütsel farklı açılardan daha iyi kavrayabilecek ve ayrıca siyasi ve idari sistemler arasındaki ilişkiyi analiz edebileceklerdir.
Öğretim Yöntemleri Derste izlenen temel pedagojik yöntem dersi veren öğretim üyesinin belirlenmiş konuları anlatımına dayalıdır. Bu anlatımların pek çoğunda öğrencilerin takibini kolaylaştırmak ve amaçlananın onlara daha iyi aktarımını sağlamak maksadıyla görsel sunumlardan faydalanılacaktır. Derste izlenen yöntem aynı zamanda her seansta o haftanın okumalarından hareketle temel konular ve kavramlar üzerine yürütülecek tartışmaları da kapsamaktadır.
Kaynaklar Bagla, L. (2003). II. Taylorisme et bureaucratie: le «contrat social moderne». Sociologie des organisations. La découverte–Repères, 24-42.
Başbakanlık, T. C. (2003). Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim. The Change in the governance for the governing the change). Ankara: TC Basbakanlik.
Bayraktar, S. U., & Massicard, E. (2011). La décentralisation en Turquie. Paris: Agence Française de Développement.
Bezes, P. (2005). Le modèle de «l'État-stratège»: genèse d'une forme organisationnelle dans l'administration française. Sociologie du travail, 47(4), 431-450.
Christensen, T., & Laegreid, P. (2008). Le NMP et au-delà: structure, culture et démographie. Revue internationale des sciences administratives, 74(1), 7-26.
Çiner, C. U., & Karakaya, O. (2013). Merkez–yerel ilişkileri ve mülki idarenin dönüşümü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(02), 063-093.
Eymeri-Douzans, J. M. (2008). Les réformes administratives en Europe: Logiques managérialistes globales, acclimatations locales. Pyramides, Revue du Centre d’études et de recherches en administration publique, 15, 71-94.
Fişek, K. (2015). Yönetim, Ankara : Kilit Yayınları, 31-44.
Hassenteufel, P. (2011). Sociologie de l'action publique. Armand Colin.
Hibou, B. (1998). Retrait ou redéploiement de l'Etat?. Critique internationale, (1), 151-168.
Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. Public administration, 69(1), 3-19.
Massardier, G., & Tek, H. (2005). L'européanisation des rapports centre/périphérie en Turquie. Pôle Sud, (2), 25-43.
Massicard, É. (2008). Régionalisme impossible, régionalisation improbable: La gestion du territoire en Turquie à l'heure du rapprochement avec l'Union Européenne. Revue d'études comparatives Est-Ouest, 171-203.
Pollitt, C. The essential public manager. 2003. Buckingham: Open University Press.
Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). Public management reform: A comparative analysis. Oxford University Press, USA.
Sezen, S. (2011). Les explications internationales par opposition aux explications nationales des réformes administratives: le cas de la Turquie. Revue Internationale des Sciences Administratives, 77(2), 327-352..
Thoenig, J. C. (1988). Serviteur de l'état ou manager public: le débat en France. Politiques et management public, 6(2), 81-92.
Yıldızcan, C., & Bayraktar, U. (2017). The empowerment of Turkish governors within hybrid settings of public administration. Mediterranean Politics, 1-20.
Wilson, W. (1887). The study of administration. Political science quarterly, 2(2), 197-222.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin sunumu : Kamu yönetimi disiplini üzerine tartışmaya giriş
2 Kamu yönetimi nedir ?
3 İdareyi oluşturan enstrümanlar, aktörler, yapılar ve aktiviteler (I) Kamu yönetimi ve devlet
4 İdareyi oluşturan enstrümanlar, aktörler, yapılar ve aktiviteler (II) Kamu yönetimi ve bürokrasi
5 İdareyi oluşturan enstrümanlar, aktörler, yapılar ve aktiviteler (III) Kamu yönetimi ve kamunun kendisi
6 Kamu hizmeti ethosu: Süreklilik ve değişim
7 "Yeni" bir kamu yönetimi teorisine doğru
8 "Yeni Kamu İşletmeciliği" yaklaşımının meydan okumaları: Değerler, araçlar, yöntemler
9 Türkiye’de kamu yönetiminin prensipleri ve yapısı : Yasal, kurumsal ve sosyopolitik bağlam (I)
10 Türkiye’de kamu yönetiminin prensipleri ve yapısı : Yasal, kurumsal ve sosyopolitik bağlam (II)
11 Türkiye'de idari reformları yeniden düşünmek: Prensipler, meseleler, pratikler (I)
12 Türkiye'de idari reformları yeniden düşünmek: Prensipler, meseleler, pratikler (II)
13 Kamu yönetimi için nasıl bir gelecek?
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 25
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 2 15
Toplam 3 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir.
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir.
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir.
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir.
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top