Hukuk Lisans Programı

Roma Hukuku I(HUK101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK101 Roma Hukuku I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Havva Karagöz hkaragoz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma; hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
İçerik Roma Hukukunun Konusu ve Roma Hukuku Öğretimin Önemi; Roma Tarihinin Ana Hatları, Roma Hukukunun Kaynakları, Kişiler ve Aile Hukuku (Genel Kavramlar, Hak Ehliyeti, Roma Ailesi ve Patria Potestas, Evlenme ve Boşanma, Fiil Ehliyeti, Roma’da İnsan Ve Mal Toplulukları), Usul Hukuku (Usul Hukukunun Genel Kavramları, Roma Usul Hukukun Tarihi Gelişimi, Davaların Tasnifi); Eşya Hukuku (Ayni Haklar, Zilyedlik, Mülkiyet, Sınırlı Aynî Haklar, Aynî Hakların Kazanılması ve Kaybı)
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme ve tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme; evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme; hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma; toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme gibi yetileri kazanır.
Öğretim Yöntemleri Teorik bilgiye pratiğe uygulamayı içerir.
Kaynaklar AKINCI Şahin/ SAVAŞ Abdurrahman, Roma Hukuku Pratik Çalışmalar, Konya 20144.
AKINCI Şahin, Roma Hukuku Dersleri, Konya 20147.
ALTOP Serpil, M.Ö. 753’ten M.S. 1948’e Kadar Roma Hukuku, İstanbul 2002.
AYITER Kudret, Roma Hukuku Dersleri, Roma Aile Hukuku, Ankara 1963.
DI MARZO Salvatore, Roma Hukuku, 5. Bası’dan çev. Ziya Umur, İstanbul 1959.
ERDOĞMUŞ Belgin, Roma Eşya Hukuku, İstanbul 20125.
ERDOĞMUŞ Belgin, Hukukta Latince Teknik Terimler Özlü Sözler, İstanbul 20113.
ERDOĞMUŞ Belgin/ TAHIROĞLU Bülent, Roma Usul Hukuku (Özet), İstanbul 1977.
GÜNAL A. Nadi/ KÜÇÜKGÜNGÖR Erkan, Çağdaş Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara 20022.
IUSTINIANUS, Institutiones, çev. Ziya Umur, İstanbul 1968.
KARADENIZ ÇELEBICAN Özcan, Roma Hukuku, Tarihi Giriş-Kaynaklar-Genel Kavramlar-Kişiler Hukuku-Hakların Korunması, Ankara 201417.
KARADENIZ ÇELEBICAN Özcan, Roma Eşya Hukuku, Ankara 20155.
KOSCHAKER Paul/ AYITER Kudret, Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, İzmir 1993.
OĞUZ Arzu, Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003.
SCHWARZ Andreas B., Roma Hukuku Dersleri, I, Tarihi Kısım ve Umumi Doktrinler, çev. Türkan Basman, İstanbul 1943.
SÖĞÜTLÜ ERIŞGIN Özlem/ KOÇHISAROĞLU Cengiz, Roma Özel Hukuku Uygulamalı Çalışmaları, Ankara 2013.
TAHIROĞLU Bülent/ ERDOĞMUŞ Belgin, Roma Hukuku Dersleri, Tarihi Giriş-Hukuk Tarihi-Genel Kavramlar-Usul Hukuku, İstanbul 2014.
TAHIROĞLU Bülent/ ERDOĞMUŞ Belgin, Roma Hukuku Meseleleri, İstanbul 2014.
TAMER Diler, Roma Hukuku Uygulamaları, İstanbul 20102.
SUNGURTEKIN ÖZKAN Meral/ TÜRKOĞLU ÖZDEMIR Gökçe, Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları, Ankara 2008.
UMUR Ziya, Roma Hukuku Ders notları, Usul Hukuku-Borçlar Hukuku-Eşya Hukuku-Miras Hukuku, İstanbul 20103.
UMUR Ziya, Roma Hukuku Lügatı, İstanbul 1983.
UMUR Ziya, Roma Hukuku, Tarihi Giriş-Kaynaklar-Umumi Mefhumlar-Hakların Himayesi, İstanbul 1979.
VILLEY Michel, Roma Hukukunun Güncelliği, çev. Bülent Tahiroğlu, İstanbul 2003.
VINOGRADOFF Paul, Ortaçağ Avrupasında Roma Hukuku, çev. Erol Öz, İstanbul 1997.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Roma Hukukunun Konusu ve Roma Hukuku Öğretimin Önemi
2 Roma Tarihinin Ana Hatları I
3 Roma Tarihinin Ana Hatları II
4 Roma Tarihinin Ana Hatları III
5 Roma Hukukunun Kaynakları I
6 Roma Hukukunun Kaynakları II
7 Kişiler ve Aile Hukuku I (Genel Kavramlar, Hak Ehliyeti, Roma Ailesi ve Patria Potestas, Evlenme ve Boşanma, Fiil Ehliyeti, Roma’da İnsan Ve Mal Toplulukları)
8 Kişiler ve Aile Hukuku II (Genel Kavramlar, Hak Ehliyeti, Roma Ailesi ve Patria Potestas, Evlenme ve Boşanma, Fiil Ehliyeti, Roma’da İnsan Ve Mal Toplulukları)
9 Kişiler ve Aile Hukuku III (Genel Kavramlar, Hak Ehliyeti, Roma Ailesi ve Patria Potestas, Evlenme ve Boşanma, Fiil Ehliyeti, Roma’da İnsan Ve Mal Toplulukları)
10 Usul Hukuku I Usul Hukukunun Genel Kavramları, Roma Usul Hukukun Tarihi Gelişimi, Davaların Tasnifi)
11 Usul Hukuku II Usul Hukukunun Genel Kavramları, Roma Usul Hukukun Tarihi Gelişimi, Davaların Tasnifi)
12 Eşya Hukuku I (Ayni Haklar, Zilyedlik, Mülkiyet, Sınırlı Aynî Haklar, Aynî Hakların Kazanılması ve Kaybı)
13 Eşya Hukuku II (Ayni Haklar, Zilyedlik, Mülkiyet, Sınırlı Aynî Haklar, Aynî Hakların Kazanılması ve Kaybı)
14 Eşya Hukuku III (Ayni Haklar, Zilyedlik, Mülkiyet, Sınırlı Aynî Haklar, Aynî Hakların Kazanılması ve Kaybı)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 64
Toplam İş Yükü / 25 2,56
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top