Hukuk Lisans Programı

Türk Anayasa Hukuku(HUK112)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK112 Türk Anayasa Hukuku 2 5 0 0 5 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) NECMİ YÜZBAŞIOĞLU nyuzbasioglu@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarihi gelişimi içinde Türk anayasa hukukun temel kavramlarının incelenmesi.
İçerik Türk anayasa hukuku
Dersin Öğrenme Çıktıları - Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri
- 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve uygulama çalışmaları
Kaynaklar - Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, 11. Bası, Ankara: Seçkin, 2015.
- Süheyl Batum, 99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Anayasa, İstanbul: XII Levha, 2009.
- Cem Eroğul, Anatüzeye Giriş, 15. Bası, Ankara: İmaj, 2016.
- Zafer Gören, Anayasa Hukuku, 2. Bası, Ankara: Yetkin, 2015.
- Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 21. Bası, Bursa: Ekin, 2017.
- İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 12. Bsakı, İstanbul: Legal, 2017.
- Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 17. Bası, Ankara: Yetkin, 2017.
- Mümtaz Soysal, Yüz Soruda Anayasanın Anlamı, 11. Baskı, İstanbul: Gerçek, 1997.
- Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 28. Bası, Yapı Kredi, 2017.
- Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 16. Baskı, İstanbul:Beta, 2016.
- Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 21. Bası, İstanbul: Beta, 2017.
- Hasan Tunç/Faruk Bilir/Bülent Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, 7. Bası, Ankara: Adalet, 2015.
- Necmi Yüzbaşıoğlu, Anayasa Hukukunun Temel Metinleri, 13. Bası, İstanbul: Beta, 2017.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Osmanlı imparatorluğunda merkezi ve yerel yönetimlerin özellikleri ve 19. yy. reformları
2 I. ve II. Meşrutiyet
3 Kurtuluş Savaşı dönemi ve 1921 Anayasası
4 1924 Anayasası: Tek partili ve çok partili dönem
5 1961 Anayasası dönemi ve 1982 Anayasasının yapım süreci
6 1982 Anayasasının başlıca özellikleri
7 Cumhuriyetin nitelikleri
8 Vize
9 Olağan dönem temel hak ve özgürlükler rejimi
10 Olağanüstü dönem temel hak ve özgürlükler rejimi
11 Yasama: TBMM’nin kuruluşu, üyelerinin hukuki statüsü, TBMM’nin çalışma düzeni, görev ve yetkileri
12 Yürütme: Cumhurbaşkanının statüsü, yetkileri ve sorumluluğu
13 Yargı: Yargının kuruluşu, temel ilkeleri
14 Yargı: Anayasa yargısı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Anayasa yargısının tarihi, işlevi ve anayasa yargısı modelleri
2 Anayasa Mahkemesi üye yapısı - görevleri
3 İptal davası
4 İtiraz yolu
5 İptal davası ve itiraz yolu
6 Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
7 Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
8 Vize
9 Vize sorusunun çözümlenmesi
10 TBMM üyelerinin ve cumhurbaşkanının hukuki statüsü
11 Anayasa Mahkemesi karar çeşitleri
12 Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi
13 Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi
14 Bireysel başvuru yolu
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 5 14 70
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 14 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü / 25 6,16
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top