İletişim Lisans Programı

Film, Kültür, Kimlik(CTV408)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV408 Film, Kültür, Kimlik 8 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gülsenem GÜN gulsenem@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste kültür ve kimlik kavramlarının sinema ile ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında kültür ve kimliği biçimlendiren ve yeniden yapılanmasını, dönüşümünü ve değişimini etkileyen göç ve göçmenlik kavramalarının sinemaya yansımaları da ele alınacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda Jean Michel Frodon'un ulusal sinema, Benedict Anderson'un hayali cemaatler, Hamid Naficy'nin aksanlı sinema, Edward Said'in oryantalizm kavramları kuramsal izlek olarak kullanılacaktır.
İçerik 1. Hafta: Dersin tanıtımı, genel giriş ve temel kavramlar
2. Hafta: Sinemada ulusallık tartışmaları, ulusal kültür ve sinema ilişikisi
3. Hafta: Sinema ve göç ilişkisi, örnek film gösterimi
4. Hafta: Ulusaşırı sinemalar
5. Hafta: Sinemada melezlik ve aksanlı sinemacılar
6. Hafta: Örnek film ve çözümlemesi
7. Hafta: Vize
8. Hafta: Sinemada kimlik temsilleri, toplumsal cinsiyet ve sinema
9. Hafta: Örnek film ve çözümlemesi
10. Hafta: Bir melez sinema örneği olarak "kara film"
11. Hafta: Örnek Film ve İncelemesi
12. Hafta: Oryantalizm ve Sinema
13. Hafta: Örnek Film ve İncelemesi
14. Hafta: Genel değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler sinemanın kültür ve kimlik tasarımı üzerindeki etkilerinin farkına varır, sinema alanındaki kalıpları ve etiketleri sorgular. Melezliğin ve çok kimlikliliğin sinema dili üzerindeki zenginleştirici etkisini analiz eder.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans ve film çözümlemesi.
Kaynaklar Anderson Benedict, Hayali Cemaatler, Çev.İskender Savaşır, İstanbul : Metis Yayınları, 2004.Saïd Edward W., Orientalism, Harmondsworth : Penguin Books, 1978.
Frodon Jean-Michel, La projection nationale : cinéma et nation, Paris : Editions Odile Jacob, 1998.
Crofts Stephen « Reconceptualising National Cinema(s) » dans Alan Williams (ed.), Film and Nationalism, Rutgers:The State University Press,2002.Higson Andrew, « The Limiting İmagination of National Cinema » dans Mette Hjort, Scott Mackenzie (eds.), Cinema and nation, London, NY : Routledge, 2002.
Barnier Martin, « Identite nationale des versions multiples », Positif, juin 2004.
Naficy Hamid, An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton: Princeton University Press, 2001.
Yaren Özgür, Altyazılı rüyalar: Avrupa göçmen sineması, Ankara: De Ki basım yayın, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı, genel giriş ve temel kavramlar
2 Sinemada ulusallık tartışmaları, ulusal kültür ve sinema ilişikisi
3 Sinema ve göç ilişkisi, örnek film gösterimi
4 Ulusaşırı sinemalar
5 Sinemada melezlik ve aksanlı sinemacılar
6 Örnek film ve incelemesi
7 Vize
8 Sinemada kimlik temsilleri, toplumsal cinsiyet ve sinema
9 Örnek film ve incelemesi
10 Bir melez sinema örneği olarak "kara film"
11 Örnek Film ve incelemesi
12 Oryantalizm ve Sinema
13 Örnek Film ve incelemesi
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 12 3 36
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 3 3 9
Sunum 1 3 3
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 2 4 8
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 5 5
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 117
Toplam İş Yükü / 25 4,68
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top