İletişim Lisans Programı

Kamuoyu Araştırmaları(COM318)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM318 Kamuoyu Araştırmaları 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem DANACI YÜCE odanaci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı araştırma yöntemlerini genel hatlarıyla aktararak, niceliksel ve niteliksel araştırma tekniklerinin kullanım alanları, hazırlanma süreçleri ve uygulanmaları (sahası), sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması konuları üzerinde yoğunlaşmaktır. Belirtilen amaç doğrultusunda öğrencilerin seçtikleri bir konuda soru formu/görüşme kılavuzu tasarlamaları ve sahada uygulamaları, tamamlayıcı bir çalışma olarak ders kapsamındadır.
İçerik 1. hafta: Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2. hafta: Temel kavramlar ve tanımlar (Veri, kamuoyu araştırması, araştırma yöntemi vb.)
3. hafta: Farklı araştırma türleri ve kimler tarafından ne amaçla ve nasıl kullanıldıkları; araştırmanın kısa tarihçesi
4. hafta: Bir araştırmanın akışı (evreleri)
5. hafta: Niteliksel yöntem kapsamındaki araştırma teknikleri
6. hafta: Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve okunması (araştırma okur-yazarlığı)
7. hafta: Vize sınavı
8. hafta: Örnekleme teknikleri
Uygulama çalışmasının tanımlanması, konu seçimi ve
dağıtımı; zaman planının belirlenmesi
9. hafta: Öğrencilerin masabaşı çalışmaları, okumaları; görüşme kılavuzlarının oluşturulması, örneklemin belirlenmesi
10. hafta: Araştırmacı konuk
11. hafta: Derinlemesine görüşme dökümlerinin değerlendirilmesi
Öğrencilerin araştırma konularına göre örneklem
değişkenlerini belirlemeleri
12. hafta: Öğrencilerin oluşturdukları soru formları üzerinde çalışma
13. hafta: Pilot araştırma
14. hafta: Soru formlarına son hallerinin verilmesi ve saha araştırması
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Temel araştırma yöntemlerini bilir,
- Araştırma alanına ilişkin temel kavramları (terminolojiyi) tanır,
- Araştırma konusu ile bağlantılı olarak hangi araştırma yönteminin ve tekniğinin kullanılacağını bilir,
- Farklı alanlanda yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirir,
- İyi bir soru formunun nasıl olması gerektiğini bilir,
- Derinlemesine görüşmenin nasıl yürütüleceğini bilir,
- Sınırlı kapsamda bir araştırma sahasını yürütebilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar - Ders notları
- Pierre Bourdieu, L’Opinion Publique N’Existe Pas, Questions de Sociologie, Paris : Editions de minuit, 1985, 222-235.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2 Temel kavramlar ve tanımlar (Veri, kamuoyu araştırması, araştırma yöntemi vb.)
3 Farklı araştırma türleri ve kimler tarafından ne amaçla ve nasıl kullanıldıkları; araştırmanın kısa tarihçesi
4 Bir araştırmanın akışı (evreleri)
5 Niteliksel yöntem kapsamındaki araştırma teknikleri
6 Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve okunması (araştırma okur-yazarlığı)
7 Vize sınavı
8 Örnekleme teknikleri; Uygulama çalışmasının tanımlanması, konu seçimi ve dağıtımı; zaman planının belirlenmesi
9 Öğrencilerin masabaşı çalışmaları, okumaları; görüşme kılavuzlarının oluşturulması, örneklemin belirlenmesi
10 Araştırmacı konuk
11 Derinlemesine görüşme dökümlerinin değerlendirilmesi: Öğrencilerin araştırma konularına göre örneklem değişkenlerini belirlemeleri
12 Öğrencilerin oluşturdukları soru formları üzerinde çalışma
13 Pilot araştırma
14 Soru formlarına son hallerinin verilmesi ve saha araştırması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 1 100
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 15 15
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 77
Toplam İş Yükü / 25 3,08
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top