İletişim Lisans Programı

Film ve Eleştiri Kuramları(CTV314)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV314 Film ve Eleştiri Kuramları 6 2 0 0 2 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe TOY PAR atoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin başlıca amacı, kurumsallaştığı ilk yıllardan günümüze sinemanın hem bir sanat dalı olarak kabul edilmesinde hem de toplumu etkileyen, onu dönüştüren bir araç olarak değerlendirilmesinde etkili olan kuramları öğrenmektir.
İçerik 1-Giriş : Kuramın anlamı, amacı
2- Yeni bir estetik form, yeni bir media?
3- Gerçekçilik sorunsalı
4- Sosyolojik yaklaşımlar
5- Sinema, tarih, kültür: filmlerin tarihsel okumalarına yaklaşımlar
6- La théorie de l’Auteur
7- Psikanalitik yaklaşım
8- Feminist kuram
9- Star sistemi ve seyir
Dersin Öğrenme Çıktıları Sinemanın bir dil olarak gelişmesine katkıda bulunan kuramları kavramak
Söz konusu kuramların gelişmesinde etkili olan dönemin tarihsel, kültürel ve politik koşullarını kavramak
Bu kuramları geliştiren başlıca kişi ve akımları tanımak
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans
Kaynaklar AUMONT Jacques, Les théories des cinéastes, Armand Colin Cinéma, Paris, 2005CASSETTI Francesco, Les théories du cinéma depuis 1945, Nathan Cinéma, Paris, Paris, 1999
AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Marie, VERNET Marc, Esthétique du film : 120 ans de théorie et de cinéma, Broché, 2016
BRAUDY Leo, COHEN Marshall, Film Theory and Criticism, Oxford University Press, 2009
CORRIGAN Timothy, Film Eleştirisi El kitabı, Dipnot Yayınları, Ankara, 2007FERRO Marc, Cinéma et Histoire, Gallimard, Folio Histoire, Paris, 1993
DUDLEY Andrew, Concepts in Film Theory, 2008
ELSAESSER Thomas, Film Theory: An Introduction through the Senses, Routledge, 2015
FREDON Jean-Michel , La Critique de cinéma, Cahiers du cinéma, Petits Cahiers, 2008PREDAL René, LA Critique de cinéma, A.Colin 128, Paris, 2004
KRACAUER Siegfried, Théorie du film : La rédemption de la réalité matérielle, Flammarion, 2010
ÖZARSLAN Zeynep; Sinema Kuramları 1 ve 2, Su, 2019
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İlk düşünürler: G. Méliès, M. Gorki, G. Appolinaire, R. Canudo
2 Yeni bir estetik form, yeni bir medya? Jean Epstein, Rudolph Arnheim,
3 Gerçekçilik sorunsalı: Siegfried Krackauer, György Lukasc, André Bazin
4 Vize
5 Sinema ve psikanaliz: S. Freud, J. Lacan
6 Feminist Film kuramı: L. Mulvey, T. Modleski
7 Seyirci kuramları
8 İkinci Dünya Savaşı sonrası değişimler: Auteur Kuramı: Alexandre Astruc, François Truffaut, André Bazin
9 Örnek film gösterimi ve kuram çerçevesinde incelenmesi
10 Psikanaliz ve Aparutus kuramları: Sigmund Freud, Jacques Lacan, Cristian Metz, Jean Louis Baudry
11 Örnek film gösterimi ve kuram çerçevesinde incelenmesi
12 Feminist Kuram: Laura Mulvey Tania Modlesky; Genevieve Sellier
13 Örnek film gösterimi ve kuram çerçevesinde incelenmesi
14 Seyir deneyimleri ve Star Sistemleri: Roger Odin, Jean- Pierre Esquenazi; Ginette Vincendeau
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 48 48
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 27 27
Ödevler 2 25 50
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 155
Toplam İş Yükü / 25 6,20
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top