İletişim Lisans Programı

Türk Siyasal Yaşamı(COM312)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM312 Türk Siyasal Yaşamı 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem DANACI YÜCE odanaci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze Türk siyasi hayatını konular, aktörler, önemli olaylar ve yapısal değişim açısından incelemektir. Ders, kronolojik olarak Türk siyasal hayatında dönüm noktası olmuş önemli konular etrafında anlatılacaktır.
İçerik (Bknz: Konu Başlıkları)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Türk siyasetindeki önemli aktörleri tanır,
- Türk siyasal tarihindeki dönüm noktalarını bilir,
- Siyasal gelişmeleri kendi bağlamında değerlendirir,
- Yakın dönem siyasal gelişmeleri anlamaya yönelik farkındalık geliştirir.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım
Kaynaklar -Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, 21. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007.
-Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çev. Yavuz Alagon, İstanbul: Sarmal Yayınları, 1995.
- Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 5. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1993.
- Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Hil Yayın, 1994.
- Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze), 3. Baskı. Ankara: İmge, 2004.
- Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (Der.), Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, İstanbul: Alfa yay., 2000.
- Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, 8. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998.
- Ali Bayramoğlu, “Asker ve Siyaset,” Bir Zümre Bir Parti: Türkiye’de Ordu, der. Ahmet İnsel ve Ali Bayramoğlu, İstanbul, Birikim, 2004, ss. 59-118.
- Kemal Kirişçi ve Gareth M. Winrow, Kürt Sorunu: Kökeni ve Gelişimi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt yayınları, 1997, ss. 92-211.

Belgeseller
- Demirkırat Belgeseli, Haz. Bülent Çaplı ve Can Dündar, 10 Bölüm, 1991.
- 12 Mart. İhtilalin Pençesinde Demokrasi Belgeseli, Haz. Bülent Çaplı ve Can Dündar, 10 Bölüm, 1994.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2 İttihat ve Terakki Yönetimi, İmparatorluğun çöküşü ve cumhuriyete giden yol
3 Tek Parti Yönetiminin kurulması
4 Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi
5 27 Mayıs 1960 ve sonrası (İkinci Cumhuriyet)
6 27 Mayıs sonrası ve 1971 Muhtırası
7 1971-1980 arası siyasal gelişmeler
8 Vize sınavı
9 12 Eylül 1980 ve sonrası (Üçüncü Cumhuriyet)
10 1990’larda siyasal gelişmeler
11 28 Şubat süreci
12 Konuk
13 Sorunlu alanlar (azınlıklar, etnik kimlikler, toplumsal cinsiyet, sivil toplum vb.) ve demokrasi
14 21. Yüzyıl başında Türkiye’de siyasal yaşam
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 10 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 5 5
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 25 3,72
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top