İletişim Lisans Programı

Uluslararası İletişim(COM308)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM308 Uluslararası İletişim 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Dilruba ÇATALBAŞ dcatalbas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası iletişim alanında geçmişten günümüze ortaya atılan kuramsal perspektifleri, ön plana çıkan kavram ve yaklaşımları dönemlerinin siyasal ve sosyo-kültürel bağlamı içinde ve belli başlı yazarların önemli çalışmalarını temel alarak eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir.
İçerik Bkz. Konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- uluslararası ilişkiler kuramları ile uluslararası iletişim kuramlarının iç içe geçmişliğini anlar;
- uluslararası iletişimin bir akademik alan olarak gelişiminde propaganda çalışmalarının rolünü kavrar;
- Modernizasyon, gelişme, bağımlılık ve emperyalizm dahil olmak üzere farklı kuramsal perspektiflerin uluslararası medya ve iletişim çalışmalarına etkileri ve sonuçlarını tartışabilir;
- UNESCO ve diğer uluslararası kurumların uluslararası iletişimi ilgilendiren politika ve entrümanların gelişimindeki rolünü açıklar;
- oryantalizm ve post-kolonyalizm gibi güncel tartışmaların uluslararası iletişim çalışmalarına katkısını kavrar;
- karşılaştırmalı medya sistemlerini tanımlamak için kullanılan paradigma ve kriterleri anlar.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar Seçme Kaynaklar:
Ole R. Holsti (no date), Theories of International Relations, http://people.duke.edu/~pfeaver/holsti.pdf

Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit and Jacqui True (2005) Theories of International Relations, Third edition, http://lib.jnu.ac.in/sites/default/files/RefrenceFile/Theories-of-IR.pdf

Emel Akça (2004) “1990 Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri ve İki Ülke Basınında Temsili: Karşılaştırmalı Söylem Çözümlemesi (Afganistan ve Irak Müdahaleleri), yayımlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi.

Benedict Anderson (1983) Imagined Communities, https://www2.bc.edu/marian-simion/th406/readings/0420anderson.pdf

Armand Mattelart İletişimin Dünyasallaşması, İletişim yayınları, 2001.
İrfan Erdoğan (1995) Uluslararası İletişim, Kaynak yay.
William B. Gudykunst, Molefi Kete Asante , Eileen Newmark (2000) Handbook of international and intercultural communication, Sage Publications.
Hamid Mowlana (1997) Global information and world communication : new frontiers in international relations, London : SAGE Publications, 2nd ed.
İrfan Erdoğan (1994) Uluslararası iletişim : dünyanın çarpık düzeni, https://www.researchgate.net/publication/235915757_Uluslararasi_Iletisim_Dunyanin_carpik_duzeni
Armand Mattelart (1996) La mondialisation de la communication, Paris: Presses Universitaires de France.
Robert W. McChesney, Ellen Meiksins Wood, and John Bellamy Foster (1998) Capitalism and the information age: the political economy of the global communication revolution, New York, NY : Monthly Review Press.
Sean MacBride...[ve öte.] Bir çok ses tek bir dünya: iletişim ve toplum - bugün ve yarın /; çev. Ertuğrul Özkök...[ve öte.] Ankara : Unesco Türkiye Milli Komisyonu, 1993.
Harold Lasswell (1927) Propaganda Techniques in World War I. London: M.I.T. Press, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015000379902;view=1up;seq=269
Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Hallin, D. C., & Mancini, P. (Eds.) (2012). Comparing media systems beyond the western world. Cambridge: Cambridge University Press.
Ercebe, Özge (2016) Türkiye’nin Medya Sistemi ve Otoriterleşme Eğiliminin Yapısal Temelleri, Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 51-88.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin genel çerçevesinin çizilmesi
2 Uluslararası ilişkiler kuramları
3 Propaganda çalışmaları: 1. Dünya Savaşı
4 Propaganda çalışmaları: 2. Dünya Savaşı
5 Modernizasyon kuramı
6 Gelişme kuramı
7 Ara sınav
8 Bağımlılık kuramı
9 Emperyalizm ve kültürel emperyalizm
10 Yeni Dünya İletişim Düzeni (NWICO) ve UNESCO
11 Karşılaştırmalı uluslararası medya sistemleri
12 Küreselleşme ve küresel medya
13 Oryantalizm ve postkolonyalizm
14 Yeni medya ve enformasyonel kapitalizm
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 14 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 6 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top