İletişim Lisans Programı

Pazarlama Halkla İlişkileri(COM232)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM232 Pazarlama Halkla İlişkileri 4 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ elyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin, pazarlama yönelimli halkla ilişkilerin, kurumun ürün ve hizmetlerinin tanınırlılığını ve satışlarını artırmaya yönelik strateji ve programların planlama, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını kapsayan bir alan olduğu hakkında bilgilendirilmesini; halkla ilişkilerin katma değerini örneklerle anlatılmasını; pazarlama halkla ilişkilerinin en çok işe yaradığı alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası örnekleri paylaşarak, öğrencinin konuyla ilgili araştırmalara teşvik edilmesinin sağlanmasıdır.
İçerik 1. Hafta: Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Pazarlama Halkla İlişkileri kavramlarının tanımı.
2. Hafta: Pazarlama halkla ilişkilerinin uygulama alanları: ürün/hizmet PR'ı ve marka PR'ı
3. Hafta: Pazarla iletişimi bileşenlerinin tanımı: reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, doğrudan pazarlama, satış geliştirme
4. Hafta: Proaktif ve Reaktif Halkla ilişkiler
5. Hafta: Pazarlama ürün eğrisine göre tutundurma karması uygulamaları - 1
6. Hafta: Pazarlama ürün eğrisine göre tutundurma karması uygulamaları - 2
7. Hafta: Ara sınav
8. Hafta: Pazar bölümlendirme stratejileri
9. Hafta: Hedef kitle bölümlendirme stratejileri
10. Hafta: Doğrudan pazarlama kavramı ve örnek analizleri
11. Hafta:: Gerilla marketing kavramı ve örnek analizleri
12. Hafta: Cause-related marketing ve örnek analizleri
13. Hafta: Öğrenci sunumları
14. Hafta: Öğrenci sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

¬ Pazarlama halkla ilişkilerini, pazarlama iletişiminin çeşitli disiplinlerini ve bütünleşik pazarlama iletişimini tanımlar.

¬ Halkla ilişkiler ile pazarlamanın etkin bir şekilde birlikte kullanıldığında kurumsal pazarlama hedeflerinin ve stratejilerinin gizli silahı olduğunun ayrımına varır.

¬ Tüketicinin bilgiye dayanan, güvenilir ve inandırıcı halkla ilişkiler disiplininden gelen mesajlara daha fazla rağbet gösterdiğini ve bunu satın alma davranışlarına yansıttığını bilir.

¬

Yeni ürün lansmanları
Pazardaki mevcut ürünleri yeniden konumlandırma ve canlandırma
Mevcut ürünlerin yeni fark edilen yararlarının iletişimini yapma
Müşterileri ürünlere yakınlaştırma
Belli bir ürün kategorisine ilgi çekme
Yeni pazarlar yaratma
İkincil pazarlara ulaşma
Zayıf pazarları güçlendirme
Reklamın etkisini güçlendirme
Markanın/ürünün hikayesini anlatma
Reklamı yapılamayacak kategorideki ürünleri tanıtma
Satış promosyon kampanyalarını güçlendirme
Pazarlama hedefleri üzerinde negatif etki yaratabilecek gruplarla, pazarlamacılar arasındaki iletişim kanallarını açma
Risklere karşı markayı/ürünü koruma
Satış gücünü motive etme
Satış desteği alma uygulamalarını örneklerle tartışır ve geliştirir.
¬ Stratejik pazarlama halkla ilişkileri planı yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Teorik kavram anlatımı, örnek olay analizi becerisi için öğrencilerle etkileşimli soru-cevap paylaşımı, öğrencilerin bireysel ve profesyonel örneklerinin paylaşımının teşviki.
Kaynaklar CAYWOOD, Clarke L. (1997). The handbook of strategic public relations & integrated communication, McGraw-Hill, NewYork.

HARIS, Thomas L. , WHALEN, Patricia T. (2006) The Marketer’s Guide to Public Relations in the 21st Century, South-Western Educational Pub; 1 edition.

KOTLER, Philip (2013). Marketing management, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.

PELTEKOĞLU, Filiz Balta (2018). Halkla ilişkiler nedir?, Beta Basım Yayım, İstanbul.

THEAKER, Alison (2008). Halkla ilişkilerin el kitabı, MediaCat Kitapları, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul.

WESTPHALEN, Marie-Hélène & LIBAERT, Thierry (2009). Mercator: le guide du marketing, Nouvelle édition, Dunod.

WILSON, Laurie J. (2008). Strategic communications planning: For effective public relations and marketing, Kendall/Hunt Pub., Dubuque, Iowa.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Pazarlama Halkla İlişkileri kavramlarının tanımı.
2 Pazarlama halkla ilişkilerinin uygulama alanları: ürün/hizmet PR'ı ve marka PR'ı
3 Pazarla iletişimi bileşenlerinin tanımı: reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, doğrudan pazarlama, satış geliştirme
4 Proaktif ve Reaktif Halkla İlişkiler
5 Pazarlama ürün eğrisine göre tutundurma karması uygulamaları - 1
6 Pazarlama ürün eğrisine göre tutundurma karması uygulamaları - 2
7 Ara sınav
8 Pazar bölümlendirme stratejileri
9 Hedef kitle bölümlendirme stratejileri
10 Doğrudan pazarlama kavramı ve örnek analizleri
11 Gerilla marketing kavramı ve örnek analizleri
12 Cause-related marketing kavramı ve örnek analizleri
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 1 35
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 5
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top