İletişim Lisans Programı

Medya İlişkileri(RPP210)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP210 Medya İlişkileri 4 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gaye Aslı SANCAR DEMREN asancar@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde gereksinim duyacakları medya ile ilişkiler bilgisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Medya ilişkilerinin önemi ve amaçları, halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ve görsel materyaller, kurumsal yayınlar ve kurumsal web siteleri bu ders kapsamında ele alınacak konulardır.
İçerik Medya ile ilişkilerin kavramsal çerçevesi, haber yazma teknikleri, basın bültenleri, basın makaleleri, mektup, röportaj, kurumsal yayınlar: broşür, dergi, gazete, kitap vb. davetiye, el ilanları, web yazarlığı, görsel işitsel basına yönelik duyurular gibi konular ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Basın bülteni yazma, basın dosyası hazırlama konusunda bilgi sahibi olur.
- Medya ile doğru ilişkiler kurabilmeyi öğrenir.
- Yazılı halkla ilişkiler araçlarını tanır ve hazırlayabilecek donanıma sahip olur.
- Kurumsal web sitesi içeriği oluşturma becerisine sahip olur.
Öğretim Yöntemleri Öğrencilere medya ilişkileri ve basın bültenleri yazımı hakkında gereken bilginin aktarılması, öğrenci uygulamaları.
Kaynaklar Erdoğan, İrfan. Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Ankara, Erk Yayınları, 2006.
Girgin, Atilla. Haber Yazmak. İstanbul, Der Yayınları, 2002.
Kazancı, Metin. Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. 7. Basım, Ankara, Turhan Kitabevi, 2007.
Peltekoğlu, Filiz Balta. Halkla İlişkiler Nedir. 5. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2007.
Smith, Ronald. Becoming a Public Relations Writer. 4. Basım, United Kingdom, Routledge, 2012.
Okay, Ayla ve Okay, Aydemir. Halkla İlişkiler ve Medya. 6. Bası, İstanbul, Derin Yayınları, 2013.
Aydede, Ceyda. Profesyonel Bir İlişki: Medya ve Halkla İlişkiler. İstanbul, Rota Yayınları, 2004.
Sayımer, İdil. Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. 2. Basım, İstanbul, Beta Yayınları, 2012.
Aşman AliKılıç, Özmen. Halkla İlişkiler 2.0. Ankara, Efil Yayınevi, 2011.
Sandra C. Duhé. New Media and Public Relations. Peter Lang, 2012.
Ferah Onat. Dijital Çağda Halkla İlişkiler Yazarlığı. Ankara, Nobel Yayınları, 2014.
Yeşim Güçdemir. Sanal Ortamda İletişim. 2. Basım, İstanbul, Derin Yayınları, 2012.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Medya ile ilişkilerin kavramsal çerçevesi
2 Haber yazma teknikleri
3 Basın bültenleri
4 Basın makaleleri, mektup ve röportaj
5 Kurumsal yayınlar: Broşür, dergi, gazete, kitapçık vb.
6 Davetiye, el ilanları
7 Ara sınav
8 Sunum Teknikleri
9 Web yazarlığı
10 Görsel işitsel basına yönelik duyurular
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 60
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Bütünleme 0 0 0
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top