İletişim Lisans Programı

Sosyal Bilimler Tarihi(COM138)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM138 Sosyal Bilimler Tarihi 2 2 0 0 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Angela ANZELMO (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin üç amacı bulunmaktadır:
Öğrencilerin, (birinci dönemdeki) sosyoloji dersi kapsamında edindiği bilgileri sağlamlaştırmak
Öğrencilerin, sosyoloji, antropoloji ve siyaset bilimindeki ana akımlar ve önemli yazarlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak
Toplumsal ve beşeri bilimlerin temel kavramlarını tarihselleştirmek
İçerik Auguste Comte ve İnsani ve Toplumsal Birlik, Alexis De Tocqueville ve Eşitlik Tutkusu, Karl Marx ve Tarihin Dinamiği, Emile Durkheim: Uyum ve Ortak İnançlar, Max Weber veya Egemenlik Sosyolojisi, Antonio Gramsci ve Kültürel Hegemonya, Talcott Parsons ve Yapısal-İşlevselcilik, Harold Garfinkel ve Etnometodoloji, Pierre Bourdieu ve Marksist Düşüncenin Yenilenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyolojik düşüncenin belli başlı akımlarını tanıyacak
Sosyolojik düşüncenin farklı öncü yazarlarını tarihsel bir perspektife yerleştirebilecek
Genel olarak toplumsal ve beşeri bilimlerde, özel olarak da sosyolojide temel kavramların ortaya çıkışına dair tarihsel bir perspektife sahip olacaktır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Attewell, P. (1974). Ethnomethodology since Garfinkel. Theory and society, 1(2), 179-210.
Bourdieu, P., Chamboredon, J. C., & Passeron, J. C. (2010). Le métier de sociologue: Préalables épistémologiques. Contient un entretien avec Pierre Bourdieu recueilli par Beate Krais (Vol. 1). Walter de Gruyter.
Goffman, E. (2017). Interaction ritual: Essays in face-to-face behavior. Routledge.
Durkheim, E., & Emile, D. (1972). Emile Durkheim: selected writings. Cambridge University Press.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sosyolojinin Temelleri
2 Auguste Comte ve İnsani ve Toplumsal Birlik
3 Alexis De Tocqueville ve Eşitlik Tutkusu
4 Karl Marx ve Tarihin Dinamiği
5 Emile Durkheim: Uyum ve Ortak İnançlar
6 Max Weber veya Egemenlik Sosyolojisi
7 Teoriler ve Yöntemler
8 Antonio Gramsci ve Kültürel Hegemonya
9 Talcott Parsons ve Yapısal-İşlevselcilik
10 Goffman ve Şikago Okulu
11 Harold Garfinkel ve Etnometodoloji
12 Pierre Bourdieu ve Marksist Düşüncenin Yenilenmesi
13 Öğrenci Çalışmalarının Sözlü Sunumu
14 Final sinavı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top