İletişim Lisans Programı

Kültür Tarihi(COM132)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM132 Kültür Tarihi 2 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Angela ANZELMO (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uygarlıkla eş anlamlı olarak kültür tarihine, başlıca toplumsal, teknolojik düşünsel evrim ve devrimlere, bunlara ilişkim temel kavramlar çerçevesinde bir giriş sunmaktır. Konunun genişliği bir yarıyılı aştığından seçici davranılmış, lisans programının gereği olarak bu seçimde iletişim alanındaki gelişmelere de yer verilmiştir.
İçerik 1. Hafta: Giriş: Kültür Nedir?
2. Hafta: Neolitik devrim ve yazının icadı
3. Hafta: Antik Yunan ve söz sanatı
4. Hafta: Roma İmparatorluğu, İletişim Toplumu
5. Hafta: Batı Ortaçağ’ı (ekonomik ve toplumsal yönleri)
6. Hafta: Batı Ortaçağ’ı (gelenek ve görenekler)
7. Hafta: Vize
8. Hafta: Rönesans ve Matbaa
9. Hafta: 17. Ve 18. Yy’lar (düşünsel, toplumsal gelişmeler 1789) 10. Hafta: Endüstri Devrimi ve sonuçları (düşünsel, toplumsal, siyasal bilimsel ve sanatsal)
11. Hafta: Avrupa’da ve ABD’de modernleşme
12. Hafta: Bireyliğin Kültürel Tarihi
13. Hafta 20yy.da modernleşme ve sanat
14. Hafta: Modern çağlar ve tartışma
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler:
? İnsanı kültürel bir varlık olarak kavrayacak,
? Kültür kavramının değişik kullanımlarını bilecek,
? Kültür kavramını tanımlayabilecek,
? Kültür sistemini oluşturan temel kurum ve değişkenleri
bilecek,
? Neolitik (Tarım) Devrimi’ninkültürel yaşamda yol açtığı
değişimleri Birinci Kent Devrimi ve yazının icadı çerçevesine
açıklayabilecek,
? Antik Yunan’daki kültürel gelişmelerde söz ve yazının rolünü
karşılaştırabilecek,
? Roma İmparatorluğu’nun neden bir iletişim toplumu
sayılabileceğini dönemin düşünce ve sosyal yaşam ile
açıklayabilecek,
? Batı Ortaçağ yaşamında Rönesans’ı ve Reform’u hazırlayan
süreçleri kavrayacak,
? Ortaçağ’da gelenek göreneklerde ortaya çıkan değişimleri
bilecek,
? Rönesans ve matmaanın icadı arasındaki ilişkileri, düşünceninbilgiye/habere dönüşmesini tartışabilecek,
? 17. ve 18. yy’daki düşünsel, toplumsal gelişmelerle iletişim
alanındaki gelişmeler arasında ilişki kurabilecek,
? 1789 Devrimi’nin toplumsal, kamusal iletişime katkısını
açıklayabilecek
? Endüstri Devrimi ile iletişimde ortaya çıkan dönüşüm ve
yenilikleri ilişkilendirebilecek,
? ABD’deki modernleşmenin Batı Avrupa’dakinden farkını
nedenleri ile belirtebilecek,
? Birey olmanın kültürel tarihini bilecek,
? Modernleşme, homosantrizm, geosantrizm, etnosantrizm
kavramlarını tanımlayabilecektir.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar Breton, Proulx: L’Explosion de la Communication
Fossier: L’Enfance de l’Europe I, II
Elias: La Civilisation des Mœurs
La société des Individus
Laurent: Histoire de l’Individualisme
Güvenç: İnsan ve Kültür
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Kültür Nedir?
2 Neolitik Devrim ve Yazının İcadı
3 Antik Yunan ve Söz Sanatı
4 Roma İmparatorluğu, İletişim Toplumu
5 Batı Ortaçağ’ı (Ekonomik ve Toplumsal Yönleri)
6 Batı Ortaçağ’ı (Gelenek ve Görenekler)
7 Rönesans ve Matbaa
8 17. ve 18. Yy’lar (Düşünsel, Toplumsal Gelişmeler 1789), Endüstri Devrimi ve Sonuçları (Düşünsel, Toplumsal, Siyasal Bilimsel ve Sanatsal)
9 Avrupa’da ve Abd’de Modernleşme
10 Bireyliğin Kültürel Tarihi
11 20yy.da Modernleşme ve Sanat
12 Modern Çağlar ve Tartışma
13 Genel Tekrar
14 Final
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top