Hukuk Lisans Programı

İdari Uyuşmazlıkların Yargı Dışı Çözümü ve Ombudsmanlık(HUK454)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK454 İdari Uyuşmazlıkların Yargı Dışı Çözümü ve Ombudsmanlık 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Cihan YÜZBAŞIOĞLU cihanyuzbasioglu@gmail.com (Email) Sıla ÖZTÜRKLER sozturkler@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - Yargı dışı çözüm yollarının idare hukukundaki yansımalarının araştırılması
- Hukukumuzda yeni bir otorite olan ombudsmanlık kurumunun işlerliğinin sağlanması
- Bağımsız idari otoritelerce izlenen usullerin yargılama hukuku usulleriyle karşılaştırılması
İçerik - Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin tanıtılması
- İdare hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanmasının mümkün olup olmadığının incelenmesi
- Karşılaştırmalı hukuktaki uygulamaların incelenmesi
- Ombudsmanlık kurumunun tanıtılması
- Bağımsız idari otoriteler tarafından yapılan denetimlerin incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları - Ombudsmanlık kurumundan yararlanabilmeye yönelik bilgi düzeyine sahip olma
- Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımına yönelik yatkınlığın arttırılması
- Bağımsız idari otoritelerinin ekonomik kamu hukuku bağlamında tanınması
Öğretim Yöntemleri - Konu anlatımı
- Sunum
- Karar incelemesi
Kaynaklar - Akıncı M, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, (Beta 1999).
- Cidecigiller A, İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümlenmesi (Adalet 2015).
- Günday M, ‘İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanakları’ (1997) 14, Anayasa Yargısı Dergisi ss. 347-358.
- Balthasar A, ‘Alternative Dispute Resolution in Administrative Law: A Major Step Forward to Enhance Citizens’ Satisfaction or Rather a Trojan Horse for the Rule of Law’ (2018) 1 Elite Law Journal ss. 9-18.
- Bousta R and Sagar A, ‘Alternative Dispute Resolution in French Administrative Proceedings’ in Dacian C. Dragos and Bogdana Neamtu (eds), Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law (Springer Verlag 2014).
- Kağıtçıoğlu M, ‘Kamu Denetçiliği Kurumunu (Türk Ombudsmanını) Yeniden Tasarlamak’ (2018) 14 Anayasa Hukuku Dergisi ss. 457-512.
- Öztürk K.B, Hak Arama Özgürlüğü Çerçevesinde Zorunlu İdari İtiraz (Yetkin 2015).
- Saygın E, ‘Improving Human Rights through Non-judicial National Institutions: The Effectiveness of the Ombudsman Institution in Turkey’ (2009) 3 European Public Law Review ss. 403-428.
- Tutal E, Dünyada ve Türkiye’de Ombudsmanlık (Adalet 2014).
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Tanıtılması
2 Türk İdari Yargılama Hukukunun Özellikleri
3 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanabilirliği
4 İdari Başvurular
5 İdari Başvurular
6 Ombudsmanlık Kurumu
7 Ara Sınav
8 Ombudsmanlık Kurumu
9 Ombudsmanlık Kurumu
10 Bağımsız İdari Otoriteler
11 Bağımsız İdari Otoritelerin Düzenleme Yetkisi
12 Bağımsız İdari Otoritelerin Gözetim ve Denetim Yetkisi
13 Bağımsız İdari Otoritelerin Yaptırım Yetkisi
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 40 40
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 60 60
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Bütünleme 0 0 0
Toplam İş Yükü 170
Toplam İş Yükü / 25 6,80
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top