Hukuk Lisans Programı

Avukatlık Hukuku(HUK456)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK456 Avukatlık Hukuku 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Güray ERDÖNMEZ gerdonmez@gsu.edu.tr (Email) Onat Kaan GÜZELCE okguzelce@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı avukatlık hukukunun genel esaslarını ve Avukatlık Kanunu’na ilişkin düzenlemeleri öğretmektir. Bu ders kapsamında, öğrencilere, tebligat kavramı, avukatlık hukukunun kaynakları, avukatlık hukukuna ilişkin kavramlar, avukat müvekkil ilişkisinin niteliği ve tarafların bu ilişkiden doğan yükümlülükleri, konuyla ilgili mevzuat hükümleri ve uygulamadaki sorunlar hakkında bilgi verilmesi; öğrencilerin bu bilgileri uygulamada etkin şekilde kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik Avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler,
Avukatlık mesleğinin yürütülme biçimleri
Avukat-müvekkil ilişkisinin hukuki niteliği
Avukatlık ücreti
Avukatın yetkileri
Avukatın sadakat yükümlülüğü
Avukatın edimini özenle ifa yükümlülüğü
Avukatın müvekkiline tavsiyede bulunma yükümlülüğü
Avukatın sır saklama yükümlülüğü
Avukatın elindeki dava evrakını iade yükümlülüğü
Hukuk yargılamasında avukatın yeri ve önemi
Avukatlıkta reklam yasağı
Avukatın hukuki sorumluluğu
Avukatın cezai sorumluluğu
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yetkinlikleri haiz olur:

- Dersin amacı bölümünde belirtilen hedefleri anlar ve avukatlık hukukuna ilişkin esasları kavrar.
- Avukatlık hukukuna ilişkin kavramları ve bunların tanımlarını öğrenir.
- Özel yetki ve genel yetki kavramlarını, vekaletname mefhumuyla ilgili bilgileri öğrenir
- Avukatlık ilişkisinde tarafların yükümlülüklerini, bunların yerine getirilmemesinin sonuçlarını ve konunun medeni usul hukukuna hâkim olan ilkelerle ilişkisini kavrar.
- Avukatlık hukukuna ilişkin bilgileri uygulamada kullanabilecek yetkinliğe erişir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Meral Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, 4.Baskı, İzmir 2013.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler
2 Avukatlık mesleğinin yürütülme biçimleri
3 Avukat-müvekkil ilişkisinin hukuki niteliği
4 Avukatlık ücreti
5 Avukatın yetkileri
6 Avukatın sadakat yükümlülüğü
7 Avukatın edimini özenle ifa yükümlülüğü
8 Avukatın müvekkile tavsiyede bulunma yükümlülüğü
9 Avukatın sır saklama yükümlülüğü
10 Avukatın elindeki dava evrakını iade yükümlülüğü
11 Hukuk yargılamasında avukatın yeri ve önemi
12 Avukatlıkta reklam yasağı
13 Avukatın hukuki sorumluluğu
14 Avukatın cezai sorumluluğu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 5 5
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 45
Toplam İş Yükü / 25 1,80
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top