Hukuk Lisans Programı

Miras Hukuku(HUK424)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK424 Miras Hukuku 8 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Pınar GÜZEL pguzel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Miras hukuku hakkında yasal düzenlemeler, yargı organlarının kararları, kavramlar, kuramlar ve bunların gelişimi ile ilgili olarak kapsamlı bilgi, beceri ve yetkinlikler edinme
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci:

1. Miras hukukuna ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2. Miras hukuku ile ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdar olur.
3. Miras hukuku alanında mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle izler, inceler, yorumlar, değerlendirir ve eleştirir.
4. Miras hukuku uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.
5. Miras hukuku uygulamasında karşılaşılan hukuki sorunları çözer.
6. Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
7. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
9. Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
10. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.
11. Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
12. Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.
Öğretim Yöntemleri Düz anlatım
Problem çözme
Kaynaklar Zahit İmre/Hasan Erman, Miras Hukuku, 16. Bası, Der Yayınları, İstanbul, 2022.
Mustafa Dural/Turgut Öz, Miras Hukuku, 19. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2023.
Rona Serozan/B. İlkay Engin, Miras Hukuku ve Uygulama Çalışmaları, 8. Bası, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2022.
Ahmet Kılıçoğlu, Miras Hukuku, 13. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2021.
Suat Sarı, Uygulamalı Miras Hukuku, 10. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2021.
Türk Medeni Kanunu
İsviçre Medeni Kanunu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Miras Hukukunun Konusu, Yasal Mirasçılar, Atanmış Mirasçılar
2 Evlatlığın ve Eşin Mirasçılığı, Ölüme Bağlı Tasarruflara İlişkin Ön Bilgiler, Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyeti
3 Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar, Resmi Vasiyetnameler, El Yazılı Vasiyetname, Sözlü Vasiyetname
4 Miras Sözleşmeleri
5 Vasiyetnamenin Geri Alınması, Yok Olması ve Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi
6 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflara İlişkin Genel Bilgiler
7 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarrufların Türleri
8 Vize Sınavı
9 Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Hükümsüzlük
10 Saklı Paylı Mirasçılar, Tasarruf Oranı, Tenkis
11 Mirasta Denkleştirme
12 Mirasın Geçmesi, Mirasın Kazanılması
13 Miras Ortaklığı ve Mirasın Paylaşılması
14 Final Sınavı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top