Hukuk Lisans Programı

İş Hukuku(HUK306)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK306 İş Hukuku 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sedef KOÇ TANGÜN skoc@gsu.edu.tr (Email) E.Murat ENGİN mengin@gsu.edu.tr (Email) Hazal TOLU hazaltolu@windowslive.com (Email) İlkim Sumru GÖRAL ilkimgoral@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin iş hukukunun temel kavramları, iş mevzuatı ve yargı içtihatları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu alandaki hukuki muhakeme yeteneklerini geliştirmeleridir.
İçerik İş hukukunun konusu ve temel kavramları tanıtıldıktan sonra, iş sözleşmesi hukuku üzerinde durulacaktır. Dersin işlenişi sırasında uygulamalı çalışmalar yapılacak ve güncel sorunlar tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, iş hukukukunun temel kavramlarına hakim olup, tarafların iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini göreceklerdir. İş hukukuna ilişkin yargı içtihatlarının incelenip değerlendirilmesi sonucunda, hukuki muhakeme yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, uygulamalı çalışma, karar incelemesi
Kaynaklar Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul 2023
İş Kanunları
Yargıtay Kararları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İş Hukuku Kavramı
2 Genel Kavramlar - I
3 Genel Kavramlar - II
4 İş Sözleşmesi
5 İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri
6 İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri
7 Çalışma Süreleri
8 Dinlenme Süreleri
9 İş Sözleşmesinin Askıya Alınması
10 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi - I
11 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi - II
12 İş Sağlığı ve Güvenliği
13 Sendikal Haklar
14 Toplu İş Hukuku, Toplu İş Uyuşmazlıkları, Grev
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 26 26
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Bütünleme 0 0 0
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top