Hukuk Lisans Programı

Eşya Hukuku II(HUK324)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK324 Eşya Hukuku II 6 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe Tuba AKÇURA KARAMAN karaman.tuba@gmail.com (Email) Nebahat Aybike SEYHAN aybikeseyhan236@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye Eşya Hukukunun temel kavramları hakkında bilgi sağlamak
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci:

1. Eşya hukukuna ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2. Eşya hukuku ile ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdar olur.
3. Eşya hukuku alanında mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle izler, inceler, yorumlar, değerlendirir ve eleştirir.
4. Eşya hukuku uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.
5. Eşya hukuku uygulamasında karşılaşılan hukuki sorunları çözer.
6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7. Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
8. Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı
Uygulamaya ilişkin problem çözümü
Kaynaklar Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, İstanbul, 2021.
Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku Kısa Ders Kitabı, İstanbul, 2022.
Selahattin Sulhi Tekinay, Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu, Atilla Altop, Tekinay Eşya Hukuku, C.I, İstanbul 1989.
Lale Sirmen, Eşya Hukuku, Ankara 2020.
Jale G. Akipek , Turgut Akıntürk, Derya Ateş, Eşya Hukuku, İstanbul, 2018.
Haluk Nomer, Serkan Ergüne, Eşya Hukuku, İstanbul, 2021.
Mehmet Ünal, Veysel Başpınar, Şekli Eşya Hukuku, Ankara, 2020.
O. Gökhan Antalya, Eşya Hukuku, Cilt I-III, İstanbul, 2018.
Commentaire Romand, Code civil II art. 457-977, Bâle, 2016.
Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Bern, 2012.

Türk Medeni Kanunu
İsviçre Medeni Kanunu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Taşınmaz Mülkiyeti (Tescil ve Tescilsiz Kazanma)
2 Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı ile Kazanılması- Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı
3 Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı (Haksız Yapı- Taşkın Yapı)
4 Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları - Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu
5 Kat Mülkiyeti
6 Taşınır Mülkiyeti (Konusu- Kazanılma Çeşitleri) - Sınırlı Ayni Hak Kavramı
7 Olay Çözümü
8 Ara Sınav
9 İrtifak Hakları - Çeşitleri - İntifa Hakkı
10 İntifa Hakkı - Oturma Hakkı- Üst Hakkı - Taşınmaz Yükü
11 Rehin Hakları - Taşınmaz Rehni ve Sona Ermesi
12 Yabancı Para Üzerinden Taşınmaz Rehni - Teminatın Kapsamı - Lex Commisoria Yasağı - Taşınmaz Rehninde Teminatın Kapsamı
13 İpotek ve Taşınır Rehni
14 Olay Çözümü
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Bütünleme 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Bütünleme 0 0 0
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top