Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Bilişim Teknolojilerine Giriş(ING224)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING224 Bilişim Teknolojilerine Giriş 4 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Orhan FEYZİOĞLU ofeyzioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir kuruluştaki karar vericilerin gerek duydukları bilgilerin eksiksiz ve zamanında kendilerine ulaşmasını sağlamak üzere, işletmenin yapısına uygun bilişim teknolojilerinin (BT) seçilebilmesi ve bu teknolojilere ilişkin sistemlerinin etkin biçimde işletilebilmesi konuları öğrencilerimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Programda seçmeli olarak sunulan bu ders sayesinde öğrencilerin edinecekleri bilgi birikimi, gerek ileride gerçekleştirecekleri işletme stajlarında gerekse mezuniyet sonrası atılacakları iş hayatında güncel BT’yi ve sistemlerini tanımada ve bunlara uyum sağlamada oldukça yardımcı olacaktır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Öğrencilere güncel BT’nin iş hayatını ve ticareti nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü göstermek
• Öğrencilerin güncel veri işlemesi, iletimi, depolaması ve koruması teknolojilerine hâkim olmalarını sağlamak
• Öğrencilerin, bir işletmenin tedarikçileri ve müşterileri ile ilişki kurmasında ve kendi üretim ve dağıtım süreçlerini yönetmesinde hangi bilişim sistemlerine ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla değerlendirebilmelerini sağlamak
• Öğrencilere bir bilişim sistemini seçerken, geçişi planlarken ve devreye alındıktan sonra karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında farkındalık yaratmak ve bu sorunların nasıl çözülebileceği hakkında fikir edinmelerini sağlamak
İçerik Küreselleşen İş Dünyasında Bilişim Sistemleri; Küresel Elektronik İş; Bilişim Sistemleri, Organizasyonlar ve Stratejiler; BT Altyapısı ve Güncel Teknolojiler; İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi, Telekomünikasyon; İnternet ve Kablosuz İletişim Teknolojileri; Bilişim Sistemlerinde Güvenlik; Kurumsal Uygulamalar; Bilgi Yönetimi ve Yapay Zeka.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Bilişim sistemlerinin iş dünyasını nasıl değiştirdiğini ve küresel-leşme ile ilişkisini değerlendirebilir
2. Farklı yönetim bilişim sistemlerinin özelliklerini ve iş süreçlerine etkilerini açıklayabilir
3. Bilişim sistemlerinin şirket organizasyonu ve rekabet stratejileri ile etkileşimini tartışabilir
4. BT altyapısının bileşenlerinin gelişimini ve güncel uygulama örneklerini ifade edebilir
5. Veritabanı yönetim ilkeleri ile veri yönetimi, veri kalitesi ve enformasyon politikasının önemini formüle edebilir
6. Güncel kablolu ve kablosuz veri iletimi teknolojilerini ve internetin çalışması için gerekli teknolojileri izah edebilir
7. Bilişim sistemlerinde karşılaşılan güncel güvenlik problemlerini ve bunlara karşı alınabilecek tedbirleri açıklayabilir
8. Kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerinin iş dünyasında operasyonel mükemmeliğe ve müşteri memnuniyetine olan katkısını değerlendirebilir
9. Bilgi yönetimi ve yapay zekanın iş dünyasını nasıl değiştirdiğini ayırt edebilir
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Grup Çalışması
Kaynaklar (1) Laudon, K.D., Laudon, J.P., “Management Information Systems: Managing the Digital Firm”, Prentice Hall, 17. baskı, 2022.
(2) Reix, R., Fallery, B., Kalika, M., Richet, J.-L., Rowe, F., "Systèmes d'information et management", Vuibert, 2023.
(3) Pearlson, K.E., Saunders, C.S., Galletta, D.F., "Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach", Wiley, 7. baskı, 2019.
(4) O'Brien, J., Marakas, G., “Management Information Systems”, McGraw-Hill, 10. baskı, 2017.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Küreselleşen İş Dünyasında Bilişim Sistemleri
2 Küresel Elektronik İş
3 Bilişim Sistemleri, Organizasyonlar ve Stratejiler
4 Bilişim Sistemleri, Organizasyonlar ve Stratejiler
5 BT Altyapısı ve Güncel Teknolojiler
6 BT Altyapısı ve Güncel Teknolojiler
7 İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
8 İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
9 Ara Sınav
10 Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz İletişim Teknolojileri
11 Bilişim Sistemlerinde Güvenlik
12 Kurumsal Uygulamalar
13 Bilgi Yönetimi ve Yapay Zeka
14 Vaka Sunuşları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 5 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 1 20
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 3 15
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci X
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 3 15
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 4 4 16
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top