Sosyoloji Lisans Programı

Çağdaş Türkiye Tarihi(SOC346)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC346 Çağdaş Türkiye Tarihi 6 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Burak ONARAN bonaran@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - Bu ders yüz yıllık bir dönemi; kuruluşundan günümüze Türkiye Cumhuriyeti tarihini konu almaktadır.
Türkiye’nin tarihi boyunca geçirdiği toplumsal, ekonomik ve siyasi dönüşümlerin kronolojik bir düzen içerisinde
ve dünyadaki tarihsel gelişmelerle bağlantılı bir biçimde ele alınacağı derste, her hafta belirli bir döneme, ele
alınan dönemin temel bir karakteristiği vurgulanarak odaklanılacaktır. Dersteki okumalar, söz konusu yüzyıllık
dönemi siyaset bilimi, ekonomi ve tarih başta olmak üzere çokdisiplinli bir düzlemde ve özellikle ulus devlet,
nüfus politikaları, piyasa, sosyal devlet, kapitalizm, liberalizm gibi temel kavramsal araçlarla beraber tartışmamıza
katkı sağlamaya yöneliktir.
İçerik Ders günü ve saati: Salı, 14.00-17.00

Değerlendirme: Vize: 40p, Final: 40p, Haftalık ödevler*: 12p (4 X 3 p), Derse Katılım: 8 p (en az % 80 devam şartıyla)

I. Hafta, 13 Şubat
Tanışma ve dersin içeriğinin tanıtılması

II. Hafta, 20 Şubat, Kronoloji ve Temel izlekler
- Eric J. Hobsbawm, “Kuş Bakışı”, Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991, Aşırılıklar Çağı, İstanbul, Sarmal, 1996, 13-
31.
- Korkut Boratav, “Sonuç: Bazı Ana Çizgiler”, Türkiye İktisat tarihi 1908-2007, Ankara, İmge, 2009, s. 207-226.
Ek:
- Theda Skocpol, “Sosyolojinin Tarihsel İmgelemi”, Theda Skocpol (der.), Tarihsel Sosyoloji: Bloch’tan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler, Ahmet Fethi (çev.), İstanbul, Tarih Vakfı, 1999, s. 1-21.
Harita: Avrupa ve Orta-Doğu haritası (1923-2003)

III. Hafta, 27 Şubat

Ulus Devletin Temelleri: Millileştirme ve Türkleştirme Politikaları
- Soner Çağaptay, “Kemalist Dönemde Göç ve İskân Politikaları: Türk Kimliği Üzerine Bir Çalışma”, Toplum ve Bilim, n. 93, 2002, s. 218-241.
- Ayhan Aktar, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında “Türkleştirme” Politikaları”, Varlık Vergisi ve Türkleştirme
Politikaları, İstanbul, İletişim, 2000, s. 101-134.
Ek:
- Murat Koraltürk, “Giriş”, Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, İstanbul, İletişim, 2011, s. 19-48.
*Okuma paketiyle beraber ilgili hafta klasörüne yüklenmiş olan soruya cevaben yazılacak, en fazla iki sayfa uzunluğundaki bu ödevlerin dersten evvel teslim edilmesi gerekmektedir. Her bir ödev 3 puan olup, yıl sonu ortalamasına etkisi toplam 12 puan olacaktır.
- İlkay Öz, “Gayrimüslimlerin Mülksüzleştirilmesi Üzerinden Müslümanların İlkel Birikimlerini
Gerçekleştirme Süreçlerine Giriş” Mülksüzleştirme ve Türkleştirme: Edirne Örneği, İstanbul, İletişim, 2021, s. 27-34.
“Dersim isyanı bastırıldı”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1923-1940, İstanbul, YKY, 2002, s. 276-278; “Trakya Yahudileri panik içinde” ve “İskân Kanunu”, age., s. 227; “Varlık Vergisi meclis’ten geçti”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1941-1960, İstanbul, YKY, 2002, s. 18-19; “Rum azınlığa yönelik 6-7 Eylül terörü”, age., s. 268-271.

IV. Hafta, 05 Mart, Tek Parti İktidarı (1925-1945)
- Erik Jan Zürcher, “Kemalist Tek Parti Devleti, 1925-1945”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, İletişim, 2002, s.257-298.
- Ayşe Buğra, “Devletçi Dönemde Yoksulluğa Bakış ve Sosyal Politika: ‘Zenginlerimiz Nerede?’”,
Toplum ve Bilim, n. 99, Kış 2003/2004, s. 75-97.
Ek:
- Karl Polanyi, “Tutucu Yirmiler, Devrimci Otuzlar”, Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, A. Buğra (çev.), İstanbul, Alan Yayıncılık, 1986, s. 44-53.
- Murat Metinsoy, “Kemalizmin Taşrası: Erken Cumhuriyet Taşrasında Parti Devlet ve Toplum”, Toplum ve Bilim, n. 118, 2010, s. 124-164.
- Murat Metinsoy, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye: Savaş ve Gündelik Hayat, İstanbul Homer Kitabevi, 2007, 432-443.
“Ekonomik bunalım Türkiye’yi de sarstı”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1923-1940, İstanbul, YKY, 2002, s. 128-129; “ ‘Yoyo’ çılgınlığı”, age., s. 200.
Belgesel: Türkiye’nin Kalbi Ankara, Sergey Yutkoviç, 1934 (Url: https://goo.gl/k04DCg)
V. Hafta, 12 Mart, Çok Partili Demokrasi ve DP İktidarı 1945-1960
- Tevfik Çavdar, “Demokrat Parti”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 8, İstanbul, İletişim, 1996, s. 2060-2075.
- M. Asım Karaömerlioğlu, “Türkiye’de Çok-Partili Demokrasiye Dönüş”, Toplum ve Bilim, n. 106, 2006, s. 174-191.
- Tanel Demirel, Türkiye’nin Uzun On Yılı, Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi, İstanbul,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 107-130. (Demokrat Parti: Toplumsal Taban, Kimlik)
Ek:
- Eric J. Hobsbawm, “Soğuk Savaş”, Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991, Aşırılıklar Çağı, İstanbul, Sarmal, 1996, 263-298.
- Necati Özkan, “1950 seçimleri, Yeter söz milletindir!”, Seçim Kazandıran Kampanyalar, İstanbul,
MediaCat, 2004,s. 25-33.
“CHP seçimi kaybetti: DP iktidarda”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1941-1960, İstanbul, YKY, 2002, s. 165;
“Kore’ye asker, Nato’ya başvuru”, age., s. 166; “Ezan yeniden Arapça”, age., s. 167; “Orduda emekliye ayırma işlemleri”, age., s. 168; Orgeneral Muğlalı’ya 20 yıl hapis cezası”, age., s.169; “Rum azınlığa yönelik 6-7 Eylül terörü”, age., s. 268-271; “Basın ve muhalefet üzerinde DP baskısı”, age., s. 292; “Siyasal cepheleşmede yeni adım Vatan Cephesi”, age.,s. 334-335; “Dp iktidarının son yılında basına baskı”, age., s. 356-357.
Fotoğraf: 6-7 Eylül Olayları Fotoğraflar-Belgeler, Fahri Çoker Arşivi, İstanbul, Tarih Vakfı, 2005
Belgesel: Demirkırat (10. bölüm), Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Bülent Çaplı, 1991 (Url:
https://www.youtube.com/watch?v=XQZJmACpU7w)

19 MART
VİZE SINAVI

VI. Hafta, 26 Mart, Ordu ve Siyaset İlişkisi Üzerinden Bir İkinci Cumhuriyet Devri (1960-1980) Tarihi
- Eric Jan Zürcher, “İkinci Türkiye Cumhuriyeti 1960-1980”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, İletişim, 2008, s. 351-404.
- İsmet Akça, “OYAK’ın 37 Şirketi Var” (Röportaj), H. Göktaş & Metin Gülbay (der.), Kışladan
Anayasaya Ordu. Siyasi Kültürde TSK’nin Yeri, İstanbul, Metis, 2004, s. 76-91.
- Evren Balta, “Geçmişten Günümüze Darbeler”, Toplumsal Tarih, n. 273, Eylül 2016, s. 1-5.
Ek:
- Ahmet İnsel, “Demokrasinin sancılı yılları”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1961-1980, İstanbul, YKY, 2002,2-6.
- Tanıl Bora, “Ordu ve Milliyetçilik”, A. İnsel, A. Bayramoğlu (der.), Bir Zümre Bir Parti Türkiye’de
Ordu, İstanbul, Birikim Yayınları, 2004, s. 163-179.
- İsmet Akça, “Türkiye’de darbeler Kapitalizm ve Demokrais(sizlik)”, Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları, B. Bilmez (der.), İstanbul, Tarih Vakfı, 2013, s. 49-71.
- Kronoloji 1960-2014 (Suavi Aydın ve Yüksel Taşkın, 1960’dan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim
yayınları, 2015, s.21-65)
“Ordu yönetime el koydu”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1941-1960, İstanbul, YKY, 2002,s. 380-381;
“Yassıada’dan üç idam”, age., s. 15-17; “Almancılar ‘acı vatan’da”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1961-1980, İstanbul, YKY, 2002, s. 28 ; “Albay Aydemir’in darbe girişimi”, age, 2002, s. 44;“Albay Aydemir bu kez ipe gitti”, age., s. 68; “MGK siyasi hayatımıza girdi”, age.,s. 51-52; “Sol yayında patlama”, age.,s. 121;“Marksistler Osmanlı düzenini tartışıyor”, age., s. 122; “Nüfus planlaması başladı”, age, s. 126; “Kat mülkiyeti ve hızlı apartmanlaşma”, age., s. 126-128; “İthal ikameci sanayileşmede ‘Anadol’ atılımı’, age., s. 146-147; “Gecekondulu kentleşme deneyimi”, age., s. 149; “Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu”, age., s. 168-169; “Öğrenci gençliğinin başkaldırı yılı”, age., 188-189; “Üniversiteler boykot ve işgallerle sarsılıyor”, age., 190-191; “6. Filo gemileri İstanbul’da”, age., s. 192; “Türkiyeyi sarsan iki gün: 15-16 Haziran olayları”, age., s. 234-236; “Ordu müdahale ediyor”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1961-1980, İstanbul, YKY, 2002,s. 262-
264;“Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi”, age., s. 295; “Boğaziçi Köprüsü ve değişen İstanbul”, age., s. 326-327; “Televizyon günleri”, age., s. 378; “Hak-İş kuruldu”, age., s. 393; “Terörün tırmandığı yıllar”, age., s. 398-400; “1 Mayıs kutlamaları kana bulandı”, age., s. 422; “Üniversiteye bomba: 7 öğrenci öldü”, age., s. 450; “Ankara’da yedi TİP’li katledildi”, age., s.451, “Kahramanmaraş’ta katliam: 105 ölü”, age., s.452-453; “Ekonomide yeniden yapılanma dönemi: 24 Ocak kararları”, age., s. 502-504; “Tariş’te 10 bin jandarmayla kuşatma”, age., s. 507-508; “Fatsa’da erken gelen darbe”, age., s. 512; “Ordu yönetime el koydu”, “12 Eylül’de 50 darağacı,. 516-520.

VII. Hafta, 02 Nisan, Cumhuriyetin Kadın Tarihi
- Ayşe Kadıoğlu, “Cinselliğin İnkarı: Büyük Toplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları”, 75
Yılda Kadınlar ve Erkekler, A. Berktay Hacımirzaoğlu (der.), İstanbul, Tarih Vakfı, 1998, 89-100.
- Fatmagül Berktay, “Cumhuriyet’in 75 Yıllık Serüvenine Kadınlar Açısından Bakmak”, A. Berktay
Hacımirzaoğlu (der.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul, Tarih Vakfı, 1998, s. 1-11.
- Selin Çağatay, “Kemalist Feminizm: Kadın Hareketi Tarihinin Göz Ardı Edilmiş Bariz Gerçeği”,
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm, İstanbul, İletişim, 2020, s. 313-330.

Ek okumalar:
- Hidayet Şefkatli Tuksal, “Türkiye’de İslâmi Feminizm Tartışmaları”, Modern Türkiye’de Siyasi
Düşünce: Feminizm, İstanbul, İletişim, 2020, s.216-237.
- Ezgi Sarıtaş ve Yelda Şahin, “Ellili Yıllarda Kadın Hareketi”, Türkiye’nin 50’li Yılları, Hazırlayan:
Mete Kaan Kaynak, İstanbul, İletişim, 2015, s. 627-666.
- Zehra F. Arat, “Kemalizm ve Türk Kadını”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, A. Berktay Hacımirzaoğlu (der.), İstanbul, Tarih Vakfı, 1998, s. 51-70.

9 NİSAN
RESMİ TATİL NEDENİYLE DERS YAPILMAYACAK

VIII. Hafta, 16 Nisan, Özal’lı Yıllar 1983-1993: Muhafazakarlık, Liberalizm, Popülizm
- Yüksel Taşkın, “Turgut Özal ve Muhafazakâr Popülizmi Kentlileştirme Başarısı”, “Milliyetçi
Muhafazakâr Entelijansiya, İstanbul, İletişim, 2007, s. 292-321.
- Can Kozanoğlu, “80’lerde Gündelik Hayat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, İstanbul, İletişim, 1996, s. 596-600.
- Korkut Boratav, “Sermayenin karşı Saldırısı: 1980-1988”, Türkiye İktisat tarihi 1908-2007, Ankara, İmge, 2009, s. 145-169.
Ek:
- Tanıl Bora, “Turgut Özal”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm, İstanbul, İletişim, 2005, s. 589-601.
- Necati Özkan, “1983 seçimleri: Mevzuat hazretleri!”, Seçim Kazandıran Kampanyalar, İstanbul,
MediaCat, 2004,s. 59-77.
“Toplu davalar dönemi”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, İstanbul, YKY, 2002, s. 12-13; “Din dersleri zorunlu oldu”, age., s. 43; “Özal, Evren’e rağmen kazandı”, age., s. 68-69; “Doğuda kanlı dönemin başlangıcı”, age., s.103-104;“İşkence davaları”, age., s. 105; İstanbul’dan Dalan geçti”, age, s. 109-111; “ “Radyason Türkiye’ye değmeden geçti!”, age., s.172; “Feminist hareket güçleniyor”, age., s.205-206; “Türkiye’ye Kürt göçü”, age., s. 238-239; “Kürt sorunu gündeme yerleşiyor”, age., s. 277-278;“Bulgaristan’dan zorunlu ‘soydaş’ göçü”, age., s.279; “Körfez’den Türkiye’ye savaş esintileri”, age., s. 300-302; Zonguldak grevi ve yürüyüşü”, age., s.304-305; “Menderes, Zorlu ve Polatkan anıtmezarda”, age., s. 308; “Sermaye hareketleri serbest”, age., s. 312-313;“İlk özel
tv “Star 1” yayına başladı”, age., s. 317; “Dev alışveriş merkezleri dönemi”, age., s. 369; “Dinci gruplar Sivas’ta kan döktü”, age., s. 394-395; “Park Otel İstanbul’un başına bela oldu”, age., s. 404-405.
Video: Kenan Evren’in televizyonda darbe bildirisini okuması
Turgut Özal ile İcraatın İçinden (6 Kasım 1987)

23 NİSAN
RESMİ TATİL NEDENİYLE DERS YAPILMAYACAK

IX. Hafta, 30 Nisan, 1994 Yerel Seçiminin ardından Kemalizm, Liberalizm, Siyasi İslam ve Kürt Hareketi
- Suavi Aydın ve Yüksel Taşkın, “Siyasal İslâm’ın Kısa Baharı (1994-1997)” , 1960’tan Günümüze
Türkiye Tarihi, İstanbul, İletişim, 2014, s. 411-430
- Necmi Erdoğan, “Neo-Kemalizm, Organik Bunalım ve Hegemonya”, Modern Türkiye’de Siyasi
Düşünce: Kemalizm, İstanbul, İletişim, 2001, s. 584-591.
- Mesut Yeğen, “1980’lerden Bugüne Kürt Sorunu”, Birikim, n. 152-153, 2001, s. 182-189.
Ek:
- Suavi Aydın ve Yüksel Taşkın, “Merkez Çözülürken: İktisadi, Politik ve Kültürel Kriz (1991-1994)”, ve “28 Şubat’tan Zayıf Koalisyonlara”, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, İstanbul, İletişim, 2014, s. 383-409 ve 430-459.
- Hamit Bozarslan, “Kürd Milliyetçiliği ve Kürd Hareketi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce:
Milliyetçilik, İstanbul, İletişim, 2002, s.841-870.
- Necmi Erdoğan ve Fahri Üstüner, “1990’larda ‘Siyaset Sonrası’ Söylemler ve Demokrasi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm, İstanbul, İletişim, 2005, s. 658-666.
“Yerel seçimlerde RP’nin büyük zaferi”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, İstanbul, YKY, 2002, s. 426-427; “Kürt parlamenterlere Meclis’te gözaltı”, age., s. 430-431; “Kürt medyası baskı altında”, age., s.432-433; (1994) “Yakın Tarihin en büyük mali krizi”, age., s. 437-438; “Erken seçimde RP’nin zaferi”, age., s. 466-467; “Gazi olaylarında 22 ölü”, age., s. 475-476; “Susurluk’ta kamyon çeteye çarptı”, age., s. 506-508; “Büyük kentlerde PKK terörü”, age., s. 510; “Gazeteci Metin Göktepe gözaltında öldürüldü”, age., s. 512-513; “ ‘Cumartesi anneleri’ kayıplarını bekliyor”, age., s. 515; “Ordu refahyol hükümetini zorluyor: 28 Şubat süreci!”, age., s. 540-541; “Aydınlık için karanlık eylemi”, age., s. 558-559; “Susurluk’un izinde”, age., s. 576-578; “28 Şubat süreci”, age., s. 582-583; “PKK zor durumda”, age., s. 594-595; “Abdullah Öcalan yakalandı”, age., s. 616-619; “Marmara depremi”, age., 5 s.631-634; “Hizbullah Vahşeti”, age., s. 650-651; “ ‘Milli Görüş’ yol ayrımında”, age., s. 656-657; “Kayıp silahlar ‘devlet sırrı’ ”, age., s. 668; “1997-2000 yıllarında iktisadi yaşam”, age., s. 678-680;“Cezaevleri ayakta”, age., s. 683-686.

X. Hafta, 07 Mayıs, Cumhuriyet ve Spor
- Yiğit Akın, “Ana hatları ile Cumhuriyet Döneminde Beden Terbiyesi ve Spor Politikaları”, Toplum ve Bilim, no. 103, 2005, s. 53-92.
- Tanıl Bora, “Türkiye’de Futbol ve Milliyetçilik”, Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik, İstanbul,
İletişim, 2001, s. 559-581.
- Mustafa Sönmez, “Arsadan Borsaya Futbolun Ekonomi Politiği”, Toplumsal Tarih, c. 17, n. 102, 2002, s. 60-63.
Ek:
- İvan Ergiç, “Sınıf Ayrımının Kamuflajı”, Express, n. 113, 2010
- Tanıl Bora, “Etnospor Festivali ve milliyetçi muhafazakâr spor anlayışının dünü-bugünü: Milli Türk
sporları, kuvvet oyunları”, Birikim, n. 338, Haziran 2017, s. 62-72.

XI. Hafta, 14 Mayıs, İslamcılığın Tarihsel Mirası ve AKP’nin İktidara Gelişi
- Ceren Lord, “Türkiye’de İslami Hareket ve AKP’nin Yükselişi”, Cumhuriyet’in Doğuşundan AKP’ye Türkiye’de Din Siyaseti, çev. Sami Oğuz, İstanbul, İletişim Yayınları, 2023, s. 275-312.
- Cihan Tuğal, “AKP İktidarı: Sermayenin Pasif Devrimi”¸Birikim¸, n. 204, Nisan 2006, s. 26-30
(https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-204-nisan-2006-sayi-204-nisan-2006/2388/akpiktidari-sermayenin-pasif-devrimi/3372)
- Ayşe Buğra & Osman Savaşkan, “İslami Siyasetten AKP’nin Muhafazakâr Liberalliğine Doğru,
Türkiye’de Yeni kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, Bülent Doğan (çev.), İstanbul, İletişim, 2014, s. 102-120.
Ek:
- Cihan Tuğal, “Kapitalizmin Doğallaştırılması”, Pasif Devrim: İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, Ferit Burak Aydar (çev.), İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2010, s. 217-232
- Ayşe Buğra, “Muhafazakâr Liberalizm, İslâm ve Sosyal Haklar”, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İstanbul, İletişim, 2008, s. 219-255.

XII. Hafta, 21 Mayıs, Son 20 Yıl: Ekonomik Liberalizm ve Siyasi Otoriterleşme
- Suavi Aydın ve Yüksel Taşkın, “Çoğunlukçu otoriterlik mi vesayet-sonrası demokratik Türkiye mi?”,
1960’dan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim yayınları, 2015, s. 477-494.
- Şebnem Gümüşçü, “AKP’nin siyasal iktisadı ve patrimonyal rejimin yükselişi”, Toplum ve Bilim, n. 158, Kış 2021, s. 53-68.
Ek:
-Serdar Tekin, “Diktatörlük kuramına bir katkı: Ernst Fraenkel ve İkili Devlet”, Birikim, n. 354, Ekim
2018, s. 74-84 (https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-354-ekim-2018-354-ekim
- 2018/9132/diktatorluk-kuramina-bir-katki-ernst-fraenkel-ve-ikili-devlet/9135#_ftnref3)
- Deniz Yıldırım, “AKP ve Neoliberal Popülizm”, İ. Uzgel ve B. Duru (der.), AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu, İstanbul, Phoenix Yayınevi, 2009, s. 66-107.
- Alp Yücel Kaya, “Neo-Liberal Mülkiyet ya da ‘Acele Kamulaştırma’ Nedir?”, Toplum ve Bilim, n. 122, 2011, s. 194-236.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihindeki toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşümleri nedensellik ilişkisi içinde analiz edebilecektir.

2. Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihindeki olayları tarihsel, siyasal ve kültürel bağlam çerçevesi içinde değerlendirebilmek.

3. Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi üzerine olan çalışmaların dönemsel ve metodolojik farklılıklarını tanımlayabilmek
.
4. Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi alanının temel metodolojik eğilim ve problematikleri tarihyazımı ve sosyal bilimlerdeki belli başlı akımlar ve tartışmalarla ilişkilendirebilmek.
Öğretim Yöntemleri Dersler, konu anlatımı ve o haftanın konusuyla ilgili olarak bir hafta öncesinden öğrenciye verilecek olan metinlerin tartışılması yoluyla işlenecektir.
Kaynaklar I. Hafta, 13 Şubat
Tanışma ve dersin içeriğinin tanıtılması

II. Hafta, 20 Şubat, Kronoloji ve Temel izlekler
- Eric J. Hobsbawm, “Kuş Bakışı”, Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991, Aşırılıklar Çağı, İstanbul, Sarmal, 1996, 13-
31.
- Korkut Boratav, “Sonuç: Bazı Ana Çizgiler”, Türkiye İktisat tarihi 1908-2007, Ankara, İmge, 2009, s. 207-226.
Ek:
- Theda Skocpol, “Sosyolojinin Tarihsel İmgelemi”, Theda Skocpol (der.), Tarihsel Sosyoloji: Bloch’tan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler, Ahmet Fethi (çev.), İstanbul, Tarih Vakfı, 1999, s. 1-21.
Harita: Avrupa ve Orta-Doğu haritası (1923-2003)

III. Hafta, 27 Şubat

Ulus Devletin Temelleri: Millileştirme ve Türkleştirme Politikaları
- Soner Çağaptay, “Kemalist Dönemde Göç ve İskân Politikaları: Türk Kimliği Üzerine Bir Çalışma”, Toplum ve Bilim, n. 93, 2002, s. 218-241.
- Ayhan Aktar, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında “Türkleştirme” Politikaları”, Varlık Vergisi ve Türkleştirme
Politikaları, İstanbul, İletişim, 2000, s. 101-134.
Ek:
- Murat Koraltürk, “Giriş”, Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, İstanbul, İletişim, 2011, s. 19-48.
*Okuma paketiyle beraber ilgili hafta klasörüne yüklenmiş olan soruya cevaben yazılacak, en fazla iki sayfa uzunluğundaki bu ödevlerin dersten evvel teslim edilmesi gerekmektedir. Her bir ödev 3 puan olup, yıl sonu ortalamasına etkisi toplam 12 puan olacaktır.
- İlkay Öz, “Gayrimüslimlerin Mülksüzleştirilmesi Üzerinden Müslümanların İlkel Birikimlerini
Gerçekleştirme Süreçlerine Giriş” Mülksüzleştirme ve Türkleştirme: Edirne Örneği, İstanbul, İletişim, 2021, s. 27-34.
“Dersim isyanı bastırıldı”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1923-1940, İstanbul, YKY, 2002, s. 276-278; “Trakya Yahudileri panik içinde” ve “İskân Kanunu”, age., s. 227; “Varlık Vergisi meclis’ten geçti”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1941-1960, İstanbul, YKY, 2002, s. 18-19; “Rum azınlığa yönelik 6-7 Eylül terörü”, age., s. 268-271.

IV. Hafta, 05 Mart, Tek Parti İktidarı (1925-1945)
- Erik Jan Zürcher, “Kemalist Tek Parti Devleti, 1925-1945”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, İletişim, 2002, s.257-298.
- Ayşe Buğra, “Devletçi Dönemde Yoksulluğa Bakış ve Sosyal Politika: ‘Zenginlerimiz Nerede?’”,
Toplum ve Bilim, n. 99, Kış 2003/2004, s. 75-97.
Ek:
- Karl Polanyi, “Tutucu Yirmiler, Devrimci Otuzlar”, Büyük Dönüşüm: Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, A. Buğra (çev.), İstanbul, Alan Yayıncılık, 1986, s. 44-53.
- Murat Metinsoy, “Kemalizmin Taşrası: Erken Cumhuriyet Taşrasında Parti Devlet ve Toplum”, Toplum ve Bilim, n. 118, 2010, s. 124-164.
- Murat Metinsoy, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye: Savaş ve Gündelik Hayat, İstanbul Homer Kitabevi, 2007, 432-443.
“Ekonomik bunalım Türkiye’yi de sarstı”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1923-1940, İstanbul, YKY, 2002, s. 128-129; “ ‘Yoyo’ çılgınlığı”, age., s. 200.
Belgesel: Türkiye’nin Kalbi Ankara, Sergey Yutkoviç, 1934 (Url: https://goo.gl/k04DCg)
V. Hafta, 12 Mart, Çok Partili Demokrasi ve DP İktidarı 1945-1960
- Tevfik Çavdar, “Demokrat Parti”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 8, İstanbul, İletişim, 1996, s. 2060-2075.
- M. Asım Karaömerlioğlu, “Türkiye’de Çok-Partili Demokrasiye Dönüş”, Toplum ve Bilim, n. 106, 2006, s. 174-191.
- Tanel Demirel, Türkiye’nin Uzun On Yılı, Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi, İstanbul,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 107-130. (Demokrat Parti: Toplumsal Taban, Kimlik)
Ek:
- Eric J. Hobsbawm, “Soğuk Savaş”, Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991, Aşırılıklar Çağı, İstanbul, Sarmal, 1996, 263-298.
- Necati Özkan, “1950 seçimleri, Yeter söz milletindir!”, Seçim Kazandıran Kampanyalar, İstanbul,
MediaCat, 2004,s. 25-33.
“CHP seçimi kaybetti: DP iktidarda”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1941-1960, İstanbul, YKY, 2002, s. 165;
“Kore’ye asker, Nato’ya başvuru”, age., s. 166; “Ezan yeniden Arapça”, age., s. 167; “Orduda emekliye ayırma işlemleri”, age., s. 168; Orgeneral Muğlalı’ya 20 yıl hapis cezası”, age., s.169; “Rum azınlığa yönelik 6-7 Eylül terörü”, age., s. 268-271; “Basın ve muhalefet üzerinde DP baskısı”, age., s. 292; “Siyasal cepheleşmede yeni adım Vatan Cephesi”, age.,s. 334-335; “Dp iktidarının son yılında basına baskı”, age., s. 356-357.
Fotoğraf: 6-7 Eylül Olayları Fotoğraflar-Belgeler, Fahri Çoker Arşivi, İstanbul, Tarih Vakfı, 2005
Belgesel: Demirkırat (10. bölüm), Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Bülent Çaplı, 1991 (Url:
https://www.youtube.com/watch?v=XQZJmACpU7w)

19 MART
VİZE SINAVI

VI. Hafta, 26 Mart, Ordu ve Siyaset İlişkisi Üzerinden Bir İkinci Cumhuriyet Devri (1960-1980) Tarihi
- Eric Jan Zürcher, “İkinci Türkiye Cumhuriyeti 1960-1980”, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, İletişim, 2008, s. 351-404.
- İsmet Akça, “OYAK’ın 37 Şirketi Var” (Röportaj), H. Göktaş & Metin Gülbay (der.), Kışladan
Anayasaya Ordu. Siyasi Kültürde TSK’nin Yeri, İstanbul, Metis, 2004, s. 76-91.
- Evren Balta, “Geçmişten Günümüze Darbeler”, Toplumsal Tarih, n. 273, Eylül 2016, s. 1-5.
Ek:
- Ahmet İnsel, “Demokrasinin sancılı yılları”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1961-1980, İstanbul, YKY, 2002,2-6.
- Tanıl Bora, “Ordu ve Milliyetçilik”, A. İnsel, A. Bayramoğlu (der.), Bir Zümre Bir Parti Türkiye’de
Ordu, İstanbul, Birikim Yayınları, 2004, s. 163-179.
- İsmet Akça, “Türkiye’de darbeler Kapitalizm ve Demokrais(sizlik)”, Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları, B. Bilmez (der.), İstanbul, Tarih Vakfı, 2013, s. 49-71.
- Kronoloji 1960-2014 (Suavi Aydın ve Yüksel Taşkın, 1960’dan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim
yayınları, 2015, s.21-65)
“Ordu yönetime el koydu”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1941-1960, İstanbul, YKY, 2002,s. 380-381;
“Yassıada’dan üç idam”, age., s. 15-17; “Almancılar ‘acı vatan’da”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1961-1980, İstanbul, YKY, 2002, s. 28 ; “Albay Aydemir’in darbe girişimi”, age, 2002, s. 44;“Albay Aydemir bu kez ipe gitti”, age., s. 68; “MGK siyasi hayatımıza girdi”, age.,s. 51-52; “Sol yayında patlama”, age.,s. 121;“Marksistler Osmanlı düzenini tartışıyor”, age., s. 122; “Nüfus planlaması başladı”, age, s. 126; “Kat mülkiyeti ve hızlı apartmanlaşma”, age., s. 126-128; “İthal ikameci sanayileşmede ‘Anadol’ atılımı’, age., s. 146-147; “Gecekondulu kentleşme deneyimi”, age., s. 149; “Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu”, age., s. 168-169; “Öğrenci gençliğinin başkaldırı yılı”, age., 188-189; “Üniversiteler boykot ve işgallerle sarsılıyor”, age., 190-191; “6. Filo gemileri İstanbul’da”, age., s. 192; “Türkiyeyi sarsan iki gün: 15-16 Haziran olayları”, age., s. 234-236; “Ordu müdahale ediyor”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1961-1980, İstanbul, YKY, 2002,s. 262-
264;“Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi”, age., s. 295; “Boğaziçi Köprüsü ve değişen İstanbul”, age., s. 326-327; “Televizyon günleri”, age., s. 378; “Hak-İş kuruldu”, age., s. 393; “Terörün tırmandığı yıllar”, age., s. 398-400; “1 Mayıs kutlamaları kana bulandı”, age., s. 422; “Üniversiteye bomba: 7 öğrenci öldü”, age., s. 450; “Ankara’da yedi TİP’li katledildi”, age., s.451, “Kahramanmaraş’ta katliam: 105 ölü”, age., s.452-453; “Ekonomide yeniden yapılanma dönemi: 24 Ocak kararları”, age., s. 502-504; “Tariş’te 10 bin jandarmayla kuşatma”, age., s. 507-508; “Fatsa’da erken gelen darbe”, age., s. 512; “Ordu yönetime el koydu”, “12 Eylül’de 50 darağacı,. 516-520.

VII. Hafta, 02 Nisan, Cumhuriyetin Kadın Tarihi
- Ayşe Kadıoğlu, “Cinselliğin İnkarı: Büyük Toplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları”, 75
Yılda Kadınlar ve Erkekler, A. Berktay Hacımirzaoğlu (der.), İstanbul, Tarih Vakfı, 1998, 89-100.
- Fatmagül Berktay, “Cumhuriyet’in 75 Yıllık Serüvenine Kadınlar Açısından Bakmak”, A. Berktay
Hacımirzaoğlu (der.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul, Tarih Vakfı, 1998, s. 1-11.
- Selin Çağatay, “Kemalist Feminizm: Kadın Hareketi Tarihinin Göz Ardı Edilmiş Bariz Gerçeği”,
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm, İstanbul, İletişim, 2020, s. 313-330.

Ek okumalar:
- Hidayet Şefkatli Tuksal, “Türkiye’de İslâmi Feminizm Tartışmaları”, Modern Türkiye’de Siyasi
Düşünce: Feminizm, İstanbul, İletişim, 2020, s.216-237.
- Ezgi Sarıtaş ve Yelda Şahin, “Ellili Yıllarda Kadın Hareketi”, Türkiye’nin 50’li Yılları, Hazırlayan:
Mete Kaan Kaynak, İstanbul, İletişim, 2015, s. 627-666.
- Zehra F. Arat, “Kemalizm ve Türk Kadını”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, A. Berktay Hacımirzaoğlu (der.), İstanbul, Tarih Vakfı, 1998, s. 51-70.

9 NİSAN
RESMİ TATİL NEDENİYLE DERS YAPILMAYACAK

VIII. Hafta, 16 Nisan, Özal’lı Yıllar 1983-1993: Muhafazakarlık, Liberalizm, Popülizm
- Yüksel Taşkın, “Turgut Özal ve Muhafazakâr Popülizmi Kentlileştirme Başarısı”, “Milliyetçi
Muhafazakâr Entelijansiya, İstanbul, İletişim, 2007, s. 292-321.
- Can Kozanoğlu, “80’lerde Gündelik Hayat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, İstanbul, İletişim, 1996, s. 596-600.
- Korkut Boratav, “Sermayenin karşı Saldırısı: 1980-1988”, Türkiye İktisat tarihi 1908-2007, Ankara, İmge, 2009, s. 145-169.
Ek:
- Tanıl Bora, “Turgut Özal”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm, İstanbul, İletişim, 2005, s. 589-601.
- Necati Özkan, “1983 seçimleri: Mevzuat hazretleri!”, Seçim Kazandıran Kampanyalar, İstanbul,
MediaCat, 2004,s. 59-77.
“Toplu davalar dönemi”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, İstanbul, YKY, 2002, s. 12-13; “Din dersleri zorunlu oldu”, age., s. 43; “Özal, Evren’e rağmen kazandı”, age., s. 68-69; “Doğuda kanlı dönemin başlangıcı”, age., s.103-104;“İşkence davaları”, age., s. 105; İstanbul’dan Dalan geçti”, age, s. 109-111; “ “Radyason Türkiye’ye değmeden geçti!”, age., s.172; “Feminist hareket güçleniyor”, age., s.205-206; “Türkiye’ye Kürt göçü”, age., s. 238-239; “Kürt sorunu gündeme yerleşiyor”, age., s. 277-278;“Bulgaristan’dan zorunlu ‘soydaş’ göçü”, age., s.279; “Körfez’den Türkiye’ye savaş esintileri”, age., s. 300-302; Zonguldak grevi ve yürüyüşü”, age., s.304-305; “Menderes, Zorlu ve Polatkan anıtmezarda”, age., s. 308; “Sermaye hareketleri serbest”, age., s. 312-313;“İlk özel
tv “Star 1” yayına başladı”, age., s. 317; “Dev alışveriş merkezleri dönemi”, age., s. 369; “Dinci gruplar Sivas’ta kan döktü”, age., s. 394-395; “Park Otel İstanbul’un başına bela oldu”, age., s. 404-405.
Video: Kenan Evren’in televizyonda darbe bildirisini okuması
Turgut Özal ile İcraatın İçinden (6 Kasım 1987)

23 NİSAN
RESMİ TATİL NEDENİYLE DERS YAPILMAYACAK

IX. Hafta, 30 Nisan, 1994 Yerel Seçiminin ardından Kemalizm, Liberalizm, Siyasi İslam ve Kürt Hareketi
- Suavi Aydın ve Yüksel Taşkın, “Siyasal İslâm’ın Kısa Baharı (1994-1997)” , 1960’tan Günümüze
Türkiye Tarihi, İstanbul, İletişim, 2014, s. 411-430
- Necmi Erdoğan, “Neo-Kemalizm, Organik Bunalım ve Hegemonya”, Modern Türkiye’de Siyasi
Düşünce: Kemalizm, İstanbul, İletişim, 2001, s. 584-591.
- Mesut Yeğen, “1980’lerden Bugüne Kürt Sorunu”, Birikim, n. 152-153, 2001, s. 182-189.
Ek:
- Suavi Aydın ve Yüksel Taşkın, “Merkez Çözülürken: İktisadi, Politik ve Kültürel Kriz (1991-1994)”, ve “28 Şubat’tan Zayıf Koalisyonlara”, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, İstanbul, İletişim, 2014, s. 383-409 ve 430-459.
- Hamit Bozarslan, “Kürd Milliyetçiliği ve Kürd Hareketi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce:
Milliyetçilik, İstanbul, İletişim, 2002, s.841-870.
- Necmi Erdoğan ve Fahri Üstüner, “1990’larda ‘Siyaset Sonrası’ Söylemler ve Demokrasi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm, İstanbul, İletişim, 2005, s. 658-666.
“Yerel seçimlerde RP’nin büyük zaferi”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, İstanbul, YKY, 2002, s. 426-427; “Kürt parlamenterlere Meclis’te gözaltı”, age., s. 430-431; “Kürt medyası baskı altında”, age., s.432-433; (1994) “Yakın Tarihin en büyük mali krizi”, age., s. 437-438; “Erken seçimde RP’nin zaferi”, age., s. 466-467; “Gazi olaylarında 22 ölü”, age., s. 475-476; “Susurluk’ta kamyon çeteye çarptı”, age., s. 506-508; “Büyük kentlerde PKK terörü”, age., s. 510; “Gazeteci Metin Göktepe gözaltında öldürüldü”, age., s. 512-513; “ ‘Cumartesi anneleri’ kayıplarını bekliyor”, age., s. 515; “Ordu refahyol hükümetini zorluyor: 28 Şubat süreci!”, age., s. 540-541; “Aydınlık için karanlık eylemi”, age., s. 558-559; “Susurluk’un izinde”, age., s. 576-578; “28 Şubat süreci”, age., s. 582-583; “PKK zor durumda”, age., s. 594-595; “Abdullah Öcalan yakalandı”, age., s. 616-619; “Marmara depremi”, age., 5 s.631-634; “Hizbullah Vahşeti”, age., s. 650-651; “ ‘Milli Görüş’ yol ayrımında”, age., s. 656-657; “Kayıp silahlar ‘devlet sırrı’ ”, age., s. 668; “1997-2000 yıllarında iktisadi yaşam”, age., s. 678-680;“Cezaevleri ayakta”, age., s. 683-686.

X. Hafta, 07 Mayıs, Cumhuriyet ve Spor
- Yiğit Akın, “Ana hatları ile Cumhuriyet Döneminde Beden Terbiyesi ve Spor Politikaları”, Toplum ve Bilim, no. 103, 2005, s. 53-92.
- Tanıl Bora, “Türkiye’de Futbol ve Milliyetçilik”, Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik, İstanbul,
İletişim, 2001, s. 559-581.
- Mustafa Sönmez, “Arsadan Borsaya Futbolun Ekonomi Politiği”, Toplumsal Tarih, c. 17, n. 102, 2002, s. 60-63.
Ek:
- İvan Ergiç, “Sınıf Ayrımının Kamuflajı”, Express, n. 113, 2010
- Tanıl Bora, “Etnospor Festivali ve milliyetçi muhafazakâr spor anlayışının dünü-bugünü: Milli Türk
sporları, kuvvet oyunları”, Birikim, n. 338, Haziran 2017, s. 62-72.

XI. Hafta, 14 Mayıs, İslamcılığın Tarihsel Mirası ve AKP’nin İktidara Gelişi
- Ceren Lord, “Türkiye’de İslami Hareket ve AKP’nin Yükselişi”, Cumhuriyet’in Doğuşundan AKP’ye Türkiye’de Din Siyaseti, çev. Sami Oğuz, İstanbul, İletişim Yayınları, 2023, s. 275-312.
- Cihan Tuğal, “AKP İktidarı: Sermayenin Pasif Devrimi”¸Birikim¸, n. 204, Nisan 2006, s. 26-30
(https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-204-nisan-2006-sayi-204-nisan-2006/2388/akpiktidari-sermayenin-pasif-devrimi/3372)
- Ayşe Buğra & Osman Savaşkan, “İslami Siyasetten AKP’nin Muhafazakâr Liberalliğine Doğru,
Türkiye’de Yeni kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, Bülent Doğan (çev.), İstanbul, İletişim, 2014, s. 102-120.
Ek:
- Cihan Tuğal, “Kapitalizmin Doğallaştırılması”, Pasif Devrim: İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, Ferit Burak Aydar (çev.), İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2010, s. 217-232
- Ayşe Buğra, “Muhafazakâr Liberalizm, İslâm ve Sosyal Haklar”, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İstanbul, İletişim, 2008, s. 219-255.

XII. Hafta, 21 Mayıs, Son 20 Yıl: Ekonomik Liberalizm ve Siyasi Otoriterleşme
- Suavi Aydın ve Yüksel Taşkın, “Çoğunlukçu otoriterlik mi vesayet-sonrası demokratik Türkiye mi?”,
1960’dan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim yayınları, 2015, s. 477-494.
- Şebnem Gümüşçü, “AKP’nin siyasal iktisadı ve patrimonyal rejimin yükselişi”, Toplum ve Bilim, n. 158, Kış 2021, s. 53-68.
Ek:
-Serdar Tekin, “Diktatörlük kuramına bir katkı: Ernst Fraenkel ve İkili Devlet”, Birikim, n. 354, Ekim
2018, s. 74-84 (https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-354-ekim-2018-354-ekim
- 2018/9132/diktatorluk-kuramina-bir-katki-ernst-fraenkel-ve-ikili-devlet/9135#_ftnref3)
- Deniz Yıldırım, “AKP ve Neoliberal Popülizm”, İ. Uzgel ve B. Duru (der.), AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu, İstanbul, Phoenix Yayınevi, 2009, s. 66-107.
- Alp Yücel Kaya, “Neo-Liberal Mülkiyet ya da ‘Acele Kamulaştırma’ Nedir?”, Toplum ve Bilim, n. 122, 2011, s. 194-236.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top