İletişim Lisans Programı

Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya(RPP415)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP415 Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya 7 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ elyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin, halkla ilişkilere yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin uyarlanması, çok sayıda yazılı, işitsel ve görsel materyalin ortaya çıkması, on-line gazetelerin ve dergilerin yayınlanması, MSNBC, Facebook, Twitter, Friendfeed, Linkedin...vs. gibi networklerin ortaya çıkması, böylelikle enformasyonu depolama ve paylaşma kapasitesinin artması ve yeni tüketici kitlelere bilgi dağıtımının hız kazanması, halkla ilişkileri kullanan örgütlerin sayısının artması ve halkla ilişkiler örgütlerinin sayısının artması,endüstriye uyarlanabilir yeni teknolojilerin miktarı ve çeşitliliğinin artması, müşterilere, medyaya, rakipler ve endüstriye ilişkiye ilişkin bilginin toplanması ve depolanması gibi gelişimlerin halkla ilişkiler alanına etkisini inceleyebilmesini ve örneklerle yorumlayabilmesini sağlamaktır.
İçerik 1.Hafta: Etkileşimli medya kavramı, halkla ilişkilerdeetkileşimli medya ile geleneksel medya kullanımıkarşılaştırması
2.Hafta: Sosyal medya ve sosyal mecra
3.Hafta: PR 2.0 kavramıve dijital düşünce sistemi oluşturma
4.Hafta: Bloglar, blog yayıncılığı
5.Hafta: Sosyal ağlarda içerik yönetimi
6.Hafta: Forumlar, vikiler ve e-posta grupları
7.Hafta: Vize sınavı
8.Hafta: Etkileşimli medyada basın bülteni ve RSS beslemeleri
9.Hafta: On-line medya odası, pod-casting ve arama motoru optimizasyonu
10.Hafta: Uzman konuk daveti
11.Hafta: Viral halkla ilişkiler ve sosyaltopluluklar etkileşimi
12.Hafta: Markaların yeni güç kaynağı: Kişi odaklıuygulamalar
13.Hafta: Etkileşimli medyada stratejik halkla ilişkiler planı hazırlama
14.Hafta: Ödev sunumu
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

Etkileşimli medya kavramını tanımlar; halkla ilişkilerde etkileşimli medya kullanımını geleneksel medya ile karşılaştırır.
Sosyal medya ve sosyal mecra ayrımının farkına varır.
PR 2.0 kavramını tanımlar; internet içeriklerinin sadece“içerik üreten kuruluşlar” tarafından oluşturulduğu dönemden“bireylerin içerik ürettiği ve paylaştığı” döneme geçişi gerçek yaşamdan örneklerle tartışır.
Kurumsal itibar ve kurumsal iletişim aracı olarak blogları, blog yayıncılığını değerlendirir.
Sosyal ağlarda doğru içerik yönetimi ile hedef kitleleri harekete geçirmeyi planlayabilir.
Forumlar, vikiler ve e-posta gruplarıyla nihai ve potansiyel hedef kitleye ulaşmayı planlayabilir.
Basın bülteni oluşturma ve göndermenin yeni kurallarını tanımlar; RSS beslemelerinin önemini değerlendirir.
On-line medya odası bulundurma ve arama motoru optimizasyonunun önemini fark eder.
Viral yayılmayı analiz eder ve hedef kitlenin kullandığı ifadelere, anahtar sözcüklere odaklanmayı yorumlar Pod yayınları yoluyla hedef kitleye sesli, görsel içerik göndermenin önemini fark eder.
Öğretim Yöntemleri Teorik kavram anlatımı, örnek olay analizi becerisi için öğrencilerle etkileşimli soru-cevap paylaşımı, öğrencilerin bireysel ve profesyonel örneklerinin paylaşımının teşviki.
Kaynaklar BREAKENRIDGE, Deirdre (2008). PR 2.0: new media, new tools,new audiences, FT Press.
DILENSCHNEIDER, Robert L. (2010). The AMA handbook ofpublic relations [electronicresource], AMACOM, NewYork.
SCOTT, David Meerman (2010). Thenew rules of marketing and PR,MediaCat Kitapları: digitalage, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.,İstanbul.
SOLIS, Brian (2009). Putting the public back in public relations : how social media is reinventing the aging business of PR, Upper Saddle River, N.J. : FT Press.
Süreli yayınlar:
Journal of Public Relations Research
Public Relations Quarterly
Public Relations Review
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Etkile ş imli medya kavram ı , halkla ili ş kilerde etkile ş imli medya ile geleneksel medya kullan ı m ı kar ş ı la ş t ı rmas ı
2 Sosyal medya ve sosyal mecra
3 PR 2.0 kavram ı ve dijital dü ş ünce sistemi olu ş turma
4 Bloglar, blog yay ı nc ı l ı ğ ı
5 Sosyal a ğ larda içerik yönetimi
6 Forumlar, vikiler ve e-posta gruplar ı
7 Vize sınavı
8 Etkile ş imli medyada bas ı n bülteni ve RSS beslemeleri
9 On-line medya odas ı , pod-casting ve arama motoru optimizasyonu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
10 Uzman konuk daveti ,,
11 Viral halkla ili ş kiler ve sosyal topluluklar etkile ş imi ,,
12 Markalar ı n yeni güç kayna ğ ı : Ki ş i odakl ı uygulamalar ,,
13 Etkile ş imli medyada stratejik halkla ili ş kiler plan ı haz ı rlama ,,
14 Ödev sunumu,,
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 20
Sunum 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 6 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 3 6
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top