İletişim Lisans Programı

İkna Süreci(RPP309)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP309 İkna Süreci 5 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı AYTUNA nazli.aytuna@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders kapsamında, tarihsel bir perspektifle ikna alanında geliştirilen araştırma sonuçlarını, medya, toplum ve birey ekseninde farklı örneklerle tartışarak sorgulamak amaçlanmaktadır.
Propaganda süreçlerinden dijital dönüşüme ikna etme biçimlerinin değişimi örneklerle ve kavramsal açılımlarla geliştirilecektir.
İçerik I. BÖLÜM: KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR

İlk sorgulamalar
Aristoteles ve Retorik
G. Le Bon “ Kitleler Psikolojisi”
G. Tarde “ Taklit Kanunları”
II. Dünya Savaşı Propaganda örnekleri

Sosyal Etkinin Gücü
Normlar nasıl oluşur?
Neden Uyum gösteririz? S. Asch Deneyi
Otoriteye itaat ve sosyal rollerin etkisi - S.Milgram ve P. Zimbardo deneyleri

Tutumlar arası tutarlılık ve Tutum- Davranış İlişkisi
Tutumlarımız nasıl oluşur?
Heider’in “Denge Kuramı” - Sevdiğim diğer sevdiğimi sevmezse ne yaparım?
Festinger’in “Bilişsel Çelişki Kuramı” - Neden yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyleri yapmaya devam ederiz?

C. Hovland, Yale Üniversitesi “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi ” Laboratuvar deney sonuçları
Hangi kaynaktan gelen bilgi daha inandırıcıdır?
Çekicilik, Sempati ikna eder mi?
Mesajı nasıl oluşturmalıyım?
Kimler daha kolay ikna olur?

II.BÖLÜM: DİJİTAL YAŞAM VE İKNANIN DEĞİŞEN PARADİGMALARI

Sosyal Medya Nasıl İkna Ediyor?

Etkileşim Nedir? Neden Etkilidir?
Daha güçlü Sosyal Etki
Kim olduğunu bilmediğim kişi beni nasıl ikna edebiliyor?
Sosyal Ağların anlattıkları

Teknoloji Kullanarak İkna -Stanford Üniversitesi, Captology Laboratuvarı araştırma sonuçları

Örnek çalışma - Adımsayar dijital uygulamaları daha sağlıklı yaşam için davranış değişikliği yaratır mı?

III. BÖLÜM: YENİLİKÇİ İKNA STRATEJİLERİ

“Big Data” - Büyük Veri kullanımı

Yeni güçlü ikna aracı: kişisel veriler

Hikayelerin Gücü

Hikayeleştirmenin tarihçesi
Hikayeleştirme türleri
Neden etkili?
Örnekler

Oyunlaştırma

Oyun öğlerinin stratejik kullanımı - örnekler

PROJE ÇALIŞMALARI- SUNUMLAR
Dersin Öğrenme Çıktıları İkna süreçlerinin tarihsel gelişimini bilir.
Tutum değişimine ilişkin temel kavramsal açılımları bilir ve değerlendirir.
Tutum davranış ilişkisini yorumlar
Dijital dönüşüme bağlı yeni uygulamaları analiz eder ve uygular
Kişilerarası arası iletişimde etkili ikna stratejileri yaratır.
Öğretim Yöntemleri Ders etkileşime dayalı olarak power point sunum ve proje çalışmalarını kapsamaktadır.
Kaynaklar BARTHES, Roland. L'ancienne rhétorique. Communications, 1970, 16.1: 172-223.
CIALDINI Robert B., İknanın Psikolojisi, Türkçeye çeviri Fevzi Yalım, MediaCat Kitapları, Ankara, 2001
CIALDINI Robert B., Influence: Science and Practice, Allyn & Bacon, 2003
D’ALMEIDA, Fabrice. Propagande, histoire d’un mot disgracié. Mots. Les langages du politique, 2002, 69: 137-148.HOGAN Kevin, The Psychology of persuasion: how to persuade others to your way of thinking, Pelican Publisging Company, Gretna, Louisiana, 2002
LEVINE Robert V., Power of Persuasion: How we’re bought and sold, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003
KAĞITÇIBAŞI Çiğdem, İnsan ve insanlar : sosyal psikolojiye giriş, Evrim Basın Yayın Dağıtım, İstanbul, 1988
MARKOVÁ, Ivana. Persuasion et propagande. Diogène, 2007, 1: 39-57.MİLLS Harry, Artful Persuasion: How to Command Attention, Change Minds, and Influence People, Publication Data, New York, 2000
MORTENSEN Kurt W, Maximum Influence: the 12 universel laws of power persuasion, Publication Data, New York, 2004
PERLOFF Richard, The dynamics of Persuasion: communication and attitudes in the 21st century, Lawrence Erlbaum, London, 2003
Harvard Business Essentials, Power, Influence, and Persuasion: Sell Your Ideas and Make Things Happen, Harvard University, 2004
captology.stanford.edu
Bon, Le G. "Psychologie des foules." Revue Française de Sociologie 5.4 (1964): 484.
http://classiques.uqac.ca/classiques/tarde_gabriel/lois_imitation/lois_imitation.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/tarde_gabriel/lois_imitation/lois_imitation.html
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ders planının ve ders kapsamında yapılacak çalışmaların tanıtılması
2 Aristoteles ve Retorik
3 II. Dünya Savaşı ve Propaganda
4 G. Le Bon “ Kitleler Psikolojisi”
5 G. Tarde “ Taklit Kanunları"
6 C. Hovland “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi Modeli -Kaynağın özellikleri
7 C. Hovland “ Temel İletişim ve Tutum Değişimi Modeli -Mesaj ve Alıcının özellikleri
8 Vize sınavı
9 Mc Guire’e göre İkna Edici İletişim Faktörleri
10 Greenwald'e göre İkna Edici İletişim Faktörleri
11 Petty ve Cacioppo, “Ayrıntılı İnceleme Olasılığı
12 Festinger Bilişsel Çelişki Modeli
13 Teknoloji ve İkna
14 Kampanya Analizi I: Siyasi İletişim, Reklam, Sosyal sorumluluk uygulamalarından örnekler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 102
Toplam İş Yükü / 25 4,08
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top