İletişim Lisans Programı

Medya Ekonomisi(JOU305)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU305 Medya Ekonomisi 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ceren SÖZERİ cerensozeri@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencinin medya ekonomisinin teorik arka planını, medya ekonomisine ilişkin kavramları, farklı sektörlerden oluşan medyanın maliyet ve pazar yapılarını öğrenmesi, Türkiye'de medyanın ekonomi politiğine ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazanması hedeflenmiştir.
İçerik Medya Ekonomisine Giriş, Medyanın Kendine Özgü Nitelikleri
Medya Ekonomisi Teorileri ve Medya Ekonomisine Özgü Kavramlar
Medya Ekonomisini İçeriden ve Dışarıdan Etkileyen Faktörler
Medya Piyasalarının Yapısı ve Özellikleri
Medya Piyasalarında Yoğunlaşma
Dünyada Medya Piyasaları
Basın Ekonomisi
Ara Sınav
Radyo ve Televizyon Ekonomisi
Yeni Medya Ekonomisi
Türkiye’de Medya Ekonomisinin Analizi : Pazar Yapıları, Şirketler ve Gelir Dağılımları
Türkiye’de Medya Ekonomisinin Analizi : Düzenleyici Kurumlar ve Kamu Yayıncılığı Yapısı
Türkiye’de Medya Ekonomisinin Analizi : Örnekler Üzerinden Değerlendirme
Alternatif Medyaların Sürdürülebilirliği ve İş Modelleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,

1) Medya ekonomisinin teorik temellerine ve kavramlarına hakim olur

2) Dünyada ve Türkiye'de medya pazarlarının nasıl çalıştığını öğrenir

3) Medyanın alt sektörlerinin işleyiş prensiplerini bilir

4) Türkiye'de medyanın yapısal sorunlarına ilişkin eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar Alev Söylemez, Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği, Ankara, Haberal Eğitim Vakfı, 1998

Gülseren Adaklı, Türkiye’de Medya Endüstrisi / Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, Ankara, Ütopya Yayınevi, 2006

Semra Atılgan, Basın İşletmeciliği, İstanbul Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş, 1999

Ben Bagdikian, Boston, The New Media Monopoly, Beacon Press, 2004

Richard J. Barnet - John Cavanagh, Küresel Düşler İmparator Şirketler ve Yeni Dünya Düzeni, çev.Gülden Şen, İstanbul, Sabah Kitapları

T. Uğur Dai, Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, 2008

Selçuk Demirbulak, 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiyemizde Medya Ekonomisi, 1995

Nadine Toussaint Desmoulins, Economie des média, Medya Ekonomisi, İstanbul İletişim Yayınları, 1993

Gillian Doyle, Media Ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and Europeen Media, London, Sage Publication, 2002

GERAY, Haluk, İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ankara, Ütopya, 2003

Yasemin İnceoğlu, Uluslararası Medya, İstanbul, Der Yayınları, 2004

Beybin Kejanlıoğlu, Türkiye’de Medyanın Dönüşümü, Ankara, İmge Kitabevi, 2004

Armand Mattelard, İletişimin Dünyasallaşması, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001

Robert G. Picard, Media Economics Concepts and Issues, New York, Sage Publications, 1989

RAMONET, Ignacio, La Tyrannie de la communication, Paris, Gallimard, 2001

Levent Yaylagül, Kitle İletişiminin Ekonomi Politiği, Ankara, Dalbaz Yayıncılık, 2006

Aydın Çam, İlke Şanlıer Yüksel, “Türkiye’de Medyanın 2002 Sonrası Dönüşümü: Ekonomi Politik Bir Yaklaşım, Neoliberal Muhafazakar Medya içinde, ed. U.Uraz Aydın, Ayrıntı, 2015-10-14
Ceren Sözeri, “Türkiye’de Medya-İktidar İlişkileri Sorunlar ve Öneriler”, Istanbul Enstitüsü, 2015, http://platform24.org/Content/Uploads/Editor/T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20Medya-%C4%B0ktidar%20%C4%B0li%C5%9Fkileri-BASKI.pdf
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Medya Ekonomisine Giriş, Medyanın Kendine Özgü Nitelikleri
2 Medya Ekonomisi Teorileri ve Medya Ekonomisine Özgü Kavramlar
3 Medya Ekonomisini İçeriden ve Dışarıdan Etkileyen Faktörler
4 Medya Piyasalarının Yapısı ve Özellikleri
5 Medya Piyasalarında Yoğunlaşma
6 Dünyada Medya Piyasaları
7 Basın Ekonomisi
8 Ara Sınav
9 Radyo ve Televizyon Ekonomisi
10 Yeni Medya Ekonomisi
11 Türkiye’de Medya Ekonomisinin Analizi : Pazar Yapıları, Şirketler ve Gelir Dağılımları
12 Türkiye’de Medya Ekonomisinin Analizi : Düzenleyici Kurumlar ve Kamu Yayıncılığı Yapısı
13 Sunumlar
14 Sunumlar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 60
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Toplam İş Yükü 104
Toplam İş Yükü / 25 4,16
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top