İletişim Lisans Programı

Basın Tarihi(JOU207)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU207 Basın Tarihi 3 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLSÜN GÜVENLİ gguvenli@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkiye'de basının doğuşu ve toplumsal, siyasi ve ekonomik değişimler paralelinde gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, günümüz gazeteciliğini ve kamusal tartışma ortamını anlamalarına temel oluşturmaktır.
İçerik Dünyada ve Osmanlı İmparatorluğunda gazete, dergi ve gazeteciliğin doğuşu ve gelişimini hazırlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik koşullar.
Modernleşme süreci bağlamında Osmanlı'da matbaanın kuruluşundan Cumhuriyet dönemine kadar gazeteciliğin gelişimi: Basın tarihine damga vurmuş dergiler, gazeteler ve gazeteciler, yasal düzenlemeler, gazeteciliğin bir meslek olarak doğuş sancıları.
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde basının ve gazetecilerin kamuoyu oluşturma işlevleri
Cumhuriyet döneminin farklı aşamalarında dönemin toplumsal, kültürel ve siyasi ortamı çerçevesinde basın, yasal düzenlemeler, gazetecilik meslek örgütleri, sahiplik yapıları.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Türkiye'de Basının gelişimine damga vurmuş yayınlar ve gazeteciler hakkında bilgi sahibi olur.
- Basının toplumsal işlevini kavrar.
- Basının gelişimi ile toplumsal, ekonomik, siyasi koşullar arasında ilişki kurar
- Basının günümüz koşulları ve sorunlarını analiz etmede tarihsel perspektiften yararlanır.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans
Kaynaklar - İNUĞUR Nuri, Türk Basın Tarihi, Gazeteciler Cemiyeti yay. 1991.
- GEZGİN S., POLAT V., ARCAN H.E., Türkiye Sözlü Basın Tarihi, 3 cilt, İş Bankası yay., 2016.
- KOLOĞLU O. “Türkiye’de Basın”, İletişim Yayınları, İst. 1992.
“Basınımızdan Resim ve Fotoğrafın Başlaması”, Engin Yayınları, İst. 1993.
“Türk Basını: Kuva-yı Milliye’den Günümüze”, Kültür Bakanlığı Yayınları,1993.
- TOPUZ H., Türk Basın Tarihi,
- Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları.
- Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim yay.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dünya'da Basının doğuşu ve altın çağını hazırlayan toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullar
2 18. ve 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik, toplumsal ve siyasi koşulları
3 Takvim'i Vakayi'den I. Meşrutiyete Tanzimat Dönemi Basını: İlk dergi ve gazeteler, gazetecilerin kültür, bilim ve fikir hayatına katkıları
4 Tanzimat dönemi Basını: Yasal düzenlemeler, çalışma koşulları, gelir kaynakları
5 Sultan II. Abdülhamid dönemi basın:
6 II. Meşrutiyet dönemi Basın: Yayınların çeşitliliği: Mizah, çocuk, kadın, ekonomi, edebiyat, felsefe vb. gibi çok farklı alanlarda yayınlanan dergiler
7 İşgal ve Kurtuluş Savaşı dönemi basın:
8 Ara Sınav
9 Cumhuriyet'in İnşası sürecinde basın
10 Tek parti döneminden çok partili yaşama geçiş ve basın
11 1960'lardan 2000'lere basının dönüşümü
12 Toplumsal hareketler ve Basın
13 Kültür, Sanat ve Fikir akımları ve Basın
14 Farklı kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı ve Basın
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top