İletişim Lisans Programı

Felsefi İletişim ve Medya Etiği I(COM237)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM237 Felsefi İletişim ve Medya Etiği I 3 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İdil ENGİNDENİZ iengindeniz@gsu.edu.tr (Email) METİN BAYRAK (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgi olanla olmayan, güvenilir olanla olmayan kaynaklar arasındaki alanın gittikçe flulaştığı dezenformasyon, “fake-news” döneminde karşılaştığımız her türden “iletişim içeriği”nin üretilme ve/ya işlenme süreçlerine etik-felsefi perspektife dayalı eleştirel düşünme becerileri kazandırmak.
İçerik Felsefenin temel kavramları ve sorunları, genelinde etiğin özelinde uygulamalı etiğin temel kavram ve sorunları, eleştirel düşünme ve mantık hataları, felsefi iletişim, felsefi iletişim açısından “iletişim içerikleri”nin ele alınması.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- felsefenin temel kavram ve sorunları
- eleştirel düşünme ve mantık hataları
- etiğin temel kavram ve sorunları
- etik değerlendirme
- uygulamalı etiğin temel kavram ve sorunları
- felsefi iletişimin kuramsal temelleri
- felsefi iletişim açısından kavramlar
- felsefi iletişim açısından iletişim ortamı
- felsefi iletişim açısından iletişim içerikleri
konularında bilgi sahibi olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Dersle ilgili görsel-işitsel kaynaklar
Konuk katılımı (Felsefe, etik ve eleştirel düşünme özelinde uzmanların öğrencilerle buluşturulması)
Kaynaklar AKARSU, Bedia. Mutluluk Ahlakı, İstanbul: İnkilap Kitabevi, 1998.
ALANKUŞ, Sevda. (Der.) Medya Etik ve Hukuk, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul. 2003
ARISTOTELES. Nikomakhos’a Etik, çev: Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınları, 1998.
ARISTOTELES. Eudamos’a Etik, çev: Saffet Babür, Ankara: Dost Yayınevi, 1999.
ARSLAN, Ahmet. Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, 2013.
BALLIARGEON, Normand. Aklın ve Bilimin Işığında Eleştirel Düşünme Kılavuzu
Çev. İbrahim Yıldız, Dipnot Yayınları, 2017.
BAUMAN, Zygmunt, Postmodern Etik, Çev. Alev Türker, Ayrıntı Yay. İstanbul, 1998.
BOWELL, T. & KEMP, G. Eleştirel Düşünme Kılavuzu, Tübitak Yayınları, Ankara. 2018.
GÖKBERK, Macit. Değişen Dünya Değişen Dil, Çağdaş Yayınları, İstanbul. 1980
GÖKBERK, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 2019.
HÖFFE, Otfried, Etik Bir Giriş, Çev. Sergül Vural Kara, Runik Kitap, İstanbul, 2020.
HUME, David, İnsan Doğası Üzerine Bir Soruşturma, BilgeSu,, Ankara, 2011.
HUME, David, Ahlak İlkeleri Üzerine, Çev. Nil Demir, Fol Kitap, Ankara, 2019.
MOORE, G. E., Ethics, Thorton Butterworth Ltd., London, 1939.
ÖZLEM, Doğan, Etik-Ahlak Felsefesi, İnkılap, İstanbul, 2004.
ÖZLEM, Doğan. Mantık, Notos, 2011.
PLATON. Diyaloglar 1, İstanbul: Remzi Kitabevi, Beşinci Basım, 1998.
PLATON. Devlet, Çev. Sebahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz, 1. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul, 1999.
ROSS, David, Aristoteles, Kabalcı Yay. İstanbul, 1999.
KANT, Immanuel. Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara. 1995.
KANT, Immanuel. Immanuel. Pratik Aklın Eleştirisi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara. 1999.
KROPOTKİN, Anarşist Etik, Çev. Işık Ergüden, Doruk, Ankara, 1999.
KUÇURADI, Ioanna. Etik, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1999.
KUÇURADI, Ioanna. Uludağ Konuşmaları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1997.
MACINTYRE, Alasdair, Ethik’in Kısa Tarihi, Çev. Hakkı Hünler-Solmaz Zelyut Solmaz, Paradgima, İstanbul, 2001.
MENGÜŞOĞLU, Takiyettin. Felsefeye Giriş, Doğu-Batı Yayınları, 2022.
MILL, John Stuart. Utilitarianism, Liberty, Representative Government, London: Everyman’s Library, 1910.
NUSSBAUM, Martha. “Virtue Ethics: A Misleading Category?”, Abstract, The Journal of Ethics, Number:3, 163-201, 1999.
ÖZCAN, Muttalip, İnsan Felsefesi: İnsanı Neliği Üzerine Bir Soruşturma, Bilim Sanat, 2006.
PIEPER, Annemarie, Etiğe Giriş, Çev. Veysel Atayman-Gönül Sezer, Ayrıntı, İstanbul, 1999.
RUSSEL, Bertrand. Felsefe Sorunları, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Say Yayınları, 2019
RUGGIERO, Vincent Ryan. Eleştirel Düşünme İçin Bir Rehber, Çev. Çağdaş Dedeoğlu, Alfa Yayınları, 2020.
TEPE, Harun. Etik ve Metaetik, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1992.
TEPE, Harun. Teorik Etik Etiğin Bilgisel Sorunları, BilgeSu, Ankara, 2016.
TEPE, Harun, “İnsan ve Ahlak”, Ahlak Felsefesi Yazıları, Lokman Çilingir (ed.), Elis Yay., Ankara, 2015.
TEPE, Harun. “Etikte Yaklaşımlar ve Kuçuradi Etiği”, Essays in Honour of Ioanna Kuçuradi, Sevgi İyi (Guest Editor), Journal Of Turkish Studies, Volume:25, Harvard University, 279-297, 2001.
TEPE, Harun. (Ed.) Etik ve Meslek Etikleri, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2000.
UYGUR, Nermi. Bütün Eserleri I, Yapı Kredi Yayınları, 2016.
UYGUR, Nermi. Bütün Eserleri II, Yapı Kredi Yayınları, 2017.
UZUN, Ruhdan. İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar, Dipnot Yayınları, 2018.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Homo Sapiens Sapiens’ten Homo Narras’a düşünme
2 Felsefenin temel kavram ve sorunları
3 Felsefenin temel kavram ve sorunları
4 Eleştirel düşünme
5 Eleştirel düşünme
6 Eleştirel düşünme
7 Mantık hataları
8 Mantık hataları
9 Etiğin temel kavram ve sorunları
10 Uygulamalı etiğin temel kavram ve sorunları
11 Etik değerlendirme
12 Felsefi iletişimin kuramsal temelleri
13 Felsefi iletişim açısından kavramlar
14 Felsefi iletişim açısından iletişim içerikleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Toplam İş Yükü 84
Toplam İş Yükü / 25 3,36
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top