İletişim Lisans Programı

Sosyoloji(COM121)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM121 Sosyoloji 1 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLSÜN GÜVENLİ gguvenli@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyolojinin temel kuram ve kuramcılarının öğretileceği bu dersin
amacı öğrencilerin toplumsal olguların açıklanmasında geçerli olan
farklı sosyolojik yaklaşım ve yöntemler hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak, iletişim kuramları ve çalışmalarına temel oluşturmaktır.
İçerik Toplumsal ve kültürel koşullar çerçevesinde sosyolojinin doğuşu.
Sosyolojiyi etkileyen felsefeciler.
Pozitivizm, Auguste Comte.
Emile Durkheim: İş bölümü, mekanik ve organik
dayanışma, anomi, toplumsal olgu.
Karl Marx: tarihsel materyalizm, toplumsal sınıflar
ve çatışma, yabancılaşma.
Max Weber: toplumsal değerler, din, toplumsal
eylem, akılcılaşma.
Fonksiyonalizm: Malinowski (gereksinim,
kültür, işlev)
Fonksiyonalizm: R. Merton (fonksiyonel analiz,
rol ve statüler, gruplar, disfonksiyon)
Chicago Okulu (Çevresel analiz, kent sosyolojisi,
niteliksel yöntem)
Etkileşimci akım
Pierre Bourdieu (habitus, sembolik şiddet, kültürel
sermaye, yeniden üretim)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Sosyolojiye damga vurmuş temel kuram/kuramcıları ve
eserlerini belirtir.
- Temel kavramları farklı kuramlar/ kuramcılar çerçevesinde
tanımlar.
- Sosyologları ve kavramları farklı kuramlar çerçevesinde
sınıflandırır.
- Kuram ve yöntemler arasında ilişki kurar.
- Kuram/kuramcılar arasında karşılaştırma yapar.
- Toplumsal olguları temel kuramlar çerçevesinde sorgular
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar ARON Raymond, Les étapes de la pensée sociologique, Paris:
Gallimard, 1967.
AKOUN André, ANSART Pierre, Le dictionnaire de sociologie,
Paris: le Robert, 1999.
FERREOL Gilles, Introduction à la sociologie, Paris. Armand Colin,
1993.
GENISSEL Marc-Antoine, Introduction à la sociologie, Paris:
Ellipses, 1999.
L’école de Chicago : naissance de l’ecologie urbaine, textes traduits
et présentés par Yves Grafmeyer, IsaacJoseph, Paris: Aubier, 1984.
Kuramcıların eserlerinden metinler.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Toplumsal ve kültürel koşullar çerçevesinde sosyolojinin doğuşu
2 Sosyolojiyi etkileyen felsefeciler
3 Pozitivizmden ampirizme, Auguste Comte.
4 Emile Durkheim: İş bölümü, inanç sistemleri, mekanik ve organik dayanışma, anomi, toplumsal olgu.
5 Karl Marx: tarihsel materyalizm, toplumsal sınıflar ve çatışma, yabancılaşma.
6 Max Weber: toplumsal değerler, din, toplumsal eylem, akılcılaşma.
7 Kuramcıların yaklaşımlarındaki benzerlikler ve farklılıklar
8 Ara Sınav
9 Mutlak Fonksiyonalizm: Malinowski (gereksinim, kültür, işlev)
10 Fonksiyonalizm: R. Merton (fonksiyonel analiz, rol ve statüler, gruplar, disfonksiyon)
11 Chicago Okulu (Çevresel analiz, kent sosyolojisi, ampirik metodun önemi)
12 Etkileşimci akım
13 Pierre Bourdieu (habitus, sembolik şiddet, kültürel sermaye, yeniden üretim)
14 Michel Foucault (iktidar, sistem, beden)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 26 26
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 35 35
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top