Hukuk Lisans Programı

Sağlık Hukuku(HUK357)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK357 Sağlık Hukuku 5 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Cihan YÜZBAŞIOĞLU cihanyuzbasioglu@gmail.com (Email) Sıla ÖZTÜRKLER sozturkler@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklılaşmış bir hukuk dalı haline gelen sağlığın diğer hukuk dallarıyla bütünleşen ve ayrışan boyutlarının ortaya konulması
Sağlık hukukunun temel kavramları hakkında bilgi düzeyinin arttırılması
Sağlık hukukunun idare, ceza ve borçlar hukuku boyutları hakkında öğrenim becerileri geliştirilmesi
Sağlık alanında oluşan içtihadın aktarılması
Karşılaştırmalı hukuktaki sağlık hizmetlerinin sunum biçimlerinin yansıtılması
İçerik - Sağlık ve sağlık hukuku kavramları
- Sağlık hizmetlerinin özellikleri
- Sağlık hizmetlerinin yürütülüş biçimleri
- Sağlık personel hukuku
- Sağlık kolluğu
- Sağlık sorumluluk hukuku
- Sağlığa ilişkin yargılama hukukundan kaynaklanan özellikli durumlar
Dersin Öğrenme Çıktıları - Sağlık hukukuna ilişkin mevzuata hakim olunması
- Sağlık hukukunda ortaya çıkan temel uyuşmazlıklar ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması
- Türk sağlık sistemi teşkilatı hakkında bilgi sahibi olunması
- Aydınlatılmış onam, anamnez, komplikasyon, malpraktis ve benzeri sağlık hukuku kavramlarına hakim olunması
Öğretim Yöntemleri - Mevzuat incelemesi
- İçtihat incelemesi
- Vakıa çözümü
Kaynaklar Claudine BERGOIGNAN – ESPER - Marc DUPONT, Droit hospitalier, 9e édition, Dalloz, 2014.
Ctril CLEMENT, La Responsabilite du fait de la mission de soins des établissements publics et privés de santé, BNDS, 2010.
Hüseyin Melih ÇAKIR, Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişileri Tarafından Yürütülmesi, XII Levha Yayıncılık, 2015.
Betül ÇATAK IRIZ, Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, 2011.
Serkan ÇINARLI – Fidan ERMUMCU – Orhan MERAL, Tıbbi Uygulamadan Doğan İdari Yargı (Tam Yargı) Davaları, Adalet Yayınevi, 2020.
Serkan ÇINARLI, İdarenin Sağlık Hizmetinin Sunumundan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu, Orion Kitabevi, 2013.
Mehmet DEMİR, Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, Turhan Kitabevi, 2010.
Ünal ER, Sağlık Hukuku, Savaş Yayınevi, 2008.
Hakan HAKERİ, Tıp Hukuku, 13. baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018.
Cihan YÜZBAŞIOĞLU, İdare ve Personel Yönüyle Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk, On İki Levha Yayıncılık, 2020.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sağlık Kavramı
2 Sağlık Hakkı
3 Sağlık Kamu Hizmetleri ve Teşkilatlanması
4 Sağlık Hizmetlerinin Görülüş Usulleri
5 Sağlık Personel Hukuku
6 Sağlık Kolluğu
7 İdarenin Sorumluluğu
8 Ara Sınav
9 Sağlık Hizmetlerinin Bizzat Kendisinden Kaynaklanan Sorumluluk
10 Sağlık Personelinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk (Fiil)
11 Sağlık Personelinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk (Zarar)
12 Sağlık Personelinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk (Atfedilebilidik)
13 Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Özel Hukuk Sorumluluğu
14 Sağlık Yargılama Hukuku
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 14 28
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 4 4 16
Toplam İş Yükü 44
Toplam İş Yükü / 25 1,76
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top