Hukuk Lisans Programı

Hukuk Kliniği(HUK433)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK433 Hukuk Kliniği 7 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Emine Eylem AKSOY RETORNAZ eaksoy@gsu.edu.tr (Email) Nur BOLAYIR nurbolayir@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hukuk teorisi ve uygulamasının bir arada değerlendirilmesiyle, uygulamada karşılaşılan sorunların öğrenilmesi ve bu sorunlara çözümler üretilmesi
İçerik Hukuka giriş ve dersin tanıtımı
Alternatif hukuk öğretim yöntemlerinin tanıtımı
Avukatlık hukuku
Adli yazışma usûlleri
Arabuluculuk
Uzlaştırma
Street-Law tanıtımı ve uygulamaları
Farazi dava
Farazi dava
Farazi dava
Uygulama eğitimi
Uygulama eğitimi
Uygulama eğitimi
Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; lisans düzeyinde sahip olduğu medenî usûl hukuku ve ceza muhakemesi hukuku bilgilerinin uygulamadaki yansımalarını öğrenirler, hukukî sorunları analiz edip uyuşmazlıkların çözümü yönelik etkili iletişim becerisi kazanırlar, hukukun evrensel ilkeleri ışığında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirirler.
Öğretim Yöntemleri Sözlü, Sunum, Pratik Çalışma
Kaynaklar Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 11.Bası, İstanbul 2023.
Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği, 4. Baskı,
Mart 2013.
Lee Alberman/ Edward O Brien, Street Law / a course in practical law, National Textbook Company, 1999.
Mustafa Serdar Özbek, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 5. Baskı, 2022/3.
Nur Centel/Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku.
Veli Özer Özbek/Koray Doğan/Pınar Bacaksız, Ceza Muhakemesi Hukuku.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hukuka giriş ve dersin tanıtımı
2 Alternatif hukuk öğretim yöntemlerinin tanıtımı
3 Avukatlık hukuku
4 Adli yazışma usûlleri
5 Arabuluculuk
6 Uzlaştırma
7 Street-Law tanıtımı ve uygulamaları
8 Farazi dava
9 Farazi dava
10 Farazi dava
11 Uygulama eğitimi
12 Uygulama eğitimi
13 Uygulama eğitimi
14 Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 46
Toplam İş Yükü / 25 1,84
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top