Hukuk Lisans Programı

Avrupa Birliği Hukuku I(HUK471)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK471 Avrupa Birliği Hukuku I 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ali Cenk KESKİN cenkkeskin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders Avrupa Birliğinin tarihsel gelişmelerini, 1945’den günümüze bütünleşme aşamalarını ve neden AB ülkelerinin bütünleşmeye ihtiyaç duyduklarını anlatmayı amaçlamaktadır. AB’nin kurumsal, hukuki, ekonomik yapısı ve belli başlı karar alma, yürütme ve yargı mekanizmaları incelemektedir. Ayırca Avrupa Birlği Hukuk Düzeni incelenerek, Üye Devlet hukuk sistemleri ile etkileşimi irdelenmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
AB hukuku alanı ile ilgili sorunları çözebilmek için yeterli kuramsal bilginin yanısıra yasal metodoloji bilgisini de edinmiş olacaklardır.
AB hukukunun temel alanlarındaki güncel mevzuatı öğreneceklerdir.
AB hukukunun rolü ve üstünlüğü hakkında derin bir kavrayışa sahip olacaklardır
AB hukuku ve diğer akademik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayacaklardır.
AB yargı düzenini ve serbest dolaşım başta olmak üzere temel alanlardaki Adalet Divanı içtihatlarını tartışacaklardır.
İçerik AB’nin yapılanması, kurumları, AB Hukuku’nun temel prensipleri, AB Hukukunda temel haklar ve AB Hukukun'da korunması. Ekonomik entegrasyon modelleri, Gümrük Birliği ve Türkiye ilişkileri, AB mevzuatında Ortak Pazar hükümleri, serbest dolaşım ilkeleri.AB'de yargı, yürütme ve yasama erkinin işleyişi, kurumları. AB Hukuk düzeni üye devlet ve uluslararası hukuk ilişkileri.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci bu dersin sonunda :
1.AB entegrasyonunun oluşumunu,
2.AB antlaşmalarını,
3.Kurumsal yapısı ve karar mekanizmalarını,
4.Ortak ekonomik politikalarını ve bütçesi
5.AB Yargı Sistemi
6. AB Hukuk Düzeni ve Üye Devlet Hukuk Düzeni ile ilişkilerini
7. AB'nin temel değerleri ve THÖ'in korunması sistemii hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Sınıf mevcudunun az olması nedeniyle ders öncesi okuma pasajları verilmesi, klasik ders anlatımı yanında sokratien metod ile soru - cevap şeklinde öğrencilerin katılımı ile bilginin aktarımı amaçlanmaktadır.
Kaynaklar 1) Louis CARTOU, "Union Européan" Dalloz, 2016 Paris.

2) Denys SİMON "System Juridique Communautaire" 2001

3) Jack RİDEAU "Révue des Affaires Européans".

4) Guy İSAAC "Droit Communautaire Général".

5) Damian Chalmers, Gareth Davies - Giorgio Monti "European Union Law"

6) Trevor Hartley "Foundations of European Union Law"

7) Elspeth Deards Sylvia Hargreaves; "European Union Law Textbook Revised & Updated ed. Edition" 2016

8) Jean Paul Jacqué "Droit Institutionnel de l’UE", 2018

9) Catherine Barnard "The Substantive Law of the EU"

10 )Trevor C. Hartley "European Union Law in a Global Context: Text, Cases and Materials "

11) Castarède, Jean, “50 ans de construction européenne (1957-2007)”, Levallois-Perret, 2007.

12) Clergerie, Jean-Louis, “Politiques communes de l'Union européenne”, Paris ellipses, 2006.

13) Clergerie, Jean-Louis, Gruber Annie, Rambaud Patrick, “L’Union européenne”, Paris Dalloz, 2008.

14) Dedeoğlu, Beril, “Dünden bugüne Avrupa Birliği”, Boyut Kitapları, 2003.

15) Dedeoğlu, Beril, “Adım adım Avrupa Birliği”, Okumuş Adam yayınları, 2006.

16) Echkenazi, José, “Guide de l'Union européenne”, Paris, Nathan,2007.

17) Defarges, Philippe Moreau , “La constitution européenne en question”, Paris : Editions d'Organisation, 2004.

18) Defarges, Philippe Moreau , “Les institutions européennes”, Colin, 2005.

19) Desmond, Dinan, “Europe Recast” A History of European Union, Pallgrave Mc Millan, 2004.

20) Grandguillot, Dominique, “L’Union européenne après le Traité de Lisbonne”, Paris Gualino 2008.

21) Dony, Marianne, “Après la réforme de Lisbonne les nouveaux traite´s europe´ens”, Universite´ de Bruxelles, 2008.

22) Mathieu, Jean-Luc, “L’Union européenne”, Paris PUF, 2006.

23) Cenk Keskin, Avrupa Birliği Temel Kurum ve Değerleri, Oniki Levha, 2019
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 AB’nin temelleri : Tarihteki Avrupa’nın birlik olması fikri
2 İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kuruluşunu teşvik eden ulusal – uluslararası gelişmeler.
3 Jean Monnet ve Robert Schuman’ın AKÇT Projesi (1951 Paris)
4 CED ( Avrupa Savunma Topluluğu)
5 Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) – Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) : (1957 Roma )
6 Avrupa’nın inşasında derinleşme süreci.
7 Avrupa Birliği Kurumları ve işleyişleri :
8 Kurumsal Prosedürler
9 Kurumsal Prosedürler
10 AB Hukuk Düzeni
11 Vize
12 AB Hukuk Düzeni ve Üye Devlet Hukuk düzenleri ilişkisi
13 AB Hukuk Düzeni ve Uluslararası Hukuk ilişkisi
14 AB’de Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 40 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 40 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 4 2 8
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 92
Toplam İş Yükü / 25 3,68
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top