Hukuk Lisans Programı

İnternet Hukuku(HUK361)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK361 İnternet Hukuku 5 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Emine Eylem AKSOY RETORNAZ eaksoy@gsu.edu.tr (Email) Bengisu MERT bmert@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı internetin kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar ile suç tiplerini incelemek; ve sorumlulukları değerlendirmektir.
İçerik İnternet hukukuna ilişkin mevzuatın mahkeme kararlarının ve hukuki sorunların incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İnternet Hukukuna ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2. İnternet ile ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdar olur.
3. Gelişen teknoloji, internet ve hukuk arasındaki ilişkiyi tespit ederek alandaki güncel mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle izler, inceler, yorumlar, değerlendirir ve eleştirir.
4. İnternet Hukuku uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.
5. İnternet Hukuku uygulamasında karşılaşılan hukuki sorunları çözer.
6. İnternet Hukuku ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmeyi öğrenir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
7. Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
8. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.
9. Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
10. Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı ve pratik çalışma
Kaynaklar MURRAY Andrew, Information Technology Law, 5th edition, Oxford University Press, 2023.
KAYA Mehmet Bedii, İnternet Hukuku, İstanbul: On iki levha, 2021COLOMINA Carme, Héctor MARGALEF Sánchez, YOUNGS Richard, The Impact of Disinformation on Democratic Processes and Human Rights in the World, European Parliament, Policy Department, Directorate-General for External Policies of the Union, 2021.
COUNCIL OF EUROPE, Content Moderation: Best Practices Towards Effective Legal and Procedural Frameworks for Self-Regulatory and Co-Regulatory Mechanisms of Content Moderation, Guidance Note Adopted by the Steering Committee for Media and Information Society, 2021.
ÖZTEKİN ALP, Türk İnternet Hukuku, Seçkin, 2. Bası, 2023
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İnternet Hukukunun Temel Kavramları
2 İnternet Süjeleri
3 Erişim Sağlayıcı
4 Yer Sağlayıcı
5 İçerik Sağlayıcı
6 Erişimin Engellenmesi ve Filtreleme
7 Ağ Tarafsızlığı ve İnsan Hakları
8 Avrupa Konseyi ve İnternet
9 Money Mules
10 İnternet ve Telefon Dolandırıcılığı, Sosyal Mühendislik, Oltalama
11 İfade Özgürlüğü ve Dezenformasyon
12 Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu (TCK m. 217/A)
13 İnternet Ortamında Gözetim ve Özel Hayatın Gizliliği
14 Unutulma Hakkı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 4
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 6
Toplam 2 10
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 38
Toplam İş Yükü / 25 1,52
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top