Hukuk Lisans Programı

İstinaf(HUK486)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK486 İstinaf 8 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nur BOLAYIR nurbolayir@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İstinaf kanun yolunun incelenmesi ve tanıtılması
İçerik İstinaf Kanun Yolunun Konusu
İstinaf Kanun Yolunun Amacı
Kanun Yolundan Feragat
Aleyhe Karar Verme ve Aleyhe Bozma Yasağı
İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar
İstinaf Sebepleri
İstinaf Yoluna Başvurabilecek Kişiler
Yetkili Bölge Adliye Mahkemesi
İstinaf Başvurusu
İstinafta Ön İnceleme
İstinafta Asıl İnceleme
İstinaf İncelemesi Sonunda Kararın Veriliş Şekli
İstinaf Başvurusunun Haksız Olması ve Reddi
İstinaf Başvurusunun Haklı Olması ve Kabulü
Dersin Öğrenme Çıktıları İstinaf kanun yoluna ilişkin sorunların anlaşılması ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulabilmesi.
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Pekcanıtez Hakan/Özekes Muhammet/Akkan Mine/Taş Korkmaz Hülya (Editörler), Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
Pekcanıtez Hakan/Atalay Oğuz/Özekes Muhammet, Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 5. Bası, İstanbul 2017.
Kuru Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2017.
Özekes Muhammet, 100 Soruda Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf ve Temyiz, 3. Bası, Ankara 2016.
Akil Cenk, İstinaf Kavramı, Ankara 2010.
Akkaya Tolga, Medenî Usûl Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.
Meraklı Yayla Deniz, Medenî Usûl Hukukunda İstinaf Kanun Yolunda Yeniden Tahkikat Yapılması, Ankara 2014.
Albayrak Adem, Hukukta İstinaf Uygulaması (6100 Sayılı HMK’ya Göre Hazırlanmış), 3. Baskı, Ankara 2017.
Çiftçi Murat Özgür, Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf, Ankara 2016.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İstinaf Kanun Yolunun Konusu
2 İstinaf Kanun Yolunun Amacı
3 Kanun Yolundan Feragat
4 Aleyhe Karar Verme ve Aleyhe Bozma Yasağı
5 İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar
6 İstinaf Sebepleri
7 İstinaf Yoluna Başvurabilecek Kişiler
8 Yetkili Bölge Adliye Mahkemesi
9 İstinaf Başvurusu
10 İstinafta Ön İnceleme
11 İstinafta Asıl İnceleme
12 İstinaf İncelemesi Sonunda Kararın Veriliş Şekli
13 İstinaf Başvurusunun Haklı Olması ve KabulÜ
14 İstinaf Başvurusunun Haksız Olması ve Reddi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 32
Toplam İş Yükü / 25 1,28
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top