Hukuk Lisans Programı

İcra İflas Hukuku II(HUK482)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK482 İcra İflas Hukuku II 8 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) YAŞAR HAKAN PEKCANITEZ hpekcanitez@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı icra ve iflâs hukukunun genel esaslarını ve cebri icraya ilişkin düzenlemeleri öğretmektir.
İçerik İlâmlı icra yoluyla takip
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip
Taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip
İhtiyati haciz
İflasa ilişkin genel bilgiler
İflas organları
Takipli iflas
Takipsiz iflas
İflâsın ertelenmesi
İflasın borçlu bakımından sonuçları
İflasın alacaklı bakımından sonuçları
İflas Tasfiyesi
Malların paraya çevrilmesi-paraların paylaşılması
Tasarrufun iptali davası
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı bölümünde belirtilen hedeflerin öğrenci tarafından anlaşılması ve cebri icra sisteminin esaslarının kavranması
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Meral Sungurtekin Özkan/ Muhammet Özekes, İcra İflâs Hukuku Ders Kitabı, 6. Bası, İstanbul 2019.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İlâmlı icra yoluyla takip
2 Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip
3 Taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip
4 İhtiyati Haciz
5 İflasa ilişkin genel bilgiler
6 İflas organları
7 Takipli iflas
8 Takipsiz iflas
9 İflasın ertelenmesi
10 İflasın borçlu bakımından sonuçları
11 İflasın alacaklı bakımından sonuçları
12 İflas Tasfiyesi
13 Malların paraya çevrilmesi-paraların paylaşılması
14 Tasarrufun iptali davası
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 2 2
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top