Hukuk Lisans Programı

Medeni Usul Hukuku II(HUK382)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK382 Medeni Usul Hukuku II 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) YAŞAR HAKAN PEKCANITEZ hpekcanitez@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı medenî usûl hukukunun genel esaslarını ve yargılama usûlüne ilişkin düzenlemeleri öğretmektir.
İçerik Davaya cevap (savunma sebepleri, karşılık dava)
Cevap dilekçesi ve unsurları, cevap süresi
Cevap dilekçesi vermeye ve vermemeye bağlanan sonuçlar vs.), ön inceleme
Tahkikatın yapılması, duruşmalar- dava dosyası ve tutanaklar, ön sorun-bekletici sorun)
Dosyanın işlemden kaldırılması-isticvap, ıslah
Dava konusunun devri- davaların ayrılması ve birleştirilmesi 7.Hafta: İspat (ispatın konusu, ispatın gerekli olmadığı haller, ispat yükü, ispat türleri vs.)
Senet-yemin
Tanık-Bilirkişi-Keşif
Karar ve hüküm
Temyiz-Karar Düzeltme
Yargılama giderleri ve adli yardım
Geçici hukukî koruma önlemleri (ihtiyati tedbir- delil tespiti)
Tahkim
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı bölümünde belirtilen hedeflerin öğrenci tarafından anlaşılması ve yargılama sisteminin esaslarının kavranması
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 5.Bası, İstanbul 2017.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Davaya cevap (savunma sebepleri, karşılık dava)
2 Cevap dilekçesi ve unsurları, cevap süresi
3 Cevap dilekçesi vermeye ve vermemeye bağlanan sonuçlar vs.), ön inceleme
4 Tahkikatın yapılması, duruşmalar- dava dosyası ve tutanaklar, ön sorun-bekletici sorun)
5 Dosyanın işlemden kaldırılması-isticvap, ıslah
6 Dava konusunun devri- davaların ayrılması ve birleştirilmesi
7 İspat (ispatın konusu, ispatın gerekli olmadığı haller, ispat yükü, ispat türleri vs.)
8 Senet-Yemin
9 Tanık-Bilirkişi-Keşif
10 Karar ve hüküm
11 Temyiz-karar düzeltme
12 Yargılama giderleri ve adli yardım
13 Geçici hukukî koruma önlemleri (ihtiyati tedbir- delil tespiti)
14 Tahkim
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 89
Toplam İş Yükü / 25 3,56
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top