Hukuk Lisans Programı

Eşya Hukuku II(HUK324)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK324 Eşya Hukuku II 6 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kadir Emre Gökyayla kadiremre.gokyayla@law.bau.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere eşya hukukunun temel bilgilerini kazandırmak
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler dönem sonunda taşınır mülkiyeti ve sınırlı ayni haklarla ilgili temel prensipleri ve genel kuralları öğrenmiş olur.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı
Kaynaklar Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, İstanbul, 2018.
Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku Kısa Ders Kitabı, İstanbul, 2018.
Selahattin Sulhi Tekinay, Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu, Atilla Altop, Tekinay Eşya Hukuku, C.I, İstanbul 1989.
Lale Sirmen, Eşya Hukuku, Ankara 2018.
Jale G. Akipek , Turgut Akıntürk, Derya Ateş, Eşya Hukuku, İstanbul, 2018.
Haluk Nomer, Serkan Ergüne, Eşya Hukuku, İstanbul, 2018.
Fikret Eren, Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2016.
Commentaire Romand, Code civil II art. 457-977, Bâle, 2016.
Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Bern, 2012.
Türk Medeni Kanunu
İsviçre Medeni Kanunu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Taşınır mülkiyetinin konusu, kazanılması, kaybı
2 Sınırlı ayni hak kavramı, çeşitleri
3 Sınırlı ayni hakların bağlı olduğu genel kurallar, sıra
4 İrtifak haklarıyla ilgili genel bilgiler
5 Eşyaya bağlı irtifak hakları
6 Eşyaya bağlı irtifak hakları
7 Kişisel irtifak hakları
8 Kişisel irtifak hakları
9 Taşınmaz rehni
10 Taşınmaz rehni
11 Taşınmaz rehni
12 Taşınır rehni
13 Taşınır rehni
14 Taşınır rehni
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top