Hukuk Lisans Programı

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri(HUK421)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK421 Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri 7 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nur BOLAYIR nurbolayir@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözüm yollarını öğretmektir.
İçerik Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı
Alternatif uyuşmazlık çözümünün amacı
Alternatif yöntemlerle çözülebilen uyuşmazlıklar
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri
Türk Hukuku´nda alternatif uyuşmazlık çözümü
Uzlaştırma kavramı
Arabuluculuk kavramı
Arabuluculuğun olumlu yönleri
Arabuluculuğun uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulanması
Arabuluculuk konusunda hukukî alt yapı
Arabuluculuk faaliyeti ve süreci
Arabuluculuk sonucu varılan anlaşmanın hukukî niteliği
Karşılaştırmalı hukukta arabuluculuk
Arabuluculuğa ilişkin uluslararası metinler
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı bölümünde belirtilen hedeflerin öğrenci tarafından anlaşılması ve alternatif uyuşmazlık çözümlerine ilişkin esasların kavranması
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Mustafa Serdar Özbek, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Cilt I-II, 4.Baskı, Ankara 2016.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı
2 Alternatif uyuşmazlık çözümünün amacı
3 Alternatif yöntemlerle çözülebilen uyuşmazlıklar
4 Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri
5 Türk Hukuku´nda alternatif uyuşmazlık çözümü
6 Uzlaştırma Kavramı
7 Arabuluculuk Kavramı
8 Arabuluculuğun uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulanması
9 Arabuluculuğun uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulanması
10 Arabuluculuk konusunda hukukî alt yapı
11 Arabuluculuk faaliyeti ve süreci
12 Arabuluculuk sonucu varılan anlaşmanın hukukî niteliği
13 Karşılaştırmalı hukukta arabuluculuk
14 Arabuluculuğa ilişkin uluslararası metinler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 10 2 20
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 25
Toplam İş Yükü / 25 1,00
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top