Hukuk Lisans Programı

Adli Tıp(MED401)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MED401 Adli Tıp 7 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sermet Koç sermetkoc@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Adli tıp ve adli bilimlerin çalışma alanı ile hukuk işbirliğinin yapılandırılması.
İçerik 1. Türkiye’de ve Dünya’da Adli Tıp ve Adli Bilimler
2. Olay yeri incelemesi, kitle ölümleri ve kimliklendirme
3. Ölüm-Doğal ve doğal olmayan ölüm,
4. Keşif ve otopsi
5. Adli travmatoloji – yaralanmalar
6. Oksijensiz kalmaya bağlı durumlar
7. Adli toksikoloji ve laboratuar yöntemleri
8. Adli psikiyatri
9. Cinsel dokunulmazlığa yönelik saldırılar
10. Tıp hukuku ve hekim sorumluluğu, tıbbi etik kavramı
11. Aile içi şiddet ve yaşlı istismarı
12. Çocuk istismarı
13. İnsan hakları ihlalleri
14. Otopsi uygulama
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Hukukçuların bilirkişi gereksinimleri, tıbbi bilirkişiliğin olanakları ve sınırlılıkları konusunda bilgi, beceri ve tutum
2. Tıbbi bilirkişilik
a. Adli patoloji
b. Klinik adli tıp
c. Adli psikiyatri
d. Adli laboratuar ile ilgili bilgi ve tutum sahibi olmaları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Adli tıp, İstanbul Tabip Odası Yayınları
2. Minesotta Otopsi Protokolü, TİHV Yayınları
3. İstanbul Protokolü, TTB Yayınları
4. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi, İ.Ü. CTF Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Dizisi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Türkiye’de ve Dünya’da Adli Tıp ve Adli Bilimler
2 Olay yeri incelemesi, kitle ölümleri ve kimliklendirme
3 Ölüm-Doğal ve doğal olmayan ölüm,
4 Keşif ve otopsi
5 Adli travmatoloji – yaralanmalar
6 Oksijensiz kalmaya bağlı durumlar
7 Adli toksikoloji ve laboratuar yöntemleri
8 Adli psikiyatri
9 Cinsel dokunulmazlığa yönelik saldırılar
10 Tıp hukuku ve hekim sorumluluğu, tıbbi etik kavramı
11 Aile içi şiddet ve yaşlı istismarı
12 Çocuk istismarı
13 İnsan hakları ihlalleri
14 Otopsi uygulama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 50
Toplam İş Yükü / 25 2,00
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top