Hukuk Lisans Programı

Karşılaştırmalı Hukuk I(HUK303)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK303 Karşılaştırmalı Hukuk I 5 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mouloud BOUMGHAR boumghargsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, çağdaş siyasal sistemlerde Avrupa Anayasa Mahkemelerinin ne derece önemli bir rolü olduğunu göstermek ve kuruluşlarını takiben demokrasinin değişimi üzerine düşünmektir.
İçerik 1. Anayasa yargısı kavramı
2. Anayasa yargısı modellerinin özellikleri ve tarihçesi
3. Anayasa yargısı modellerinin etkileşimi
4. Avrupa’da anayasa yargısının gelişiminde temel evreler
5. Avrupa’da anayasa mahkemelerinin yapıları
6. Avrupa’da anayasa yargıçlarının statüsü
7. Anayasaya uygunluk denetiminin zamanı
8. Vize
9. Başvuru yolları
10. Denetlenen normlar
11. Anayasaya uygunluk bloku
12. Norm denetimi usulü
13. Anayasa Mahkemesi kararlarının içeriği
14. Anayasa Mahkemesi kararlarının etkileri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda, öğrenciler, anayasa yargısı kavramı ve Avrupa’da anayasa mahkemelerinin kuruluşlarının temel evreleri ile bu kurumların yapıları ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar P. AVRIL et J. GICQUEL, Le Conseil constitutionnel, Montchrestien, coll. Clefs.

L. FAVOREU, Les cours constitutionnelles, Que sais-je ?, n° 2293.

M. FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz.

F. HAMON, Le contrôle de constitutionnalité des lois en France et à l’étranger, Documentation française, Documents d’études.

D. ROUSSEAU, La justice constitutionnelle en Europe, Monchrestien, coll. Clefs.

C. GREWE, O. JOUANJAN, E. MAULIN, et P. WACHSMAN (Sous la direction de), La notion de "justice constitutionnelle", Dalloz.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top