Hukuk Lisans Programı

Medeni Hukuk I(HUK121)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK121 Medeni Hukuk I 1 5 0 0 5 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehmet ERDEM mehmeterdemus@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medeni hukukun temel kavramlarının ve kişiler hukukunun esaslarının öğrenilmesi
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Medeni hukuk ve kişiler hukuku alanlarında temel kavramların ve prensiplerin öğrenilmesi
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı
Kaynaklar Kemal Oğuzman, Nami Barlas, Medeni Hukuk, İstanbul 2018.
Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku, İstanbul 2018.
Mustafa Dural, Suat Sarı, Medeni Hukuk Temel Kavramlar, İstanbul 2018.
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Kişiler Hukuku, İstanbul 2018.
Rona Serozan, Medeni Hukuk, İstanbul, 2018.
Serap Helvacı, Fulya Erlüle, Medeni Hukuk, İstanbul, 2018.
Jale G. Akipek, Turgut Akıntürk, Derya Ateş, Kişiler Hukuku, Ankara, 2018.
Ahmet Kılıçoğlu, Medeni Hukuk, Ankara, 2018.
Commentaire Romand, Code civil art. 1-359, Bâle, 2010.
Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu, İsviçre Borçlar Kanunu, içtihatlar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kaynak kavramı
1 Kaynak kavramı
1 Kaynak kavramı,Kaynak kavramı,Kaynak kavramı
2 Örf ve adet hukuku
2 Örf ve adet hukuku
2 Örf ve adet hukuku,Örf ve adet hukuku,Örf ve adet hukuku
3 Hak kavramı
3 Hak kavramı
3 Hak kavramı,Hak kavramı,Hak kavramı
4 Hak sahibi
4 Hak sahibi
4 Hak sahibi,Hak sahibi,Hak sahibi
5 Hakların kazanılması ve kaybedilmesi
5 Hakların kazanılması ve kaybedilmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 80
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top