Hukuk Lisans Programı

Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)(HUK111)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK111 Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) 1 5 0 0 5 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Şule ÖZSOY sozsoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anayasa hukukunun temel kavramlarının incelenmesi
İçerik Anayasa hukuku
Dersin Öğrenme Çıktıları Anayasa hukukunun genel esasları
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve uygulama çalışmaları
Kaynaklar Ömer ANAYURT, Anayasa Hukuku Genel Kısım, 2. Baskı, Seçkin, 2019.
Yavuz ATAR, Türk Anayasa Hukuku, 13. Bası, Seçkin, 2019.
Abdurrahman EREN, Anayasa Hukuku Ders Notları, On İki Levha, 2018.
Cem EROĞUL, Anatüzeye Giriş, 15. Bası, İmaj, 2016.
Zafer GÖREN, Anayasa Hukuku, 3. Bası, Yetkin, 2018.
Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 11. Bası, Ekin, 2019.
Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 24. Bası, Ekin, 2019.
İbrahim KABOĞLU, Anayasa Hukuku Dersleri, 14. Bası, Legal, 2019.
İbrahim KABOĞLU (der.), Türkiye’nin Anayasa Gündemi, 2. Baskı, İletişim, 2018.
İbrahim KABOĞLU/Eric SALES, Darbe ve Demokrasi Sarkacında Türk Anayasa Hukuku, Çev.: İrem Berksoy, 1. Baskı, Legal, 2018 (Orijinali: İbrahim KABOĞLU/Eric SALES, Le droit constitutionnel turc: Entre coup d'État et démocratie, 2nd édition, L’Harmattan, 2018).
Bertil Emrah ODER/Osman Korkut KANADOĞLU, Uygulamalı Anayasa Hukuku, 3. Bası, Beta, 2016.
Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, 18. Bası, Yetkin, 2018.
Şule ÖZSOY BOYUNSUZ, Dünyada Başkanlık Sistemleri, İmge, 2017.
Fazıl SAĞLAM, Anayasa Hukuku Ders Notları, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, 2013.
Bülent TANÖR, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 32. Bası, Yapı Kredi, 2019.
Bülent TANÖR/Necmi YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 19. Bası, Beta, 2019.
Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, 21. Bası, Beta, 2018.
Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Anayasa Hukukunun Temel Metinleri, 14. Bası, Beta, 2018.
Louis FAVOREU/Patrick GAÏA, Richard GHEVONTIAN [et al.], Droit constitutionnel, 21e édition, Dalloz, 2019.
Francis HAMON/Michel TROPER, Droit constitutionnel, 40e édition, LGDJ, 2019.
Philippe ARDANT/Bertrand MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 31e édition, LGDJ, 2019.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hukuk ve kamu hukuku kavramı - Anayasa hukukunu kaynakları
1 Hukuk ve kamu hukuku kavramı - Anayasa hukukunu kaynakları
1 Hukuk ve kamu hukuku kavramı - Anayasa hukukunu kaynakları
1 Anayasa kavramı - Anayasal belgeler,Anayasa kavramı - Anayasal belgeler,Anayasa kavramı - Anayasal belgeler,Anayasa kavramı - Anayasal belgeler
2 Anayasacılık hareketleri ve anayasa kavramı
2 Anayasacılık hareketleri ve anayasa kavramı
2 Anayasacılık hareketleri ve anayasa kavramı
2 Maddi ve şekli anayasa,Maddi ve şekli anayasa,Maddi ve şekli anayasa,Maddi ve şekli anayasa
3 Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi
3 Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi
3 Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi
3 Anayasaların değiştirilmesi, kurucu iktidar,Anayasaların değiştirilmesi, kurucu iktidar,Anayasaların değiştirilmesi, kurucu iktidar,Anayasaların değiştirilmesi, kurucu iktidar
4 Yasama organının işlemleri: Kanun, içtüzük ve parlamento kararları
4 Yasama organının işlemleri: Kanun, içtüzük ve parlamento kararları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Anayasa kavramı - Anayasal belgeler
1 Anayasa kavramı - Anayasal belgeler
1 Anayasa kavramı - Anayasal belgeler
1 Anayasa kavramı - Anayasal belgeler
2 Maddi ve şekli anayasa
2 Maddi ve şekli anayasa
2 Maddi ve şekli anayasa
2 Maddi ve şekli anayasa
3 Anayasaların değiştirilmesi, kurucu iktidar
3 Anayasaların değiştirilmesi, kurucu iktidar
3 Anayasaların değiştirilmesi, kurucu iktidar
3 Anayasaların değiştirilmesi, kurucu iktidar
4 Kanun yapma süreci
4 Kanun yapma süreci
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Ders Süresi 3 14 42
Ders Süresi 3 14 42
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 15 1 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 15 1 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 15 1 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 15 1 15
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 30 1 30
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 30 1 30
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 30 1 30
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 30 1 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 14 14
Diğer 6 14 84
Diğer 6 14 84
Diğer 6 14 84
Toplam İş Yükü 782
Toplam İş Yükü / 25 31,28
Dersin AKTS Kredisi 31
Scroll to Top